5
Chìa yù ri'u qui'ni i'yu tsá l·luỹa latsi' cuerpo qui' rí'uį, porqui'ni cuerpo qui' rí'uį nna ną́ tì'ba ttu yú'u nu labí gúchią tulidàba. Pero yù hua ri'u qui'ni ỹiabara' lá chi beni Tata Dios preparar attu yú'u huaya' nu labiru l·luỹa latsi'į para ri'u; álahua tì'a ttu yú'u nu beni nuỹa ènne'ni le' yétsiloyuį. Pues miéntraste tse'e ri'u le' yú'u nu ná cuerpo qui' rí'uį nna, yala rinne latsi' ri'u lani ttu deseo fuerte, porqui'ni yala chi calatsi' ri'u gudibàga' ri'u lani attu yú'u nu chi ną́ preparado para ri'u le' ỹiabara'. De chi bibàga' ri'u lani ą nna entonces labí tsé'e ri'u sin cuerpo canchu chi gatti ri'u. Miéntraste yù'u ri'u le' cuerpo qui' rí'uį, pues yala rinne latsi' ri'u nna cani ri'u nuyué pues labí calatsi' ri'u tsé'e ri'u sin cuerpo qui' ri'u, sino té ttu deseo fuerte qui' ri'u gudibàga' ri'u ą lani attu cuerpo cubi, para qui'ni lù'uti qui' rí'uį nna ccą́ vencer por la'labàni nu labí ttíą qui' ri'u. Tata Dios nna chi runie ri'u preparar para nui canchu chi gal·la' tsá, pues chi guthèl·le'e Espíritu Santo enne' due lo losto' ri'u para qui'ni cáỹénlatsi' ri'u qui'ni gunna huée adí bendición qui' ri'u.
Acca tse'e ri'u lani confianza tulidàba por nu chì' da'la, porqui'ni ri'u miéntraste bàni rù ri'u le' cuerpo qui' rí'uį, pues labí chi tse'e ri'u lani Señor completamente taá. Porqui'ni miéntraste tse'e ri'u le' yétsiloyuį nna ríalatsi' ri'u qui'ni Tata Dios nna gunie iyábani nu rèe, màsqui'ba labí rilá'ni ri'u nu chi' da'la. Por confianza nu rappa ri'u lani e, acca quisiéralá ri'u guthá'na ri'u cuerpo qui' rí'uį nna tsía ri'u para tsé'e ri'u lani Señor. Por nui nna runi ri'u duel·la' guni ri'u nu rú'ulatsi' Señor tulidàba, ya sea miéntraste tse'e ri'u lani cuerpo qui' rí'uį, o después lá. 10 Porqui'ni iyáỹiani ri'u nna té qui'ni etsìna' ri'u ru'a lo Cristua enne' gunie ri'u juzgar, para qui'ni ttu ttu tsa ri'u nna thí' ri'u nu ràl·la' ri'u según bá nu beni ri'u miéntraste gutsé'e ri'u lani cuerpo qui' rí'uį, ya sea canchu beni ri'u nu ná tsè' o canchu beni ri'u nu ná mal.
11 Chi yù tu' ti'iỹa ccá la' rátsilatsi' canchu chi gal·la' tsá etsìna' ca enne' ru'a lo Señor, acca riquixá'ani tu' ca enne' nna runi hua tu' duel·la' para qui'ni tsíalatsi' quį annana ántesca gatti cą. Tata Dios nna hua nabia' bánie intu', ą'hua rappa' confianza qui'ni lebi'į nna chìa yù le qui'ni tsè'ba runi tu'. 12 Álahua rudàliani tu' la'a intu' ba de rinne tu' ca cosį attu vuelta, sino runna bá tu' oportunidad qui' le para qui'ni gulaba latsi' le tsè' de nu cca qui' tu' para qui'ni ą́'chú té biỹa ecàbini le canu yala rudàliani cą ca enne' canu rilá'ní qui'ni ná cą ca enne' dacca', pero álahua según hualíni cą. 13 Canchu cca tu' loco tì'ba rinne ttu te ca enne' qui' tu' nna, pues ná bą́ asunto qui' tu' lani Tata Dios; pero canchu tsè'ba ná la' rulábalatsi' qui' tu' nna entonces ná bą́ para bien qui' le. 14 Deseo adiru ỹeni nu té qui' tu' nna ną́ para guni tu' nu rú'ulatsi' Cristo porqui'ni yala catsi'ínie intu', ya qui'ni chìa bennia tu' cuenta tsè'ni qui'ni gùttìe en lugar de iyáỹiani ca enne'; entonces huaccani ri'u ína ri'u qui'ni iyáỹiani ca enne' nna gùttì huá cą. 15 Cristua nna gùttìe en lugar de iyáỹiani ca enne', para qui'ni ri'u canu té la' labàni nu labí ttíą qui' ri'u nna bíttuúru guni ri'u nu rú'ulatsi' la'a ri'u bá, sino làteruba nu rú'ulatsi' Cristo enne' gùttìe nna beyaccabànie para qui'ni gata' bendición qui' ri'u. 16 Así es de qui'ni labiru rucué' ri'u ca enne' tì' tegá rilá'ni yétsiloyu cą, pues hàstaba Cristua nna belaba latsi' ri'u qui'e ti'a rulaba latsi' yétsiloyu qui'e, pero annana labiru rulaba latsi' ri'u qui'e anía. 17 Canchu nuỹa enne' chi ną́ ttùba lani Cristua nna entonces chi ną́ enne' de la'labàni cubi; ca cosa vieja nna chi gul·lani fin qui' quį, annana iyaba chi beyaccą cubi para lą.
18 Tata Dios nna benie iyaba ca cosį, ą'hua benie qui'ni eyàcca tsè' ri'u la'a labée por medio de Cristua, ą'hua bethà'née latsi' ná' ri'u para gútse'e tsè' ri'u ca enne' lani e. 19 Es decir por medio de Cristua nna gutàỹi Tata Dios iyáỹiani ca enne' tse'e le' yétsiloyu para eyàcca tsè' cą ne, porqui'ni chi bedue ttu lado iyate ca tul·la' qui' ca enne'; bethà'na tìe latsi' ná' tu' para quixá'a tu' la'a mísmuba mensajį para eyacca tsè' cą lani e. 20 Por nui nna dá' tu' tì' gáláa qui' Cristua, ratta'yúni tu' le tì'batsi la'a mismu taání Tata Dios rul·luítse'e le por medio de intu' nna ratta'yúni tu' le lani nombre qui' Cristua qui'ni eyàcca tsè' le Tata Dios. 21 Cristua nna bittu tení biỹa tul·la' benie, pero por ri'u nna acca uccue ttùba lani ca tul·la' qui' ri'u, porqui'ni ą' uccua latsi' Tata Dios, para qui'ni de chi tse'e ri'u ttùba lani Cristua nna cca ri'u enne' tsè' tì'a lèe.