6
Así es de qui'ni de chi ná tu' nu runi cualàni lo tsina qui' Tata Dios, acca yala ratta'yúni tu' le qui'ni bittu guthà'na le nì cuenta ba favor nu chi belue' Tata Dios lani le. Porqui'ni rèe:
Chi biyeni te' oración qui' lu' nna,
Chi gul·lani tiempo para eyuniỹén látsa'a' lu' nna,
Gunia' lu' cualàni nna l·lá lu' para siempre.
Nia' lu' qui'ni annana chi rulue' Tata Dios favor qui'e lani ca enne' nna, chi gùl·lani tsá para gata' salvación qui' lu'.
Acca lani yala cuidado runi tu' portar qui'ni làa guni tu' biỹa cosa nu ná mal para qui'ni nú ttu nuỹa inne mal contra tsina qui' Tata Dios nu runi tu'. Sino ánteslá calatsi' tu' gulue' tu' lo iyábani qui'ni ná tu' siervo lígani qui' Tata Dios, acca: ruchia bá tu' lani iỹéniní paciencia iyate ca sufrimiento qui' tu', ą'hua ca necesidad nu té qui' tu' nna, ą'hua ca problema nu ritatìl·la tu' nna. Yala chi bè' ca enne' intu', ą'hua iỹé vuelta tsè' chi bedàl·la' cą intu' le' litsi' ìyyà nna, yala chi biyeyya cą contra intu', ą'hua tsina yal·lá'ní chi beni tu', iỹé yèlà labí gutá'athi tu', ą'hua yala bechia tu' bina' nna. Iyaba ca nui ruchia bá tu', pero siempre lani ttu la'labàni nàrì, ą'hua rulue' tu' qui'ni nabia'ni tu' titsa' lígani nna, ą'hua ràppa tu' paciencia lani iyábani ca enne' de rulue' tu' qui'ni ná tu' enne' de losto' tsè' nna. Rulue' huá tu' qui'ni ná tu' siervo lígani quì'e por la'huacca qui' Espíritu Santo lani tu', ą'hua por la' tsì'ilatsi' tsè'ni nu té lo losto' tu' por adí ca enne'. Ą'hua de runi tu' predicar titsa' lígani nna yù le qui'ni ná tu' siervo lígani qui' Tata Dios, ą'hua por la'huacca qui'e lani intu' nna. La'labàni nàrì qui' tu' nna cca servir tì'a ttu ejemplo tsè' ru'a lo ca enne', acca ràppa tu' valor nna runi tu' ca enne' corregir, ą'hua recàbi tu' por la'a mísmuba intu'. Huadu rúbá nna hua rudàliani cą intu', pero átsàsti taá nna ruyudí' lá cą intu'. Huadu bá nna yala titsa' mal ni rinne cą contra tu', pero huadu ba nna tsè'ba rinne cą qui' tu'. Ą'hua huadu nna runi cą intu' tratar tì'atsi ná tu' enne' bèỹia, pero yù tu' qui'ni enne' líní ná tu'. Huadu nna runi cą tì'atsi bittu tení nabia'ni cą intu', pero iyaba cą nna chìa yù cą nuỹa ènne'ni ná tu'. Huadu nna chì' taání rutti cą intu' runi cą, pero hua yù ba le nna nì bá tse'e tu' bàni tu'. Yala telá castigar runi cą intu', pero bihua chi ratti tè tu'. 10 Màsqui'ba huadu cani triste latsi' tu', pero tulidàba té la' redacca' latsi' lo losto' tu'. Rulue'ní qui'ni ná tu' pobre, pero riquixá'a tu' ca titsa' qui' Tata Dios para qui'ni nuỹetse' ca enne' nna tsíalatsi' quį Cristo nna ccá cą rico espiritualmente taá. Màsqui'ba rulue' qui'ni labí biỹa té qui' tu', pero hualigani itute hua ną́ para intu'.
11 Lebi'į ca enne' corintios, chìa yù ba le qui'ni dacca' lótaá rinne tu' lani le, ą'hua yala rulue' tu' qui'ni hualigani catsi'íni tu' le. 12 Intu' nna bihua runi yètsì' latsi' tu' lani lebi'į, sino lebi'į bá nuą' cca distanciar lani intu'. 13 Acca rinábania' le tì'ba ttu tàta rul·luítsa' bi ca ỹi'ni to' qui'bi: qui'ni lebi'į nna guni le favor nna gulue' le qui'ni catsi'íni le inte' ti'ba ruluí'a' lani le.
14 Canu rutsibi cą evangelio qui' Tata Dios, mejor la bittu cca le ttùba lani cą por biỹa compromiso ni nu làa gulue' tsè' testimonio qui' le, pues labí ná le tulappa lani cą para itsà' le cą. Ttu enne' nu té la'labàni nàrì quì'į nna, ti'ání modo ccą́ tulappa ba lani ttu nu dua ru le' vicio quì'į nì'i. Ą'hua ti'ání modo ccá ttùba la'yani' lani la'chul·la nì'i. 15 Ti'ání modo té posible gata' ttu convenio entre Cristua lani numalua nì'i. Ti'ání modo ccá compañero tsè' ttu creyente lani ttu nu labí ríalatsi' nì'i. 16 Labí acuerdo ní té ttu templo qui' Tata Dios lani ca ídolo álá. Pues la'a mísmuba ri'u ná ri'u templo bàni qui' Tata Dios enne' bànie tulidàba, tì'ba ra la'a mísmuba lèe:
Inte' Dios thúa' lo losto' quį, ą'hua cúéni'a' lani cą,
Inte' Dios qui' quį, làcą nna ccá cą yétsi quia'.
17 Raáruhuá Señor:
Líria lahui' làti tse'e cą nna, bittu ccá le junto lani cą,
Bittu gata' parte qui' le lani biỹa cosa nu labí ná tsè' nna nàrì nna,
Làniana inte' nna gunia' le recibir.
18 Inte' ba ccá Tàta qui' le,
Lebi'į nna cca le ỹì'nia',
Ą' ra Señor enne' té itute la'huacca qui'e.