7
Hermanos to' quia', de chi yù ri'u qui'ni yala tsè' ná ca promesa qui' Tata Dios lani ri'u nna, acca dàni ri'u guni ri'u duel·la' té ttu la'labàni nàrì qui' ri'u nna bittu biỹa tul·la' guni ri'u, tàntua lani cuerpo qui' ri'u nihua lani la' rulábalatsi' qui' ri'u, pues dàni ri'u ccá ri'u completamente enne' nàrì le' yétsiloyuį.
Lihue'èl·la' qui'ni ccá tu' amigo qui' le. Porqui'ni nú ttu huá nuỹa chi beni tu' mal quì'į, nìhua nú ttu huá nuỹa chi gunitti por biỹa mal ejemplo qui' tu', nìhua nú ttu huá nuỹa chi bethacca'ỹí tu'. Álahua nia' nui para gunia' le condenar, pues tì'ba chi pá'a' le antes: Lebi'į nna dua le lo lóstu'a' tulidàba, sea canchu gattia' o miéntraste bàni rùa' le' yétsiloyuį nna ttùba cca te' le. Yala confianza té quia' lani lebi'į qui'ni guni le nu ná tsè' ą'hua yala tsè' ríní'a' qui' le lani adí ca enne'. Màsqui'ba iỹé sufrimiento ritatìl·la tu' pero adila ánimo té lo lóstu'a', ą'hua iỹéniní la' redacca' latsi' té quia'. Dèsdeba gùl·lani tu' le' región Macedónį nna, bittu tení chi bedi'latsi' tu' porqui'ni iyábani lèttia nna yala ca problema chi taxácca' tu', yala ní rutsa'lo tu' ìta'lùbani tu', yala nuyué té lo losto' tu' nna. Pero Tata Dios enne' reyui'e la'ỹeni canu ga'na lani la' rehuiní' latsi' nna, yala la'ỹeni beyúnne intu' loti' gùl·lani hermano qui' ri'u Tito làti tse'e tu'į. Yala uccua tu' animar, alàa solamente porqui'ni gùl·lani bi, sino ą'hua porqui'ni uccua bi adí animar por lebi'į. Gutixà'ani bi intu' qui'ni yala calatsi' le ilá'ni le inte' attu, ra hua bi qui'ni yala rehuiní'ni le nna ą'hua qui'ni yala listo tse'e le para ecàbi le por inte'; acca adí teérulání redacca' látsa'a' por nui.
Màsqui'ba benia' qui'ni uccuani le triste por nu pá'a' le lo carta nu bedíania' le cuaỹa nuá, pero annana labiru rehuiní' te' qui'ni bedía ya' ą. Primérute nna behuiní' tí'bá te' de uccua'a' saber qui'ni por medio de cártaá nna bedihuíní'nia' latsi' le por ttu tiempo to' ba, pero annana yala redacca' te'; alàa porqui'ni bedihuíní'nia' latsi' le, sino porqui'ni la' rehuiní' làtsi'á nna benią qui'ni beyacca le arrepentir. Yala triste uccuani latsi' losto' le, tì'a rú'ulatsi' Tata Dios, acca tàlią́ qui'ni biỹu' bá ca consejo qui' tu'a para bien qui' le. 10 Canchu yala triste cani latsi' losto' ri'u por ca tul·la' qui' ri'u, pues nui ná voluntad qui' Tata Dios, porqui'ni ą' modo nna gata' huá salvación qui' ri'u, acca bihua té qui'ni elènìnì ri'u bitola. Pero la' rehuiní' latsi' nu té qui' yétsiloyu, pues talia lą́ lù'uti para làcą. 11 Pero lebi'į nna uccua huáni triste losto' le, pero beyàcca le arrepentir por ca tul·la' qui' le tì' rú'ulatsi' Tata Dios. Liúyu tsaáruhuá ti'iỹa tsè' chi tàlią́ le por la' rehuiní' làtsi'á, pues luegu taá gutixà'a le tsè' taá nu chi beni le màsqui'ba bitsa'áni le ttu tsàstitó' por nu uccua nna gùtsì tabáni le. Làniana uccua tehuá latsi' le ilá'ni le inte' attu nna yala listo uccua le para guni le nu ná tsè' nna gulèqquia latsi' le guni le disciplinar enne' gulú'u fáltaá. Por iyaba ca cosį nna chi belue' le qui'ni hualíbáni le bihua ná le culpable acerca de escándaluá. 12 Bedíania' le cártaá, pero alàa por enne' nu gulú'u fáltaá, nìhua por enne' nu uccua sufrir por escándaluá, sino por lebi'į ba para qui'ni gunibia' le tsè' ru'a lo Tata Dios ti'iỹa iỹeni ná la' tsì'ilatsi' qui' le por intu'. 13 Por nui nna yala la'ỹeni té lo losto' tu'.
Pero además de nui nna bedacca' latsi' tu' de bilá'ni tu' ti'iỹa iỹeni ná la' redacca latsi' nu té qui' hermano qui' ri'u Titua, pues iyaba le beni le qui'ni gùppa la'ỹeni lo losto' bi. 14 Inte' nna bedálianià' le lani Titua, pero labí rehuìni' te' por nùì porqui'ni tsè'ba runi le. Tì'ba iyaba nu chi ra tu' le siempre ba ną́ nu lígani, ą́' bá biria lí iyaba ca cosa tsè' nu ra tu' Titua de nu cca qui' le. 15 Titua nna adila cariño ràppa bi por lebi'į de rexalatsi' bi ti'iỹa tsè' beni le obedecer nu ra bi, ą'hua qui'ni yala tsè' beni le bi recibir, lani respeto nna la' tsì'ilatsi' nna. 16 Acca yala redacca' te' porqui'ni annana té itute confianza quia' lani lebi'į.