9
De nu cca qui' ofrenda para ca enne' qui' Tata Dios canu ritè la'dí' nna, pues bíruhuá caduel·la' gudíania' le. Chìa nabia' te' qui'ni yala voluntad ràppa le para gute le ofrenda. Acca lani confianza rinnía' tsè' qui' le lani ca hermanos tse'e le' región Macedónį nna repà'a' cabi qui'ni lebi'į ca enne' tse'e le' región Acaya nna yala dispuesto tse'e le para guni le cualàni dèsdeba ida gutía. Acca casi iyaba ca hermanos tse'e le' Macedónį nna chì huá ràppa cabi interés gute huá cabi ofrenda, porqui'ni chi bina cabi ti'iỹa lani gusto ni rute le. Inte' nna rithél·la'a' Titua lani áchúppa ca hermánua làti tse'e le, acca yala calátsa'a' qui'ni tsé'e le prevenido lani ofrenda qui' le para làa gulue' tì'batsi nì cuenta ba rebata' tu' de nu cca qui' le sobre de ofréndį. Porqui'ni nìcà'chu thá' tuchùppa ca hermano tsè'e le' región Macedónį lani inte' canchu itá' tánél·lia' le, entonces ilá'ni cabi canchu labí prevenido chi ná ofrenda qui' le, pues yala ettú'ni tu' ą'hua lebi'į nna gappa le la' rettu'lo, porqui'ni chì lá ra tu' qui'ni té confianza qui' tu' lani le. Por nui nna rulaba látsa'a' epà'a' ca hermanos qui' rí'uį qui'ni neru cabi itá cabi làti tse'e le para guni cabi le cualàni etùppa ofrenda nu chi beni le prometer gute le dèsdeba antes; para qui'ni chi náni le prevenido ofréndaá canchu chi il·lania', ą' modo nna ttélíni qui'ni bíttuhuá ruthítsini tu' le sino ną́ ttu regalo nu riria latsi' le.
Hua yù ba le díchuą': Nu rada titó' rúbá nna, pues titó' rúbá lena' redi'ą. Pero nu rada iỹeni nna, iỹeni huá lena' redi'ą. Ttu ttu tsa le nna dàni le gute le ti'iỹa bá chi gulèqquia latsi' le, alàa ttu ridúádí' báni le, nìhua porqui'ni ná gáa la fuerza gute le, sino lani voluntad lá qui' le, porqui'ni Tata Dios nna yala catsi'ínie ca enne' canu rute lani la' redacca' latsi'. Tata Dios nna té iỹéniní la'huacca qui'e para gúnnée iỹéniní bendición qui' le para qui'ni bittu tení eyàtsa biỹa riquína'ni le, hàstaá gúnnée adiru qui' le para qui'ni iria latsi' le nna guni le iỹéniní cualàni biỹa tediba ca obra tsè'. Tì'ba ra lo Escritura:
Chi biria latsi'į iỹéniní lani ca enne' té necesidad qui' quį,
Acca tulidàba réxalatsi' quį na por ca obra tsè' quì'į.
10 Tata Dios nna rutie ỹúá'ninni para ca enne' rada, làniana gunie qui'ni íl·lani lena' para go cą, pues lèe nna gúnná huée adírulá semilla qui' le hàstaá qui'ni gata' adí lena' qui' le para qui'ni gute hua le adí iỹeni qui' ca enne'. 11 Anía modo Tata Dios nna gúnnée adí iỹeni qui' le para qui'ni gute huá le adí iỹeni, làniana de chi tahua' tu' ą lani ca hermánua nna yala gracia hué' cabi Tata Dios. 12 Acca por regalo qui' le nna cca resultar qui'ni ca hermano canu ritè la'dí' nna thí' cą cualàni nna hué' iỹé cą gracia Tata Dios. 13 Por cualàni nu rute le qui' cabi nna rulue' le qui'ni hua runi le obedecer nu ra lo ca enseñanza qui' Cristua nu ríalatsi' le. Acca yàlaní gudàliani cabi Tata Dios por nui, ą'hua porqui'ni rithia le iỹeni lani cabi nna lani iyaba adí ca enne' nna, 14 acca éxalatsi' cabi le lo ca oración qui' cabi lani iỹeni cariño por iỹeni la' tsì'ilatsi' nu chi benna Tata Dios lo losto' le. 15 Quíỹaru Tata Dios por tántuání iỹeni favor qui'e lani ri'u, labí capacidad suficiente té qui' ri'u para quixá'a ri'u ti'iỹa enne' tsè' née.