10
Inte' Pablo lani itute látsa'a' rinnía' le. Rena le qui'ni yala enne' ỹénlatsi' ruluí'a' canchu chi dua' lani le. Ra huá le qui'ni canchu chi rí'a' idittu' nna entonces yala yàla' runia'. Acca lani la' retúalatsi' qui' Cristua ą'hua lani la' tsì'ilatsi' qui'e nna ratta'yúnia' le qui'ni guni le iyaba nu chi gunénia' le, para qui'ni bittu caduel·la' ccá' enne' duro lani le canchu chi itá' làti tse'e le, tì'ba chi ná' dispuesto gunia' lani canu rulaba latsi' quį qui'ni nu runia' nna ną́ por la'huacca qui' ca enne' ba. Hualígáláa tse'e hua tu' le' yétsiloyuį, pero yètsi' ba ná guerra qui' tu' tì'chu ca guerra nu runi ca enne' le' yétsiloyuį. Bihua ruquina' tu' biỹa clase de yeria qui' ca enne' para gul·lùỹani tu' latsi' la'huacca qui' numalua, sino ruquina' lá tu' la'huacca iỹéniní nu dá' de ỹiabara'. Guerra qui' tu' nna ną́ contra ca titsa' mal nu rinne ca enne' contra Tata Dios nna rurexaèl·la' tu' cą de iyaba pretexto nu rudu cą contra nu ná lí, para qui'ni iyaba ca la' rulábalatsi' qui' ca enne' nna exaél·la' cą por la'huacca qui' Critua para guni cą ne obedecer. Una vez qui'ni iglesia qui' le rului'ą qui'ni ną́ dispuesto para gunią obedecer, entonces tsé'e huá tu' listo para guni tu' corregir iyaba canu labí guni cą obedecer.
Labí rulaba latsi' le tsè' qui' tu' porqui'ni rinna' le por nu rulue' ttu enne' ló rá' teruba. Canchu nuỹa chi ga'ną seguro qui'ni ną́ qui' Cristua, pues dàa huánią gulaba latsi'į qui'ni ą'hua intu' nna ná tu' qui' Cristua tulappa bá tì'a lą. Bittu rettu' te' de requixá'ania' le iỹé vuelta qui'ni Señor nna chi benne poder qui' tu', porqui'ni ną́ ttu poder para bien qui' le, alàa para l·luỹa latsi' le. Acca álahua ná qui'ni gulába latsi' le qui'ni calátsa'a' gúníatsinia' le por ca carta quia'. 10 Tuchùppa cą nna rena cą: Yala fuerte ná ca carta qui' Pablo nna yala enne' duro rului'ą lo quį, pero canchu chi duą ru'a lo ri'u nna ilá'ni ri'u qui'ni álahua ną́ enne' ỹeni, nìhua labiru dacca' ca titsa' quì'į. 11 Pero nu rinne ca cosį nna dànią ccą́ saber qui'ni tì'ba rinne tu' lo carta canchu chi tse'e tu' idíttu' nna, ą́' bá guni tu' canchu chi tse'e tu' lani le.
12 Nìdi titó' labí rulaba latsi' tu' qui'ni ná tu' tulappa lani canu yala rudàliani la'a labácą, labí ná tu' tì'a làcą. Yala necio ná cą porqui'ni rudàliani luetsi quį según nu runi la'a labácą, ą'hua ribèqquia tsè' la'a labácą entre adí ca luetsi quį. 13 Pero intu' nna bihua rebata' tu' adí de nu ná qui'ni ebàta' tu', porqui'ni rebata' tu' solamente según tsina nu chi bethà'na Tata Dios latsi' ná' tu' hàstaá lani lebi'į ca enne' corinto. 14 Bittu ruttèbia' tu' derecho qui' tu' de rena tu' qui'ni ą'hua lebi'i nna ná le parte qui' tsina qui' tu'. Pues yà'la tè intu' gùl·lani làti tse'e le lani titsa' nu rulue' salvación nu runi Cristua ofrecer. 15 Tsina nu rudàliani tu' nna álahua ną́ tsina nu beni attu nuhuaya', sino té bá derecho qui' tu' para inne tu' qui'ni ną́ ttu tsina tsè' qui' tu', lani ttu deseo qui' tu' para lebi'į qui'ni ccá lé creyente adí tsìttsì para qui'ni guni tu' adí tsina entre lebi'į hàstaá làti ná qui'ni itsìna' tu' 16 para guni tu' predicar lani ca enne' tse'e adí idittu' de làti tse'e le para qui'ni iyéni huáni cą titsa' nu runna salvación, porqui'ni labí calatsi' tu' tháliani tu' por ttu tsina nu chìa beni enne' huaya' nna gúniní qui' tu' ą tì'batsi ną́ qui' bá tu'. 17 Tì'a ra lo Escritura:
Canchu nuỹa calatsi'į ebàta'ą por nu chi benią,
Adila tsa' gudàlianią Señor por nu chi benie lani ą.
18 Alahua por ca titsa' tsè' nu rinne ttu enne' qui' la'a mísmuba lą acca yù ri'u qui'ni cca tsè' tsina nu benią, sino por ca titsa' tsè' nu rinne Tata Dios quì'į.