11
Quisiera qui'ni guchia tí' le ca titsa' quia' annana, màsqui'ba ná cą bata' para lebi'į. Inte' nna yala la' tsì'ilatsi' té lo lóstu'a' lani le tì'ba Tata Dios catsi'ínie le. Inte' ná' tì'a ttu tàta para lebi'į porqui'ni ná lé ca discípulo quia', acca chi benia' le comprometer lani Cristua nna, calátsa'a' gunia' le presentar làteruba lani e, por nui nna yala calátsa'a' qui'ni cca le enne' fiel lani e, tì'a dàni ttu niula gunią lani tsèlį. Hua yù ri'u qui'ni bèl·làa lani maña bá bethacca'ỹíą Eva para qui'ni làa gunią Tata Dios obedecer, acca yala ratsi te' annana qui'ni lebi'į gute huá le lugar qui' nuỹa guthacca'ỹíą le para gutsiání le la' rulábalatsi' tsè' qui' le nna labiru cca le creyente fiel lani Cristua. Pues lebi'į nna buénubá ruchia le nu ra canu rità làti tse'e le nna riquixá'ani cą le qui' Jesús pero yètsi' bá ná nu rinne cą quì'e tì'a runi tu' predicar. Buénubá runi le recibir lo losto' le attu espíritu huaya' aparte de Espíritu Santo enne' chi beni le recibir por predicación qui' tu', ą'hua buénubá rudà naga' le nu ra canu huaya' màsqui'ba mensaje qui' quį álahua ną́ tì'a nu huíalatsi' le para cca le salvo tì'a gutixà'ani tu' le. Pues labí ccàte' qui'ni átitó' taá menos dàcca'a' tì'chu canu rena le ná cą apóstol canu adiru dacca'. Màsqui'ba labí riquixá'a tu' lani ca titsa' èl·la tì'a canu rute discurso, pero té la' ritelíni quia', lebi'į nna hua yù bá le nui porqui'ni iỹé vuelta chi beni tu' declarar nu ná lí lani le.
Labí bequíỹa' le para iyénini le mensaje quia' loti' gutixa'ánia' le titsa' qui' Cristo para cca le salvo, pues uccua' tì'a ttu maestro nu labí derecho quì'į té, para qui'ni lebi'į nna ỹa iyéni báni le. Tsí labí tsè' benia' de làa bequíỹa' le cá. Loti' gudúa' lani le nna, adí ca iglesia bá beni cabi inte' sostener, tì'atsi gutúa bàninia' qui' cabi para qui'ni gunia' le servir. Nì ttu hua le bihua gunábania' le biỹa riquina' te' loti' gudúa' lani le, màsqui'ba yala necesidad gùta' quia' pero labí uccuaduél·la' guni le gasto por inte', porqui'ni ca hermanos dá' le' región Macedónia nna tàhua' cabi iyaba nu biquina' te'. Pues tì'ba lanía ą'hua annana ą'hua nu chì' da'la nna, nunca labí calátsa'a' guni le gasto por inte' a la fuerza gá. 10 Runia' prometer por ca titsa' lí nu nabia' te' qui' Cristua, qui'ni equixà'a' le' ituba región Acaya ti'iỹa ná la' redacca' latsi' nu té lo lóstu'a' por nui. 11 Tsí porqui'ni pá'a' le ą' acca rulaba latsi' le qui'ni labí catsi'í te' le cá. Tata Dios nna hua yù bée qui'ni álahua ą́' ná.
12 Guni bá' seguir tì'ba chi runia' para qui'ni làa gutía' lugar qui' canu calatsi' quį gappa cą néda para ebàta' cą nna ína cą qui'ni chi runi tu' tulappa ba lani cą. 13 Runi cą tì'atsi ná cą apóstol pero labí líni cą nu rinne cą, sino ruthacca'ỹí cą ca enne' nna runi cą para gulue' cą tì'atsi ná cą ca apóstol lígani qui' Cristua. 14 Pero la' ruthaccaỹí qui' quį nna bihua ną́ ttu cosa nu dacca' iquíla' latsi' ri'u, porqui'ni la'a mismu taá Satanás nna té capacidad quì'į para gunią tì'atsi ną́ ttu ángel de la'yani' por maña ba quì'į. 15 Ą'hua ca huenitsìna qui' numalua nna, bíttuhuá ną́ ttu cosa tàbi para làcą gulue' huá cą tì' tehuá ttu enne' runi nu ná tsè'. Làcą nna hua ridi' ba cą castigo nu cca cą merecer según ca hecho mal qui' quį.
16 Nia' le attu vuelta qui'ni nú ttu nuỹa dànią gulaba latsi'į qui'ni ná' enne' necio, pero canchu ą́' ná la' rulábalatsi' qui' le, entonces ligàppa tí' inte' paciencia tì'a runi le lani ttu enne' necio para qui'ni gappa' néda ebàta' tí'a' ru'a lo le. 17 Nu rinnía' annana álahua ną́ tì'a ejemplo nu belue'ni Señor inte', sino tì'a ttu enne' necio runia', tì'a chi nia' qui'ni calátsa'a' ebata' tí'a'. 18 Nuỹetse' ca enne' nna yala rebata' cą nna rinne cą qui' la'a labá cą ti'iỹa enne' ỹeni ná cą, pues ą'hua inte' nna ebà'ta' tí'huá'. 19 Yala enne' sabio ná lé, acca buénu bá tsè' ruchia le ca nubeyu' canu labí ná cą sabio álá. 20 Tsè'ni ruchia le cą màsqui'ba ruthítsini cą le para qui'ni cca le esclavo bajo ca enseñanza bèỹia qui' quį, ą'hua de una vez tení rigua cą biỹa té qui' le para qui'ni cca le pobre, ą'hua redácca'ni cą qui'ni chi tse'e le bajo la'huacca qui' quį, ą'hua yala runi cą le despreciar hàstaá rìni ná' quį lo le, pero lebi'į nna tsè'ni ruchia ba le cą. 21 Labí guỹí'chí'a', pero lani la' rettu'lo, qui'ni hualigani yala enne' débil ná tu' porqui'ni labí beni tu' le tratar ą́'. Pero ą'hua inte' hueyaỹa huá te' ebàtà'a', rinnía' tì'a ttu enne' necio, tì'a làcą nna labí ratsini cą para ebàta' cą. 22 Tsí enne' hebreo ná cą. Pues ą'hua inte' nna ná huá' enne' de raza hebreo. Tsí ná cą enne' qui' nación Israel cá. Ą'hua inte'. Tsí ná cą descendiente qui' Abraham cá. Ą'hua inte' nna dá'tia huá' le' familia qui' bi. 23 Ra cą qui'ni ná cą huenitsìna qui' Cristua álá. Parece qui'ni ná' ttu enne' necio de nia' qui'ni inte' nna adí teérulá huenitsìna qui' Cristua ná' tì'chu làcą. Pues adí teérulá tsina duro chi benia' por Cristua tì'chu làcą, ą'hua adiru chi bè' ca enne' inte'; ą'hua adiru iỹé vuelta chi hua'á' litsi' ìyyà por nu cca qui' Cristua; ą'hua adiru iỹé vuelta chi gulà'a' lo lù'utí. 24 Por gayu' vuelta chi beni ca judíua inte' castigar lani cuarta nna bè' cą cuí'a' treinta y nueve veces ttu ttu castigo bete cą inte'. 25 Tsùnna vuelta chi bè' cą inte' lani yà; ą'hua chi bè' cą inte' íyya para gutti cą inte'; ą'hua tsùnna vuelta chi binetsi barco nu yù'u ya'a le' indatò'; ą'hua ttu èlà ttu tsá gúỹu'a' lo ttu yà lahui' indatò' para làa huáppi'a' inda. 26 Chi hua'á' iỹetse' lugar ą'hua iỹétse'ní ca peligro chi tátsa'a'. Por ejemplo: ca yò tàbini uccua duel·la' tí'a', ą'hua gùtí'a' latsi' ná' ca ubàna l·le, ą'hua gùtí'a' ca peligro por nu beni canu la'a mísmuba látsi ya'a contra inte'; ą'hua canu yétsi díttu' ba l·le uccua huá latsi' quį gutti cą inte'. Chi tátsa'a' peligro le' ciudad l·le lo néda dittu' l·le lo indatò' l·le; ą'hua lani canu rena qui'ni ná cą hermano pero labí líni cą. 27 Yala chi guỹàcca'a' lo oficio quia' nna yala chi beyàtsa te'. Iỹé yèlà tsè' labí gutá'athia'; iỹé vuelta tse' gutùnia' nna gubitsia' nna, ą'hua iỹé vuelta tsè' labí gùtua' porqui'ni yala nuyué cca te' por tsina qui' Señor. Yala chi guỹàcca'a' idíl·lá' porqui'ni labí yú'u té quia', ą'hua beyàtsa lári' gaccú'a'.
28 Además de ca sufrimiento nu chi gùtí'a' nna, ą'hua ttu ttu tsá ní yala nuyué cca te' por responsibilidad nu té quia' lani iyaba ca hermanos nu runi formar ca iglésiá. 29 De regú'u ttu hermano ttu falta nna, tsí bihua cca' sufrir por lą cá. De runi nuỹa qui'ni ìnnia ttu hermano le' tul·la' nna, tsí bihua cca' sentir contra nu benią na cá.
30 Canchu ná qui'ni ebàta'a' nna, adila tsa' ebàta'a' de ca cosa nu rulue' ti'iỹa débil ná'. 31 Dios enne' ná Tata Qui' Xana' Ri'u Jesucristua nna què merecer qui'ni gudàliani ri'u e tulidàba, lèe nna hua yù bée qui'ni iyaba nu chi gutixà'ania' le nna ną́ lí ą'hua nu riquixa'ánia' le annana. 32 Loti' gudúa' le' ciudad Damáscuá làti bána'ni rey Aretas, pues enne' ná gobernador nía nna bètsi'ą guardia rú'a ciudáad para gudàxu' cą inte' preso. 33 Pero ru'a ttu ventana qui' dé'è nu yeqquia ciudáad nna guchìda ca hermanos inte' le' ttu tsùmmi, anía modo nna gulà'a' latsi' ná' gobernador.