12
Ná qui'ni ebàta'a', màsqui'ba bihua cuenta tíą inte'. Acca annana inénia' le qui' ca cosa nu bilá' te' de ỹiabara' nu chi belue'ni Señor inte', ą'hua qui' adí ca cosa nu labí chi biyénini ri'u. Nabia' te' ttu ènne'yu' nu ríalatsi', chi uccua tsitá' ida huíą por la'huacca qui' Tata Dios ỹiabara' pero adiru rá' làti labí rilá' rùnì ri'u. Labí yúá' ti'iỹa modo, canchu lani entero cuerpo quì'į o canchu tsuą' espíritu qui' bíį áccá, pues Tata Dios teruba yùe. 3-4 Yúá' qui'ni nubéyu'a nna huíą ỹiaba ra' por la'huacca qui' Tata Dios hàstaá lugar de la' redacca' latsi'. Pero attu vuelta nia' qui'ni labí yúá' ti'iỹa modo, canchu lani entero cuerpo quì'į o canchu tsuą' espíritu qui' bíį áccá, pues Tata Dios teruba yùe. Labí capacidad suficiente té qui' ri'u para quixá'a ri'u iyaba ca cosa tsè' qui' Tata Dios nu biyéninią nía, nìhua labí ná qui'ni quixá'a ri'u cą. Acca de nu cca qui' nui nna pues huacca bá te' ebàta'a', pero alàa gudáliania' la'a mísmuba inte' sino solamente ebàta'a' de ca cosa nu rulue' ti'iỹa débil ná'. Pero canchu calátsa'a' ebàta'a' de nuą' nna, pues alàa cuenta iné bá' tì'a runi ca enne' necio, porqui'ni iyaba ca cosa tsè' nu innía' de nu cca quia' nna ná bá cą lí. Pero labí runi ya' ą, porqui'ni labí calátsa'a' qui'ni nuỹa gulaba latsi'į qui'ni adí enne' ỹeni ná' tì'chu de nu chi bilá'ni cą benia' o de nu chi biyénini cą gunní'a'.
Para qui'ni làa tháliania' por iyaba nu bilá' tì'a nna biyéni tì'a nna, acca gul·lani ttu sufrimiento fuerte ni qui' cuerpo quia', por medio de Satanás pero gul·lanią para qui'ni ccá' sufrir nna exalátsa'a' làa tháliania' demasiáduní. Tsùnna vuelta chi gunábania' Señor lani oración qui'ni cuèe dolor ni lani inte'. Làniana becàbínie inte' nna rèe: Ccá bá conforme lani la' tsì'ilatsi' quia' porqui'ni ną́ suficiente, ą'hua la'huacca quia' para gunia' lu' cualàni nna rilá'níą adí iỹéniní canchu chi ga'na lu' débil.
Acca adí teérulá redacca' te' por ca sufrimiento quia' en lugar de la'huacca quíbá' porqui'ni ą' modo nna la'huacca qui' Cristua nna runią seguir lani inte'. 10 Por nui nna rúchíá' lani la' redacca' latsi' iyaba ca sufrimiento nu ril·lani lani inte', sea itsahue' o bìcca'áỹa titsa' mal ni nu rinne ca enne' contra inte' de rutsia latsi' quį inte', o sea ca necesidad quia' l·le o biỹa tediba attu cosa cca' sufrir para thí' Cristua adí la'dàliani. Huacca te' edacca' te' de cca' sufrir ca cosį, porqui'ni de labiru fuerza quia' té entonces lèe nna runne na quia'.
11 Yala necio runia' porqui'ni bedáliania' la'a inte' ba, pero lebi'į ba rappa tul·la' porqui'ni lebi'į lá dàni le gudàliani le inte' ru'a lo quį nna ecàbi le por inte'. Porqui'ni màsqui'ba labí biỹa dàcca'a', pero bihua dàcca'a' menos tì'chu canu rena le qui'ni ná cą apóstol adí tsè'ni qui' le. 12 Por iyábani nu chi benia' lani itute paciencia entre lebi'į nna, chi beluí'a' qui'ni ná' ttu apóstol lígani qui' Cristua, porqui'ni loti' gudúa' lani lebi'į nna bilá'ni le ca milagro nu belue' la'huacca qui' Tata Dios nna ca enseñanza tsè' quì'e nna. 13 Bihua beni tu' le tratar tì'atsi dacca' le menos tì'chu adí ca iglesia, sino làteruba qui'ni labí biỹa uccua duel·la' gúnná le para ccá' sostener. Líthi' la'ỹénlatsi' quia' por nuą'.
14 Annana chi rúní léda quia' para itá' tanél·lia' le nu cca tsùnna vuelta, pero labí biỹa inábania' le, porqui'ni bihua runia' por interés qui'ni gúnná le biỹa quia', sino càla látsa'a' la' tsì'ilatsi' qui' le. Álahua ca ỹi'ni to' dàni cą quíilá cą para tàta nàna qui' quį, sino tàta nàna qui' quį dà láni cą quíilá cą para ca ỹi'ni to' qui' quį. 15 Inte' nna lani gústuní gunia' gastar iyate nu té quia' hàstaba la'a mísmuba inte' para gunia' le cualàni para bien qui' la'labàni qui' le. Gunia' seguir ą́' màsqui'ba rulue' qui'ni entre más lá catsi'í te' le nna, menos lá catsi'íni le inte'. 16 Lebi'į nna chi nabia'ni le tsè' qui'ni labí biỹa benia' recibir qui' le para la'a mísmuba inte'. Pero tuchùppa ca enne' rinne cą qui'ni bethacca'ỹía' le nna gùỹia' bel·liu qui' le lani maña ba, pero labí líni cą. 17 Tsí biỹa gana benia' porqui'ni guthél·la'a' ca hermánua làti tse'e le cá. 18 Pá'a' Titua qui'ni itá bi làti tse'e le nna, ą'hua guthél·la'a' attu hermano lani bi. Tsi ina ri'u guỹi'yèe' báni Tituą' le cá. Tsí álahua Tito lani inte' chùppa taá tu' nna runi tu' lani honradez iyaba ca cosa para bien qui' le cá.
19 Xiaba lebi'i nna rulaba latsi' le qui'ni runi tu' duel·la' iria tsè' tu' ru'a lo le tì'atsi ná lé juez. Álahua ą́' ná. Tata Dios nna riyéninie iyábani nu rinne tu', ą'hua ná tu' ttùba lani Cristua. Lèe nna yùe qui'ni yala catsi'í te' le ą'hua qui'ni iyate nu runi tu' nna ną́ para qui'ni iỹèni le adí espiritualmente taá. 20 Cca te' nuyué qui'ni canchu chi il·lania' làti tse'e le nna nìcà'chu labí runi le tì'ba calátsa'a', ą'hua lebi'į nna xiaba labí tsú'ulatsi' le nu ná qui'ni gunia'. Pues gunia' le corregir canchu té pleito entre lebi'į o biỹa la' yélatsi' l·le, o canchu ritsa'á báni luetsi le l·le, o canchu ná lé huèni dividir iglesia l·le, o canchu ribèqquia le bela'na qui' ttu enne' o la' riníyú l·le, o canchu nuỹa rulaba latsi'į qui'ni adiru dàcca'ą, o canchu labí runi le lani orden ba. 21 Yala nuyué ccà te' qui'ni canchu ithèl·la' Tata Dios inte' làti tse'e le nna xiaba ehuìni' te' hàstaá cuetsia' ru'a lo le por biỹa mal runi le, porqui'ni nuỹetse' canu runi tul·la' dèsdeba chi gutsà nna labí chi bethà'na cą adulterio nna runiíru cą nu labí ná qui'ni guni ca enne' entre làba cą nna ca vicio nna.