13
Annana ccá tsùnna vuelta itá' tanél·lia' le nna gunia' tì'a ra lo Escritura: Canchu tsè'e chùppa o tsùnna testigo, làniana iria lí biỹa queja ní té contra ttu enne' nna ccą́ merecer disciplina. Lebi'į canu runi tul·la' chìa gutsà, ą'hua adí le nna, nia' le por medio de cartį tì'atsi dua' lani le, qui'ni canchu itá' làti tse'e le attu nna labiru etúa látsa'a' le tì'a chìa gunénia' le loti' tànel·lia' le nu cca chùppa vuelta. Làniana ttélíni le tsè'ni qui'ni Cristua nna hualiba rinnie por medio de inte', porqui'ni ą́' calatsi' le cca le saber. Cristua nna bihua née enne' débil, sino rulue' bée qui'ni yala la'huacca té qui'e entre lebi'į. Hualiba qui'ni de guté'e lo curútsia nna uccue tì'atsi làa poder qui'e té, pero annana bàníe por la'huacca qui' Tata Dios. Ą'hua inte' nna ná huá' débil por cuerpo quia' pero yala poder té quia' por la'huacca qui' Tata Dios para gunia' le corregir de chi ná' ttùba lani la'labàni qui'e.
Liulába tsè' latsi' le nna licú'u prueba la'a mísmuba lebi'į para cca le saber canchu hualigani ríalatsi' le Cristua. Hua yù ba le qui'ni Jesucristua nna dúe lo losto' le álá. Canchu labí yù le, entonces a la mejor labí ná lé creyente. Ga'na huá' seguro qui'ni ttélí tsè'ni le qui'ni intu' nna hualigani chi biria tsè' tu'. Rinàbani tu' Tata Dios lani oración qui'ni lebi'į nna bittu biỹa mal ni guni le, pero alàa para gulue' qui'ni chi biria tsè' tu', sino para gulue' qui'ni runi le nu ná tsè', màsqui'ba para ca enne' nna labí biria tsè' tu'. Porqui'ni intu' nna labí biỹa ccani tu' guni tu' contra nu ná lí, sino tsua' teruba a favor de nu ná lí. Yala redácca'ni tu' canchu ná lé fuerte para qui'ni ccá tu' débil lani le nna làa gulue' tu' poder qui' tu' lani le, porqui'ni oración qui' tu' nna ą́ qui'ni cca le creyente tsìttsì. 10 Por nui nna rudíania' le cártį ántesca itá' tanél·lia' le, para qui'ni làa caduel·la' ccá tegá' duro lani le canchu chi il·lania' lani le, porqui'ni poder nu benna Señor quia' nna ną́ para qui'ni iỹèni le adí espiritualmente taá, pero alàa para gudúl·la'á' latsi' le de una vez tegání.
11 Annana rèchu tìtsa'a' le lani ca tìtsi'į: liguni duel·la' cca le adi enne' tsè'gani nna, cca le animar nna liguni duel·la' tsé'e tsè' le lani la'ỹeni. Làniana cca le saber qui'ni lani lebi'i ba dua Tata Dios enne' té itute la'ỹeni nna la' tsì'ilatsi' quì'e para lebi'i nna. 12 Liguni saludar luetsi le, lani la' tsì'ilatsi' tì'a ná qui'ni guni ca enne' qui' Tata Dios. 13 Iyaba ca hermano le' región Macedónį nna rithèl·la' hua cabi iỹéniní la' rinàbatitsa' qui' le.
14 Iyaba lebi'į nna, thí' lo losto' le bendición nu runna Xana' Ri'u Jesucristua nna, amor qui' Tata Dios nna, compañerismo nu ná para ri'u lani Espíritu Santo nna.
Amén.