CARTA CHUPPA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN JUAN
Segunda Epístola Del Apóstol
SAN JUAN
1
Inte' Juan anciano rudíania' lu' Hermana, chi becué' Tata Dios lu' ą'hua ca ỹi'ni lu'ą' acca chi ná le enne' qui'e. Hualígani yala la' tsì'ilatsi' qui' Cristua té lo lóstu'a' para iyaba le. Alàa tsuą' teruba inte' catsi'í te' le, sino ą'hua iyaba adí ca enne' canu nabia' huáni cabi ca titsa' lígani. Catsi'í te' le porqui'ni ttùba titsa' lígani chi ríalatsi' ri'u nna runi ri'u ą seguir, porqui'ni ca promesa tsè' nu ra lo titsa' quì'e nna ná cą qui' ri'u para siempre. Dios Padrea ą'hua Señor Jesucristo Ỹi'ni Dios Padrea nna gúnnée adí favor qui'e lani le ą'hua adí la' retúalatsi' nna la' redacca' latsi' nna lo losto' le lani titsa' lí qui'e nna la' tsì'ilatsi' qui'e nna.
Yala redacca' te' de cca'a' saber qui'ni ttu te ca ỹi'ni lu'ą' nna runi cą nu ná tse' ttùba lani ca titsa' lí nu chi ra Tata Dios qui'ni guni ri'u. Annana nia' lu' Hermana, ná qui'ni iyaba canu ríalatsi' nna gulue' cą qui'ni té la' tsì'ilatsi' qui' quį ttuą lani áttuą. Álahua ná ttu mandamiento cubi nu rudíania' lu' anna, sino chi nabia'ni ri'u ą dèsdeba huíalatsi' ri'u qui'ni ná qui'ni gulue' ri'u la' tsì'ilatsi' lani ttu ri'u nna áttu ri'u nna, porqui'ni ą́' ra Tata Dios qui'ni guni ri'u. Canchu hualígani chi té amor lo losto' ri'u nna, entonces té huá voluntad qui' ri'u hue'él·la' latsi' ri'u guni ri'u nu rèe. Nui nna ną́ mandamiento nu calatsi'e qui'ni guni le: qui'ni gulue' le tulidàba qui'ni té la' tsì'ilatsi' lo lòsto' le, tì'a chìa biyénini le dèsdeba huíalatsi' le.
Ą' pá'a' le porqui'ni chi reqquia iỹetse' canu ruthacca'ỹí ca enne' para tsíalatsi' quį attu enseñanza huaya'. Labí ribèqquia cą cuenta qui'ni Jesús nna née Cristo enne' bité yétsiloyu. Ą' ná canu huethacca'ỹí nna runi cą contra Cristua. Liulába tse' latsi' le nu cca quì' ba le, para qui'ni làa nitti tsina tse' nu chi beni le, sino qui'ni Tata Dios nna édi'e le por bien hecho nna gúnnée la' dàliani qui' le. Nuỹa tediba ril·la'ą́ lo néda lí nna labí runią seguir lani ca enseñanza nu gutíxa Cristo Ỹi'ni Tata Dios, pues bihua dua Tata Dios lo lòstu'į. Pero enne' runi seguir ca enseñanza nu gutíxa Cristua nna, entonces lèe nna due lo lòstu'į nna nabia' huánią Tata Dios.
10 Canchu nuỹa enne' dá'ą ru'a litsi' le riquixá'anią le biỹa enseñanza, liucué' tse' ca titsa' nu rinnią canchu díą de acuerdo ba lani enseñanza lígani nu chi bethète' le o canchu labí. Canchu labí nna pero lani modo calatsi'į gutsiáníą la' riyeni tse' qui' le, entonces bittu gugà'a li ą le' litsi' le nìdi ga li ą: gurè'ni cuią'lu'. 11 Porqui'ni canchu guni li ą recibir le' litsi' le nna, ą' modo gulue'ní qui'ni rú'u latsi' le nu riquixá'ą nna cca le ttùba lani mal nu riquixá'ą.
12 Iỹé tse'éru titsa' calátsa'a' quixa'ánia' le anna, pero adila tsa' bittu guni ya' ą por medio de ttu carta, sino cueda' hàsta qui'ni itá' tanél·lia' le para huí'a' titsa' lani le nna thi' losto' ri'u adí la' redácca' latsi'. 13 Ca ỹi'ni Hermana qui' lu' canu tse'e nì nna chì hua becué' Tata Dios cabi nna rithel·la' huá cabi la' rinàba titsa' qui' le.
Ą' ná.