CARTA TSUNNA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN JUAN
Tercera Epístola Del Apóstol
SAN JUAN
1
Inte' Juan anciano rudíania' lu' hermano Gaius: Yala rexalátsa'a' lu' nna yala la' tsì'ilatsi' qui' Cristua té lo lóstu'a' para lu'. Hermano to' quia', runia' oración lani Tata Dios qui'ni tté tse' lu' lani iyaba ca cosa, qui'ni bíttuúru ga'ni lu' sino qui'ni eyacca tse' latsi' cuerpo qui' lu', tì'a chi redacca' latsi' lu' por la' labàni espiritual qui' lu'. Yala redacca' látsa'a' porqui'ni tuchùppa ca hermano canu gutè cabi làti dua' nna gutixà'ani cabi inte' qui'ni ná lu' creyente fiel porqui'ni runi lu' tulidàba nu ná lí. Lebi'i canu ríalatsi' por ca titsa' nu chi gutixa'ánia' le, pues nu adiru redacca' te' es de cca'a' saber qui'ni runi le seguir de acuerdo ba lani nu ná lí.
Hermano to' quia', siempre rue'él·la' latsi' lu' runi lu' atender ca hermanos biỹa necesidad té qui' quį, màsqui'ba labí chi nabia'ni lu' cą antes. Làcą nna chi bel·lani cą nì nna gutixà'ani cą iglesia ti'iỹa tse' beni lu' cą recibir lani la' tsì'ilatsi'. Yala tse' runi lu' porqui'ni rute ba lu' titó' biỹa qui' quį de dia cą viaje, tì'a rú'ulatsi' Tata Dios qui'ni guni ri'u de chi runi iyaba ri'u e servir. Ca hermánuá nna chi dia cabi para quixá'ani cabi adí ca yétsi porqui'ni catsi'íni cabi Jesucristua, pero labí biỹa ridi' cabi qui' canu labí chi ríalatsi' màsqui'ba rúnini cą cabi ofrecer biỹa. Acca ri'u canu ríalatsi' nna ná obligación qui' ri'u guni ri'u recibir tse' le' litsi' ri'u iyaba luetsi ca hermanuą' canu runi tsina qui' Cristua, para qui'ni ą' modo nna tulàppa ba dacca' ri'u lani cabi de dia cabi huequixa'a titsa' lí.
Chi bedíania' ca hermano qui' iglesią' sobre de problema nu beni lu' mencionar, pero yua' qui'ni Diótrefes nna labí runią reconocer poder qui' tu' como apóstol. Ą' ná nu runią porqui'ni calatsi'į qui'ni la'a labą́ nna ccą́ nu rigú'ubia' le' iglesia. 10 Acca canchu chi itá' làti tse'e le nna guréxa'a' latsi'į iyaba mal nu runią. Yala rilìthą bela'na contra intu' canchu nú ttu tu' té nna, runi ba latsi'į nna ruduadí'ą intu'. Alàa tsuą' teruba rinnią contra intu', sino yala huetsùna' ribènią entre ca hermano nu ná cabi amigo qui' tu' canchu ritsina' cabi ru'a litsi'į nna, ą'hua rigú'ubia'nią adí canu ríalatsi' qui'ni bittu guni cabi ca amigo qui' tu' recibir le' litsi' cabi, hàstaá rebèqquią cabi fuera templo.
11 Lu' ỹa hermano to' quia', bittu guni lu' seguir ejemplo qui' canu runi nu ná mal, sino ccá lá lu' tì'a ca hermano canu runi cą nu ná tse'. Enne' runi nu ná tse' nna, ą' modo redácca'níą qui'ni ną́ ttu ỹi'ni Tata Dios. Pero nu runi mal qui' ca enne' nna, nì titó' labí chi bilá'nią ne. 12 Pero Demetrio nna, iyaba canu nabia'ni cą bi nna yala tse' rinne cą qui' bi porqui'ni runi bi nu ná tse' de acuerdo lani titsa' lí. Ą'hua intu' nì nna nabia'ni tu' bi nna yù huá tu' qui'ni runi bi nu ná tse' lani ca enne', ą'hua lebi'i nna hua yù le qui'ni nu rinne tu' qui' bi nna ną́ nu lí.
13 Nuỹéruhuá ca cosa té para quixa'ánia' lu' anna, pero adila tsa' bittua chi lani carta, 14 porqui'ni ribeda' itá' làti dua lu', làniana hue' ri'u titsa' propio gani ri'u. 15 La'ỹeni para lo losto' lu'. Iyaba ca amigo qui' ri'u tse'e nì nna rithel·la' huá cabi la' rinàba titsa' qui' lu'. Gute tsàtè' lu' la' rinàba titsa' quia' lani ttu ttu tsa bá ca amigo canu tse'e cabi lani lu'.