CARTA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN JUDAS PARA ITUTE YÉTSILOYU
La Epístola Universal De
SAN JUDAS APÓSTOL
1
Inte' Judas bettsi' Jacobo rudíania' le ca tìtsi'į porqui'ni inte' nna ná bá' para gunia' nu rú'ulatsi' Jesucristua para iyaba lebi'į. Dios Padre qui' rí'ua nna chì huá gutàỹie le nna, chi ná le enne' qui'e ttùba lani Jesucristua enne' rui'e le cuidado. Rinábania' Tata Dios qui'ni gúnibia' le adí tse' ti'iỹa iỹeni ná la' retúalatsi' qui'e lani le, ą'hua qui'ni gunie le bendecir lani la'ỹeni nna la' tsì'ilatsi' qui'e nna.
Lebi'į hermanos to' quia', uccua látsa'a' gudíania' le ttu carta para ttélíni le adí tse' ti'iỹa iỹeni ná la' retúalatsi' qui' Jesucristua lani ri'u acca bedilè ri'u. Pero hua yua' qui'ni tse'e le lo peligro, acca caduel·la' eyunna' adí fuerza qui' le para qui'ni ecàbini le canu rinne cą contra ca titsa' lí nu rulue' ti'iỹa modo l·lá ri'u por làteruba Cristo Jesús, tsa teruba chi benna Tata Dios ca tìtsi'į lani ri'u para siempre porqui'ni chi becuí'e ri'u nna chi ná ri'u enne' qui'e. Ą' nia' le porqui'ni tuchùppa ca enne' nna rà'a cą le' reunión qui' canu ríalatsi' ti'átsi ná cą ttùba hermano lani ri'u. Dèsdeba néru chi ra lo titsa' qui' Tata Dios qui'ni chi gulèqquie sentencia qui' quį. Enne' tul·la' ná cą nna ruttsiání cą nu ra lo titsa' qui' Tata Dios acerca de la' retúalatsi' qui'e, para gappa cą néda guni cą la' ridàlatsi' mal qui' quį Labí ríalatsi' quį Tata Dios màsqui'ba là terúbée rigú'ubi'e lo iyate, nìhua labí ríalatsi' quį Xana' Ri'u Jesucristua. Lebi'į nna chi yù le nu uccua lani ca enne' tiempo antigua, pero calátsa'a' quixa'ánia' le attu vuelta. Canu yétsi Israel nna primérute bedilè cą lo peligro nu tse'e cą nna bebèqquie cą le' país láą Egipto, pero después nna belùỹe latsi' la'a mísmuba ca enne' Israel, iyaba canu labí huíalatsi' quį ne. Ą'hua ca ángelia canu labí uccua cą conformar lani poder nu bete Tata Dios qui' quį sino biria cą le' lugar nu betie qui' quį, acca chi yù'u cą ỹàre' le' ttu lugar chul·la nna ỹiqquia cą lani cadena para siempre para qui'ni canchu chi i'yu tsá juíciua. Ca ciudad antigua lá cą Sodoma nna Gomorra nna lani ca yétsi to' canu anta' luítta' quį beni hua cą tul·la' ridualàni cą lani attu nuhuaya', hàsta nubeyu' lani nubeyu' beni cą nu labí ná qui'ni guni luetsi quį. Acca guthèl·la' Tata Dios castigo lani cą para qui'ni cca cą sufrir lani yí'a para siempre ą'hua para qui'ni ri'u nna hue' ri'u cuidado làa guni ri'u mal tì' beni cą. Ą'hua ca enne' canu runi ti'atsi ná cą ttùba hermano lani ri'u pero labí líni cą, làcą nna runi cą según nu rinèni cą yèlà ba nna runi cą lani adí ca enne' biỹa tediba la' ridàlatsi' mal nu rú'ulatsi' quį. Rugà'na menos cą la'huacca qui' Tata Dios nna rinne cą mal contra iyaba nu té poder qui' quį. Atsi'íni ángel lá bí Miguel nna màsqui'ba ná bi ángel nu dàcca' adiru, pero loti' gùttì Moisés enne' gùdua tiempo antigua, làniana uccua latsi' numalua édi'ą cuerpo qui' Moisés, acca gutìl·la ángel Miguel lani numalua por cuerpo qui' Moisés pero bihua guté' bi iqquį para ccą́ condenar, sino gunne bi idítsani nna ra bi ą: Señor nna tíl·lée lani lu'. 10 Pero ca enne' tul·la' tse'e lani le annana hua reyáỹani cą inne cą mal contra iyaba nu labí yù cą. Làcą nna nabia'ni cą làteruba nu ridàlatsi' quį tì'a runi ca animal, pero por ca cosą' nna nitti ba cą. 11 Ica'rútsi'íru cą porqui'ni runi cą tì'a beni Cain enne' labí beni Tata Dios obedecer nna bèttią bettsi' to' niá. Ą'hua por titó' bel·liu acca labí riquixa'a cą ca titsa' lí, tì'a tul·la' nu beni Balaam. Ą'hua reyáỹani cą edúdítsini cą ca enne' rinne parte Tata Dios, acca nitti ba cą tì'a Core enne' benią contra Moisés nna biỹa' loyu làti guduą nna beníttiluą. 12 Ą'hua ca enne' tul·la' tse'e lani le annana, ril·lani cą ro cą junto lani le ti'iỹa ba ccàni qui' quį nna ridi' cą por provecho qui' la'a terúbá quį sin la' réttu'ló, pero lebi'i nna tse'e le lo peligro por causa qui' quį.
Yala ofrecer runi cą lani ca enne', pero nìdi titó' labí runi cą biỹa ra cą ca enne'. Tì'a runi ca bía canchu dia cą rì'a rì'į bá ca yú bitsi nna ti'átsí ttu iyya dílaní guni cą, pero nìdiruba titó' iyya labí runi cą.
Chi betse'e latsi' quį ca titsa' lí después de chi ra cą qui'ni chi ríalatsi''quį, acca áchúppa vuelta chi ná cą yatti para nitti cą. Tì'a ca yà nu ná qui'ni cuía fruta qui' quį, pero labí biỹa fruta runna cą porqui'ni chi gubitsi l·lú quį nna chi gùtti cą, labiru riỹu' cą para biỹa acca ilàtsu' cą na. 13 Iyaba ca lugar làti dia ca enne' túl·la'á nna yala rettu'ni ca enne' porqui'ni rilá'ni cą ti'iỹa ná la' ridàlatsi' mal nu runi cą. Tì'a ttu indatò' canchu chi ridulíą fuerte ní nna ribèqquią ca yíỹi fuera reyà'na tìą lo yúỹi, làniana ilá'ni ca enne'.
Yala rebàta' cą pero tse'e cą le' chul·la ba, acca chi beni Tata Dios cą sentenciar para tsía cą le' lugar adiru chul·la, tì'a ca bélia canu labiru rudàni' cą nna dia cą le' chul·la para siempre. 14-15 Enoc, enne' gùlia bi le' gàtsi generación después de Adán. Por ca titsa' nu gutixà'a bi tiempo lanía nna beni bi declarar nu cca qui' ca ènni'a ą'hua qui' canu tse'e cą annana, nna ra bi: Línna'áruhuá rá', chi da' Señor dèsdeba ỹiabara', ą'hua iỹé mili' ca enne' nna ca ángeli nna da' hua cabi lani e, para qui'ni iyáỹiate ca enne' nna tsé'e cą ru'a lúe para cca cą juzgar nna gunie declarar dàcca'lo taá nu beni cą, para qui'ni iyaba ca enne' tul·la' nna ccá cą sentenciar por ca mal nu beni cą de begà'na menos cą ne, ą'hua porqui'ni bedúdítsini cą ne lani titsa' mal qui' quį nna bebàta' cą por ca tul·la' qui''quį. 16 Ca ènni'a nna labí reyà'na cą conforme lani la' ritè qui' quį nna riyèyya cą contra iyaba nna, rugua' ỹíyya'ní cą ca enne' por nu ridacca' cą; runi cą obedecer ca la' ridàlatsi' mal qui' quį; rebàta' cą ti'átsí yala enne' ỹeni chi ná cą; yala rudàliani cą ca enne' pero álahua hualíni cą, sino por ttu interés bá ribèda cą.
17 Pero lebi'į hermanos to' quia', ná qui'ni éxalatsi' le tulidàba ca titsa' nu gutixa'a ca apóstol, ca mensajero qui' Xana' Ri'u Jesucristua. 18 Porqui'ni ca apóstol nna ra cabi qui'ni canchu chi i'yu ca último tsá nna tsé'e canu guỹìtsini cą le nna eyìla bá cą ti'iỹa modo edácca'ni cą adí de runi cą biỹa tediba mal nu ridàlatsi' quį. 19 Ca nui nna rutìl·la cą ca enne' para íl·la'ání luetsi le nna runi cą biỹa tediba cosa nu rú'ulatsi' yétsiloyu; labí nabia'ni cą nuỹa nuá ná Espíritu Santo. 20 Pero lebi'į hermanos to' quia', ná qui'ni guni le seguir tulidàba ca enseñanza lí nu ríalatsi' ri'u, porqui'ni ną́ cimiento nu beni Tata Dios para la'labàni qui' ri'u. Ą'hua ná qui'ni guni le oración tulidàba lani la'huacca qui' Espíritu Santo. 21 Líbíga' lani Tata Dios tulidàba para qui'ni ccá lé bendecir por la' tsì'ilatsi' qui'e, de ribèda le qui'ni i'yu tsá qui'ni Xana' Ri'u Jesucristua nna íchi'e le para la'labàni nu labí ttíą qui' le, por la' retúalatsi' qui'e.
22 Leyìla modo para qui'ni canu rudu chùppanią cą nna tsíalatsi' quį. 23 Ttu te ca enne' nna, ná qui'ni ebeqquia le cą lo peligro nu tse'e cą para qui'ni l·lá huá cą. Pero adí ca enne' nna, liulue' qui'ni té la' retúalatsi' lo losto' le para lani cą, pero lani la' rátsilatsi' de ruyudí' le hasta ca lári' nu gaccu' cą porqui'ni ná cą enne' tul·la'.
24-25 Tutèruba Tata Dios dua, là terúbée yùe iyate, née enne' rudilè ri'u. Lèe nna té la'huacca qui'e para làa guni le biỹa mal, ą'hua para gunie le presentar ru'a lúe sin biỹa falta ni lani la' redacca' latsi' lo losto' le de tsé'e le le' la'yani' qui'e. Lèe nna què merecer qui'ni gudàliani ri'u e tulidàba, porqui'ni née adiru enne' ỹeni nna rigú'ubi'e lo iyate lani itute poder qui'e, dèsdeba néru hàstaba anna para siempre.
Amén.