3
Chi ná ri'u ttùba lani Cristua, acca inte' Pablo runia' oración por lebi'į, màsqui'ba tía' litsi' ìyyà por nu cca qui' Cristo Jesús, porqui'ni benia' predicar titsa' qui'e entre lebi'į ca enne' qui' adí ca nación. Chìa yù le qui'ni Tata Dios, por la' tsì'ilatsi' qui'e lani inte', chi bethà'née latsi' nàya' para quixá'a' ca titsa' de salvación entre lebi'į. Nu chi náni Tata Dios dèsdeba neru nu labí chi nabia'ni ttu enne' antes, pues benie qui'ni uccua ya' ą saber tì'ba chi bedía' titó' lo cartį. De gul·la le carta qui yì'į nna cca le saber la' ritelíni nu té quia' de nu chi nani Tata Dios dèsdeba antes qui'ni gunie por medio de Cristua. Nìdi ttu enne' labí benibí'ą na antes, pero annana chi beni Tata Dios qui'ni intu' ca apóstol qui'e nna ca profeta qui'e nna uccua tu' ą saber por medio de Espíritu Santo. Chi beluè'nie intu' qui'ni hàstaba lebi'į canu labí ná cą enne' judío nna, ttùba bendición thí' le lani intu' ca enne' judío. Ttùba familia chi ná iyaba ri'u canu ríalatsi' titsa' de salvación, ą'hua ttùba ná bendición nu chi beni Tata Dios prometer qui'ni gúnnée qui' iyaba ri'u, porqui'ni chi tse'e ri'u ttùba lani Cristo Jesús. Por puru taá favor qui' Tata Dios, acca benie qui'ni ná' obrero qui'e, para qui'ni por medio de la'huacca qui'e lani inte' nna quíxa'á' ca titsa' qui'e nu runna salvación. Canchu nuỹa canią qui'ni ną́ menos tì'chu adí ca enne' qui' Tata Dios, pues cca te' qui'ni adila menos ná' tì'chu lą, atsi'íní becuí'e inte' por la' tsì'ilatsi' qui'e para tsa'á' adí ca nación quíxa'á' ca titsa' nu cca qui' Cristua ą'hua ti'iỹa iỹeni ná ca bendición nu runne qui' ri'u, para qui'ni iyáỹiani ca enne' nna ttélíni cą ti'iỹa modo benie cumplir la' rulábalatsi' tse' qui'e para làcą. Tata Dios enne' beni iyábani nu té nna, là terúbée hua yùe dèsdeba neru nu gunie para lani ca enne' qui' adí ca nación. 10 Pero annana chi benie na declarar claru taá, para qui'ni iyáỹiani ca ángeli nna ca espíritu canu té la'huacca qui' quį ỹiabara' nna ccá cą saber por nu uccua lani ri'u canu ná iglesia qui'e ti'iỹa tsè' ná la' ritélini qui' Tata Dios para salvación qui' iyáỹiani clase de enne'. 11 Ą' beni Tata Dios conforme lani la' rulábalatsi' tse' nu té qui'e dèsdeba neru para itute yétsiloyu, pero labí uccuą hàsta qui'ni bitá Xana' Ri'u Jesucristua tì'a chi nani Tata Dios. 12 Por medio de Jesucristua nna chi té lo néda qui' ri'u ibiga' ri'u lani Tata Dios sin la' rátsilatsi', porqui'ni ràppa ri'u confianza lani Cristua, acca ga'na ri'u seguro qui'ni gunie ri'u recibir. 13 Hua yu le qui'ni yala cca'a' sufrir por causa de ca titsa' nu riquixa'ánia' le, pero bittu edúl·la'a latsi' le, porqui'ni sufrimiento nu rittia' nna ną́ para bien qui' le. 14 Por nui nna ruduỹìbia' runia' oración lani Dios enne' ná Tàta qui' Xana' Ri'u Jesucristua.
15 Por medio de lèe nna té nombre qui' iyaba ca familia canu tse'e le' yétsiloyu, ą'hua canu tse'e ỹiabara'. 16 Lèe nna té itute la'huacca qui'e de nu ná tse' para gunie le cualàni, acca rinábani ye' e qui'ni gúnnée adí fuerza para espíritu qui' le por medio de Espíritu Santo qui'e, 17 ą'hua qui'ni gata' adí fe qui' le lani Cristua, para qui'ni thúe lo losto' le lani la' redacca' latsi', para qui'ni gunibia' le adí tse' biỹa nuą' la' tsì'ilatsi' nna gata' adí fuerza para espíritu qui' le por medio de iỹéniní la' tsì'ilatsi' nu runne lo losto' le, 18 para qui'ni ttélíni le tsè' gani lani iyaba adí ca enne' qui' Tata Dios qui'ni iỹéniní ná la' tsì'ilatsi' qui' Cristua dèsdeba ỹiabara' hàstaá yétsiloyu, le' itúỹiani lugar para siempre nna catsi'ínie iyáỹiani ca enne'. 19 Runia' oración qui'ni guni bia' le ti'iỹa iỹeni ná la' tsi'ilatsi' qui' Cristua, labí la'huacca té qui' ri'u para qui'ni guni bia' ri'u itute ą, para qui'ni Tata Dios nna thúe lo losto' le lani la'huacca qui'e.
20 Quíỹaru Tata Dios qui'ni huaccanie gunie para ri'u adírulá iỹeni de nu inàbani ri'u e ą'hua de nu rulaba latsi' ri'u, por medio de la'huacca qui'e de runie tsina lo losto' ri'u. 21 Labée nna yala enne' dacca' née para qui'ni ri'u nu ná iglesia qui'e nna gudàliani ri'u e tulidàba para siempre por iyate nu benie para ri'u por medio de Cristo Jesús. Quíỹaru e.