4
Inte' Pablo tía' preso porqui'ni runia' predicar titsa' qui' Señor. Runia' le animar lani ca titsa' quí yì'į qui'ni guni le nu ná tse' tì'a ná qui'ni ca enne' qui' Tata Dios guni cą, porqui'ni chi gutàỹie le para ccá le ỹi'nie. Bittu cani le qui'ni adiru dacca' le tì'chu adí ca enne', sino ccá lá le enne' ỹénlatsi'. Liucuèda latsi' le tulidà taá, bittu itsa'áni luetsi le. Liguni cualàni luetsi ttu le nna attu le nna lani la' tsì'ilatsi'. Liguni duel·la' ccá ttùba la' rulábalatsi' qui' le, porqui'ni Espíritu Santo nna dúe lo losto' le, acca liguni nu rú'ulatsi'e para qui'ni gata' la'ỹeni entre lebi'į. Ttùba ná ri'u lani Cristua, ą'hua ttùba Espíritu Santo runna la'labàni espiritual qui' ri'u de dúe lo losto' ri'u. Ą'hua ribèda ri'u lani la' redacca' latsi' por nu gunna Tata Dios qui' ri'u porqui'ni chi gutàỹie ri'u. Ą'hua ttù teruba Cristo Jesús née Señor lo iyaba, ą'hua ttùba enseñanza ríalatsi' ri'u, ą'hua ttùba dacca' bautismo para iyaba ri'u. Ą'hua ttù teruba Dios dua. Lèe nna née Tàta qui' iyaba ri'u. La'a mísmuba lèe nna bána'nie lo iyate ni nna dúe lo losto' iyaba ri'u nna runie entre ri'u nu calatsi'e.
Pero ttu ttu tsa ri'u nna chi té ttu capacidad qui' ri'u según la'huacca nu runi Cristua lani ri'u. Tì'a nu ra lo Escritura nu cca qui' Cristua:
De beyèqquie ỹiabara' nna dechì'e iyaba canu uccua cą vencido por lèe,
Bete tìe capacidad qui' ca enne' para qui'ni guni cą nu calatsi'e.
Biánícca ra qui'ni bè'yue ỹiabara' cá. Es qui'ni yà'la tè bité, pues bité hàstaá le' yétsiloyu. 10 La'a mísmuba Cristo enne' bitá yétsiloyu nna beyéqquia huée ỹiabara' para thúe le' itúbani lugar lani la'huacca qui'e. 11 La'a labée nna rutie capacidad qui' ttu ttu enne'. Por ejemplo, betie capacidad qui' tu' para tsá' tu' thulo tu' ttu obra para lèe; attu té cą nna para quixá'a cą según runi Tata Dios latsi' quį qui'ni inne cą; attu té cą nna para gute cą mensaje nu runna salvación qui' ca enne'; attu té cą nna para hué' cą cuidado la'labàni espiritual qui' ca enne' ríalatsi' nna gute cą ca enseñanza nu cca qui' ca titsa' quì'e. 12 Anía runi Cristua ca enne' qui'e preparar para guni cą servir luetsi quį, para qui'ni iyaba ri'u canu cca formar cuerpo qui'e le' yétsiloyuį nna gata' adí fuerza de la'làbani espiritual qui' ri'u nna, 13 hàsta'na qui'ni ccá ttùba la' rulábalatsi' qui' iyaba ri'u por fe nu té qui' ri'u nna ttélíni ri'u tsè' gani itute nu ná Ỹi'ni Tata Dios para ri'u nna iỹèni ri'u espiritualmente taá tì' taání Cristua née enne' completamente tse'. 14 Làniana ttélíni ri'u tsè', alàa tì'a ná ca huatsa to' canu bílá bílá bá rulaba latsi' quį nna ría taá latsi' quį biỹa tediba enseñanza ní nu riquixá'a ca enne' lani maña ba nna ruthacca'ỹí cą cą de rute cą ca enseñanza huaya' lá nu labí ná lí. 15 Pero ri'u nna dàni ri'u inne lá ri'u tulidàba nu ná lí, pero lani ttu modo e la' tsì'ilatsi', pues ná qui'ni ccá ri'u tì' ná Cristua lani itute la'labàni qui' ri'u, para qui'ni ccá ri'u completamente ttùba lani lèe. Lèe nna runie ri'u dirigir porqui'ni née cabeza qui' cuerpo qui'e nu ná ri'u. 16 Por ejemplo: iyaba ca parte nu cca formar cuerpo qui' ri'u nna tsè'ni tsáa' luetsi quį nna yéti' luetsi quį tì'ba ná qui'ni ccá cą para qui'ni iỹèni itute cuerpo, según capacidad nu té qui' ttu ttu miembro quì'į, anía modo nna gata' fuerza la'labàni espiritual qui' itute iglesia pero lani la' tsì'ilatsi' nu té qui' ttu ri'u lani attu ri'u.
17 Annana rinénia' le attu vuelta porqui'ni ga'na' seguro qui'ni ą' calatsi' Señor qui'ni quixa'ánia' le: bíttuúru guni le ca cosa mal tì' runi canu labí nabia'ni cą Tata Dios nna runi cą según la' rulábalatsi' quì' bá quį nna, 18 re' ỹí bánią la' riyeni qui' quį. Labí nabia'ni cą la'labàni nàri nu runna Tata Dios porqui'ni labí ritelíni cą ca cosa espiritual nna yala duro ná losto' quį contra nu ná lí nna, 19 bíruhuá rettú'ni cą de runi cą nu làa ná tse' nna listo ba tse'e cą para guni cą bíỹaáru vicio nna placer nna hàstaá bíỹaáru cosa cùttsi nu ridà latsi' quį, ą' ná nu adiru rú'ulatsi' quį. 20 Pero lebi'į nna álahuá ą́' bidète' le nu cca qui' Cristua, 21 porqui'ni chìa biyénini le titsa' qui'e nna chìa bidète' le ca enseñanza qui'e, ca titsa' lí nu gunne Jesús. 22 De nu cca qui' la'labàni qui' le ántesca tsíalatsi' le, bíttuúru tsé'e le bajo la' rulábalatsi' viejo qui' le, porqui'ni iyaba ca la' ridàlatsi' mal ni nna ruthacca'ỹí cą le para guni le adí tul·la' nna nitti ba le. 23 Acca ná qui'ni gata' attu la' rulábalatsi' huaya' qui' le nna ccá le enne' cubi espiritualmente taá. 24 Liulue' qui'ni chi té la'labàni cubi qui' le tì'a canchu chi gaccu' ri'u ttu lari' cubi. La'labàni cubi qui' le nna ną́ por la'huacca qui' Tata Dios para qui'ni ccá ri'u enne' tse' nna nàri nna según nu ná lí.
25 Por nui nna liutse'e latsi' le iyaba clase de bèỹia nna nunca labí gunilàtsi' le, sino puru taá nu ná lí inne le, porqui'ni iyaba ri'u ttùba ná ri'u tì'a ca parte qui' ttu cuerpo.
26 Canchu ritsa'áni le, cueda tí' latsi' le para làa guni le biỹa cosa mal. Alàa ttùỹa tsá bá tse'e le lani la' l·la, sino eyacca tsè' taá le. 27 Bittu gute le néda lani numalua para gunią nu calatsi'į lani le.
28 Nu ribana nna bíttuúru cuaną, sino adila tsa' gunią gana lani tsina nu runią, pero ttu tsina nu ná tse' delante de Dios, para qui'ni ą' modo nna gátta'nią para gunią cualàni ca enne' ga'na lani necesidad.
29 Bíttuúru inne le biỹa titsa' cùttsi, sino puru taá ca titsa' nu runna consejo tsè' para la'labàni qui' ca enne', para qui'ni iyaba canu riyénini cą qui' le nna thí' cą bendición lo losto' quį. 30 Bittu inne le biỹa titsa' nìhua bittu guni le biỹa nu runi qui'ni ehuiní'ni Espíritu Santo enne' guthèl·la' Tata Dios. Chi dua Espíritu Santo lo losto' iyaba ri'u canu ríalatsi', por nui nna egà'na ri'u seguro qui'ni i'yu tsá l·lá ri'u para siempre. 31 Bittu rù cúa lo losto' le ca la' rulábalatsi' qui' le nu runi qui'ni itsa'áni le lani attu enne'. Bittu rù cca le iqquia l·la nìhua iqquia tsà'a, nìhua bittu rù innedí' le, nìhua bittu rù qué' lé, nìhua bittu rù biỹa guthacca' le ca enne'. 32 Sino liuyu tse' luetsi le, ą'hua cca le enne' de la' retúalatsi', dàni le eyuniỹén latsi' qui' ttu le nna attu le nna tì' tehuá Tata Dios chi beyuniỹén latsi'e qui' le iỹé vuelta, porqui'ni Cristua nna chi gùttie por ca tul·la' qui' le.