5
Yà'ni qui'ni lebi'į nna chi ná le ỹi'ni Tata Dios, yala catsi'ínie le, acca annana dàni le guni le duel·la' ccá le enne' tse' tì'ba née enne' tse'. Liulue' tulidàba qui'ni té la' tsì'ilatsi' lo losto' le tì'ba Cristua nna yala uccuatsi'ínie ri'u nna betie la'labàni qui'e para gudilèe ri'u. Lèe nna gùttie para quée sacrificio por ca tul·la' qui' ri'u, réni nu belàlíe nna uccua ttu ofrenda tsè' nu beni Tata Dios recibir.
Yà'ni qui'ni chi ná le enne' qui' Tata Dios, acca nidí titó' bittu guni le ca cosa mal tì'a la' ridualàni nu labí ná tsèla le, liutse'e latsi' le iyaba ca cosa nu labí ná nàri delante de Dios, ą'hua bittu thá latsi' le thí' le nu ná qui' attu enne', pues bittu inne le de nu cca qui' ca cosa maluą' ti'atsi calatsi' le guni le cą. Ą'hua bittu ná qui'ni inne le ca titsa' nu chè' la' réttu'ló, nìhua bittu inne le ca titsa' tonto nìhua ca titsa' disparate, porqui'ni álahua ą' dàni ca enne' ríalatsi' inne cą. Sino adila tsa' hue' le gracia Tata Dios. Chìa yù le qui'ni iyaba canu runi adulterio o biỹa cosa nu labí ná nàri delante de Dios nna, pues ca nui nna labí nàl·la' él·lá' cą gata' parte qui' quį làti rigú'ubia' Cristua nna Tata Dios nna, nìhua ca enne' dàa latsi' nna, porqui'ni tulappa bá ną́ túl·la'a' tì'a canu runi adorar ca ídolo. Hue' le cuidado qui'ni nú ttu nuỹa guthacca'ỹíą le de rinne cą qui'ni álahua ą́' ná, pues yù ri'u qui'ni Tata Dios nna fuerte ni gunie castigar iyaba canu runi ca cosa mal nà'. Acca bittu lání lé le' vicio nu runi cą.
Ttu cuaỹa nuá nna labí nabia'ni le titsa' qui' Señor nna gutsé'e le le' tul·la', pero annana de chi ná le enne' qui' Señor nna chi tsè'e le le' la'yani', acca liguni nu ná nàri nna tse' nna de acuerdo lani la'yani' nu chi dua lo losto' le. Porqui'ni canu dua Espíritu Santo lo losto' quį nna ná cą enne' tsì'ilatsi' nna runi cą nu ná tse' nna puru taá titsa' lí rinne cą. 10 Liguni duel·la' idète' le nu rú'ulatsi' Señor. 11 Bittu edácca'ni le para guni le ca cosa nu labí riỹu' tì'a ca cosa mal nu runi canu labí nabia'ni cą titsa' qui' Señor, sino gute lá lé consejo qui' quį para qui'ni ttélíni cą ti'iỹa mal ná ca cosį ru'a lo Tata Dios. 12 Ca cosa cùttsi nu runi gattsi' ba ca enne', labí ná qui'ni inne ri'u cą ru'a lo adí ca enne', porqui'ni ą' modo nna éte' huá cą na ettu' huáni cą. 13 Pero la'yani' ligani nna té la'huacca quì'į para gului'ą iyaba ca cosa nu runi ca enne' nna ilá'ní claru tení ti'iỹa ná cą, ą'hua para qui'ni ttu cosa nna eyaccą la'yani'. 14 Acca ra lo Escritura:
Lu' nu ti'áthi, chi dacca' bebànidí nna beyátha entre canu yatti,
Cristua nna gunie qui'ni tsáni' ttu tsá cubi para lu'.
15 Lihue' tse' cuidado ti'iỹa ná la' rìdua qui' le, alàa tì'ba canu bihua rulaba latsi', sino canu rà'a razón lá. 16 Yala maldad té le' yétsiloyuį, acca bittu cuenta tse'e ba le sino liuhue'èl·la' latsi' le guni le nu ná tse' para iyábani ca enne', porqui'ni tuchùppa tsá teruba tse'e ri'u le' yétsiloyuį. 17 Acca bittu cca le tì'a canu làa ritelíni cą biỹa nuą' ná tse' nna ná mal nna, sino liguni duel·la' ttélíni le biỹa nua' calatsi' Señor qui'ni guni le. 18 Bittu ccá le borracho, porqui'ni licor nna ną́ ttu vicio nu richè'ą ca enne' para nitti cą. Liute la lugar qui'ni Espíritu Santo enne' dua lo losto' le gunie dirigir itute la'labàni qui' le. 19 Acca ligùl·la ca salmos nna ca himnos nna ca coro espiritual nna lani itute latsi' le para gudàliani le Señor Jesucristua. 20 Tulidà taá hue' le gracia Dios enne' ná Tàta qui' ri'ua, por medio de Xana' Ri'u Jesucristua, por iyaba nu runne qui' ri'u.
21 Liguni reconocer derecho nu té qui' ttu le lani attu le, porqui'ni iyaba ri'u tse'e ri'u delante de Tata Dios.
22 Annana rinénia' ca niula: Nuỹa tediba niula nu chi dua tsèlį nna labí dànią cu'ubia'nią nubeyu' quì'į, pero ná qui'ni gunią nubeyu' quì'į obedecer, porqui'ni ą' calatsi' Señor Jesucristua. 23 Porqui'ni ttu nubeyu' nu chi bettsaní'į nna chi ną́ responsable para íchi'ą niula quì'į lo neda nu ná tse', tì'ba Cristua runie dirigir ri'u canu runi formar iglesia nu ná cuerpo qui'e, pues née Salvador para ri'u nna rui'e ri'u cuidado tulidàba para làa tse'e ri'u le' peligro. 24 Así es de qui'ni tì'a ri'u canu runi formar iglesia qui' Cristo rú'ulatsi' ri'u qui'ni cú'ubia'nie ri'u, ą' tehuá ttu niula nu chi bettsaní'į nna dànią gunią iyábani nu rú'ulatsi' nubeyu' quì'į.
25 Annana rinénia' ca nubeyu': Nuỹa tediba nubeyu' nu chi bettsaní'į nna dànią catsi'ínią niula quì'į tì'ba Cristua uccuatsi'ínie ri'u nu ná iglesia qui'e nna bètie la'labàni qui'e por ri'u, 26 para qui'ni ri'u canu ná iglesia qui'e nna cca ri'u yà'latsi' para guni ri'u làteruba Tata Dios servir, de chi beyúnie ri'u nàri de ca tul·la' qui' ri'u por medio de inda nna titsa' nna. 27 Anía beni Cristua para qui'ni ri'u canu ná iglesia qui'e nna cca ri'u presentar ru'a lúe sin tul·la' nna, sin biỹa seña qui' ttu cuerpo nu chi retù nna, nìhua bíỹaáru attu mancha nna, antes la ccá ri'u completamente tsè' para lèe, nàri nna, sin biỹa falta nna. 28 Ą'hua ttu nubeyu' nu chi bettsaní'į nna dànią catsi'ínią tulidàba niula quì'į, porqui'ni niula quì'į nna ną́ parte qui' la'a labą́. Ttu nubeyu' de catsi'ínią niula quì'į, pues ti'atsi catsi'ínią la'a labą́ porqui'ni ttùba ná cą. 29 Ni ttú nubeyu' labí ruyudí'ą la'a cuerpo qui' bíį, sino ànteslá tsè'ni ruą nna rui'ą cuidado cuerpo quì'į, tì'a Cristua ruyue tse' iglesia qui'e. 30 Porqui'ni ttu ttu ri'u ná ri'u parte qui' cuerpo qui'e, qui' bèlá' qui'e nna tsítta yù'e nna. 31 Ą'hua ttùba cuerpo ná nubeyu' lani niula quì'į, porqui'ni ttu nubeyu' nna guthà'ną tàta nàna quì'į para itsà'ą niula qui'į nna ccą́ cabeza qui' litsi' quį, làniana chùppa taá cą cueqquia lèttia cą iyaba ca asunto qui' quį porqui'ni chi ná cą ttùba. 32 Enseñánzį nna labí ttélíni ri'u ą por capacidad nu té qui' la'a ri'u ba, pues ritelí te' qui'ni cca tratar nu cca qui' Cristua lani ri'u nu ná iglesia qui'e para gulue' ti'iỹa ná ri'u ttùba lani lèe. 33 Enseñánzį ná huą́ para lebi'į: ttu nubeyu' nna dànią catsi'ínią niula quì'į nna gúlui'ą qui'ni té la' tsì'ilatsi' lo lostu'į para lą, porqui'ni niula quì'į nna ną́ parte qui' la'a labą́. Ttu niula nna dànią gunią nubeyu' quì'į obedecer porqui'ni yùą qui'ni ą' calatsi' Tata Dios.