CARTA NU GUTHEL·LA' SANTIAGO PARA ITUTE YÉTSILOYU
La Epístola Universal De
SANTIAGO
1
Inte' Santiago runia' obedecer nu ra Jesucristua, lèe nna née enne' rigú'ubia' lo iyate. Inte' nna rithél·la'a' la' rinàbatitsa' quia' lani iyaba ca descendiente qui' ca tsì'nu ỹi'ni Israel canu nàthilàlia ba le' itute yétsiloyu.
Lebi'į ca hermano quia', iỹetse' prueba dá' lani ri'u canchu ríalatsi' ri'u, pero canchu chi ruttsa'lo le ca pruébį nna ná qui'ni gata' la' redacca' latsi' lo losto' le. Ica'rubà le porqui'ni de chi ríalatsi' le nu ra Tata Dios màsqui'ba chi cca le sufrir por ca prueba, ą' modo nna gata' adí capacidad qui' le para gúchia le adí nna tsíalatsi' le lani itute latsi' le itúba cabàni le le' yétsiloyu. Pero liguni duel·la' qui'ni gulue' le qui'ni ràppa le confianza Tata Dios miéntraste cca le sufrir biỹa prueba hasta qui'ni prueba nu dá' lani le ttíą. Ą' modo nna gata' adí fuerza qui' le para gúchia le biỹa prueba nu chì' da'la nna, cca le tsìttsì nna enne' ritelíni nna tì'a rú'ulatsi' Tata Dios.
Pero canchu nuỹa ttu le reyàtsani la' riyeni, lą nna ná qui'ní inàbanią Tata Dios lani oración. Yala enne' tse' ná Tata Dios para gúnnée itute la' ritelíni nu riquína'nią, labí biỹa ínnie después de chi bènnèe. Pero enne' nu chi runią oración lani Tata Dios nna ná qui'ni tsíalatsi'į qui'ni lèe nna gutie nu rinàbą lani e. Bittu ná qui'ni gulábalatsi'į qui'ni xiaba labí ecàbie oración quì'į. Porqui'ni canchu ttu enne' labí egà'ną seguro canchu huecàbie oración qui' niá nna pues rudu chùppanią nna. Porqui'ni ttu tsàstitó' huaccaỹé bá latsi'į, pero átsàsti nna bíruhuá. Ą' runi indatò' canchu chi riria be' lúį, ttu tsàsti tabá huàdia betsìna' quì'į ttu lado, átsàsti tabá nna odèqquią nna attu lado. Canchu ą́' ná duda nu té qui' ènni'a, bittu ná qui'ni gulábalatsi'į qui'ni thí'ą biỹa qui' Tata Dios. Lą nna labí biỹa thí'ą qui' Tata Dios porqui'ni labí ribeqquia ttùdi latsi'į para gunią biỹa, porqui'ni yala ruttsiáníą biỹa tabá rulábalatsi'į nna yala variable ná la' riyeni quì'į.
Ttu hermano nu ríalatsi', pero canchu ca enne' nna labí cuenta cueqquia cą na, pues hermánua nna dànią edácca'nią porqui'ni yala enne' re' cuenta ną́ ru'a lo Tata Dios. 10 Ttu hermano nu ríalatsi' pero chi ną́ enne' rico nna, dànią edacca' huánią canchu íl·lani biỹa prueba nu runi qui'ni eyaccą enne' humilde, porqui'ni hui'yu ba tsá gattią nna labiru dúą le' yétsiloyuį, tì'a ná ca ìyyà anta' campo nna yala tsè' rilá' cą, pero quètha tabá rittè qui' quį. 11 Tiempo ubá nna pues ca planta to' ribitsi bá cą por ubitsa, làniana ìyyà qui' quį nna rihuèthia bá cą nna l·lúỹa latsi' quį. Ą'hua ca enne' rico nna, pues la' dàliani qui' quį nittilo bą́ nna gatti cą lo tsina nu runi cą.
12 Ica'rubà enne' nu runią seguir ràppą confianza lani Tata Dios màsqui'ba dá' biỹa prueba lani ą, canchu ą' gúchią hasta qui'ni tté iyaba ca prueba nu dá' lani ą ituba cabànią yétsiloyu, làniana cu'u Tata Dios corona iqquį, ttu corona nu cca representar la'labàni nu labí ttíą quì'į nu gúnnée qui' iyaba canu catsi'íni cą ne, tì'a chi rèe. 13 Ttu enne' nna canchu íl·lani la' rulábalatsi' mal lo lòstu'į nna gunią tul·la', pero bittu hua ná qui'ni iną: álahua inte' rappa tul·la' sino Tata Dios ènni'ą' guthèl·le'e pruébį acca benia' tul·la'. Porqui'ni Tata Dios nna née completamente enne' tsè' nna labí modo té para quée tentar por biỹa la' rulábalatsi' mal o para gunie nuỹa enne' tentar. 14 Acca ttu enne' nna canchu chi rulábalatsi'į gunią tul·la' nna, pues guni bą́ na porqui'ni ą' ná la' ridàlatsi' mal lo lòstu'į. Canchu íl·lani biỹa oportunidad nna làniana la' ridàlatsi' mal quì'į íchi'ą na para gunią na vencer para gúnią tul·la'. 15 Lą nna chi belaba latsi'į gunią la' ridàlatsi' mal quì'į, acca yala fuerte ná la' calatsi' quì'į. Canchu guni bą́ seguir gunią na cumplir, làniana íl·lani lù'uti.
16 Lebi'į ca hermano to' quia', bittu thacca'ỹí le. 17 Tata Dios nna runne tsuą' teruba nu ná completamente tsè' para ri'u, nìdi titó' mal labí runne. Por ejemplo: Lèe nna benie ubitsa nna ca bélia nna, pero hua ritsiání la' rudàni' qui' quį nna runi cą lixina gáabá. Pero Tata Dios nna née la'yani' tulidàba nna runne tsuą' teruba nu ná tse' tulidàba. 18 Chi ná ri'u ỹi'ni Tata Dios porqui'ni chi bènnèe la'labàni cubi qui' ri'u por medio de titsa' qui'e nu rului'e biỹa nua' ná lí, ą' benie porqui'ni ą' ná voluntad qui'e, para qui'ni cca ri'u enne' primero lo itute creación quì'e.
19 Lebi'į ca hermano to' quia', bittu iỹùl·lani le qui'ni adila tsa' gudà naga' le iỹeni nna, pero inne le titó', licuèda tí' latsi' le nna bittu itsa'á tènì le. 20 Porqui'ni la' ritsa'áni qui' ca enne' nna labí runią obra tse' para lani Tata Dios. 21 Acca bítturu guni le ca cosa cùttsi nu beni le antes, líútse'e latsi' iyaba maldad. Lebi'į nna bittu edúdítsini le Tata Dios sino gudà tsè' naga' le ca titsa' qui'e nu riquixá'a ca siervo qui'e, porqui'ni por medio de titsa' qui'e nna l·lá le.
22 Liguni nu ra lo titsa' qui' Tata Dios. Bittu cca le tì'a canu riyénini cą titsa' qui'e pero labí runi caso cą nu ná qui'ni guni cą, porqui'ni ą' modo nna ridácca'ỹí la'a mísmuba làcą. 23 Canchu ttu enne' nna riyéninią titsa' qui' Tata Dios, pero labí biỹa gunią para ccá arreglar la'labàni quì'į nna, lą nna ną́ tì'a ttu enne' nu rilá'nią lúį lo ttu huàna' nna, 24 renią cuenta biỹa mancha té lúį pero dia tìą nna iỹùl·la bánią tì'iỹa nuá rinna'ą. 25 Pero nuỹa tediba enne' rinna'ą nu ra lo ley tsè'gani nu riquixà'a tì'iỹa modo l·lą́ para labiru gunią tul·la', canchu runią seguir rudà nagui'į titsa' qui' Tata Dios, làniana lèe nna gunie bendecir iyaba nu gunią porqui'ni bittu huá ną́ tì'a ttu nu latsi' xùl·la nu cuenta gudà bá nàgui'į, sino prontu taá thúlúą gúnią na.
26 Nuni ttu le rulaba latsi'į qui'ni yala adorar runią Tata Dios cá. Pero canchu labí rebèda tí' rú'į sino rinnedí' tabą́ nna, lą nna yala ridacca'ỹíą porqui'ni cuenta ba runią Tata Dios adorar. 27 Į ná religión nu ru'ulatsi' Tata Dios enne' née Padre qui' ri'u: qui'ni tsía lu' tannàba titsa' lu' canu huìdàbi nna, guni hua lu' cualàni nuỹa ttu niula nu chi gùtti nubeyu' quì'į nna etúa latsi' lu' cą de tse'e cą lo sufrimiento qui' quį, ą'hua qui'ni ccá lu' enne' nàri ru'a lúe nna làa guni lu' la' ridàlatsi' mal tì' runi canu labí ríalatsi'. Ą' modo nna yala dacca' adoración qui' lu' porqui'ni bíttuúruhuá chixi la' rulábalatsi' mal lani ą nihua bittu tábią biỹa mancha ru'a lo Tata Dios.