2
Lebi'į ca hermano quia', chi ríalatsi' le Xana' Ri'u Jesucristua, enne' rigú'ubi'e le' la'yani' ỹiabara', pero bittu gucué' le luetsi ca enne' nna guni le atender tsè' ttu nu rilá'ní qui'ni yala dàcca'ą nna, rugà'na menos le áttuą. Por ejemplo: Chùppa ca nubeyu' nna rà'a cą le' reunión qui' le. Ttuą nna ną́ enne' rico nna nàccu' ỹó tsì'į nna yù'u tè anillo de oro ní'į. Attuą nna enne' la'dí' tó' bá ną́ nna nàccu'ą lári' ỹúnu'. Làniana lu' nna runi lu' cą recibir le' reunión qui' le nna yala redácca'ni lu' qui'ni gùl·lani ttu enne' ỹeni nna runi lu' ą ofrecer asiento nu adí adornado ną́ nna gá lu' ą: Nì lá ná qui'ni thuani cuią'lu'. Làniana lu' nna rinna' huá lu' enne' póbrea ti'iỹa ną́ pero labí biỹa asiento runi lu' ą ofrecer, sino gá tè lu' ą: Loyu tè gùduani. Acca yala falta rigú'u lu' porqui'ni rulaba latsi' lu' qui'ni ttu enne' nna ccą́ merecer qui'ni adí catsi'íni lu' ą tì'chu áttuą, ą'hua lani interés rucué' lu' luetsi cą porqui'ni yù lu' qui'ni nubeyu' rícuá nna té iỹeni bel·liu quì'į.
Lebi'į ca hermanos to' quia', liudà naga' le nu nia': Tata Dios nna rexa latsi'e ca enne' ritè la'dí' nna rucuí'e cą para gata' riqueza adiru tse' qui' quį, por ejemplo fe nna la' rigú'ubia' qui' Tata Dios nna tì'a chi rèe qui'ni nàl·la' él·lá' iyaba canu catsi'íni cą ne. Pero lebi'į nna chi rugà'na le menos ca enne' ritè la'dí' nna runi le qui'ni ettú'ni cą. Ca enne' rico nna, tsí álahua canuá richìtha cą escrito contra le nna riche' cą le ru'a lo juez. Por medio de Cristo nna chi ná le enne' qui' Tata Dios, pero ca enne' rico nna ná cą canu adila mal gudéttia cą nombre santo qui'e.
Canchu hualigani catsi'íni le iyaba clase de ca enne', entonces hualigani runi le nu ná tse' porqui'ni runi le nu ra lo ley nu yala dacca' lo Escritura qui' Tata Dios làti rèe: Catsi'íni lu' iyaba ca luetsi enne' lu' tì'atsi la'a lu' ba. Pero canchu gucué' le entre ca enne' según nu rilá'ní lo ra', làniana tul·la' ná nu runi le nna yala falta té qui' le lani ley qui' Tata Dios. 10 Porqui'ni ttu enne' nna màsqui'ba yala tsè' runią itute nu ra lo ley, pero reyàtsaru gunią cumplir màsqui'di ttu punto to', entonces chi ną́ culpable para thí'ą itute sentencia quì'į. 11 Por ejemplo, Tata Dios nna rèe lo titsa' qui'e: Bittu thualàni lu' nu labí ná tsèla lu'. Pero la'a mismu Tata Dios nna ra huée: Bittu gutti lu'. Canchu ína lu': Chi bettia' ttu enne' pero bíttuba rinénia' niula huaya'. Pero chi ná lu' culpable ru'a lo Tata Dios porqui'ni rigu'u lu' falta lani ley qui'e. 12 Acca liguni iyaba nu ná tse' lani ca enne' ą'hua inne le puro titsa' nu ná tse' para làcą de yù le qui'ni cca le juzgar conforme nu ra lo ley nu runna ttu libertad ligani qui' ca enne' canchu guni cą na. 13 Ttu enne' nna, canchu labí retúa latsi'į adí ca enne' de tse'e cą lo sufrimiento qui' quį nna, entonces ccą́ juzgar sin la' retúa latsi'. Pero ca enne' retúa latsi' nna guni cą vencer canchu chi i'yu tsá juíciua.
14 Lebi'į ca hermano quia', canchu ttu enne' íną qui'ni ríalatsi'į nu cca qui' Cristua, pero la'a mísmuba lą nna labí biỹa la' tsì'ilatsi' té quì'į lani ca enne', tsí ína ri'u qui'ni ènni'a nna l·lą́ por fe nu reną qui'ni té quì'į cá. 15 Por ejemplo: Lu' nna rilá'ni lu' ttu nubeyu' nu ríalatsi'į o ttu niula nu ríalatsi'į ti'iỹa ná la' ritè qui' quį qui'ni labí té ỹó quį nìhua nu go cą ttu ttu tsá, 16 làniana richu titsa' lu' cą nna gá lu' cą: Tìppadi latsi' lu', ligàccu' lári' canchu ccani le dìl·la', ligò tsè' canchu ritùni le. Biani dacca' titsa' qui' le gá lé ca ènni'a anía cá canchu labí biỹa íria latsi' le gute le nu riquína'ni cą nì'i. 17 Ą'hua fe nu té qui' ri'u, canchu labí rului'ą por biỹa obra tse' nu runi ri'u, entonces ttùba ną́ sin la'labàni.
18 Xiaba ttu enne' nna íną íį: Lu' té fe qui' lu', pero inte' nna runia' nu ná tse'. Inte' nna nia' lu': Ti'ani modo gulue'ni lu' inte' fe nu té qui' lu' aparte de ca obra tse' qui' lu' cá. Pues inte' nna gulué'nia' lu' qui'ni té fe quia' por medio de ca obra tse' quia'. 19 Recàbi lu' nna ra lu' qui'ni hua ríalatsi' lu' qui'ni Tata Dios nna ttu terúbée ná. Tsè'ba ná canchu ríalatsi' lu' qui'ni ttu teruba Tata Dios ná. Ą'hua ca espíritu malo nna ríalatsi' quį nua' hasta qui'ni yala riỹìti'ní cą. 20 Tsí bihua calatsi' lu' guni lu' reconocer qui'ni fe nu té qui' lu' nna, canchu labí rulue'níą por medio de ca obra tse' qui' lu' entonces álahua ną́ fe nu té la'làbani quì'į.
21 Tà' tàta qui' ri'u Abraham enne' gùdua tiempo antigua, Tata Dios nna gulèqquié bi cuenta por enne' tsè' porqui'ni beni bi nu rèe hasta betsia bi ỹi'ni to' qui' bi Isaac lo altar nia para gúttí bi ą lani gutsílu, porqui'ni ą́' ná prueba nu uccualatsi' Tata Dios para qui'ni Abraham nna gulue' bi qui'ni té fe qui' bi lani e. 22 Tsí bihua ritelíni lu' anna qui'ni Abraham nna hualigani gùppa bi fe lani Tata Dios de runi bi ca obra tse' cá. Por medio de ca obra tse' nu beni bi nna, ą' modo belue' bi qui'ni fe nu té qui' bi nna ną́ fe lígani nu dacca' lani Tata Dios. 23 Ą' uccua tì'a ra lo Escritura làti ra qui'ni Abraham nna huíalatsi' bi ca titsa' nu gunèni Tata Dios bi, acca Tata Dios nna gulèqquie cuenta fe qui' bi nna biria bi nàri lani e. Ą'hua ra qui'ni Abraham nna uccua bi amigo tse' qui' Tata Dios. 24 Por nu uccua lani Abraham nna, acca yù le qui'ni Tata Dios nna runie ri'u aceptar ą'hua de rilá'nie qui'ni runi ri'u nu rèe, alàa làteruba por nu ríalatsi' ri'u. 25 Tì'a ttu niula maña nu gùdua tiempo antigua láą Rahab, pues Tata Dios nna benie na aceptar por ca obra tse' quì'į, porqui'ni labí betsùna' lìtsi'į gutà'a chùppa ca soldado israelita canu gunérua, sino gutixà'anią cabi ti'iỹa modo éria cabi le' ciudáad para làa gudàxu' cą cabí preso. 26 Cuerpo qui' ri'u nna canchu labiru espíritu quì'į té, yàtti bá ną́. Ą'hua fe nu té qui' ri'u, canchu labí rului'ą ca obra tse', yàtti bá ną́.