16
Yala enne' tsè'ni ná hermana qui' ri'u Febe niula ná diaconisa qui' iglesia re' le' yétsi láą Cencrea. Rinába'a' favor qui'ni guni le bi recibir tì'ba ná qui'ni guni ca creyente, porqui'ni ná huá bi ttùba lani Señor. Ą'hua rinába'a' qui'ni guni le bi cualani biỹa tediba riquína'ni bi. Yala cualani chi beni bi ca enne', ą'hua inte' nna chi beni bi inte' cualani. Nì rithél·la'a' la' rinàba titsa' quia' para hermana qui' ri'u Prisca lani nubeyu' qui' bi Aquila, porqui'ni ná cabi compañero quia' le' tsina qui' Cristo Jesús. Làcabi nna yala sufrir uccua cabi por inte' hasta qui'ni átitó' taá làa betti cą cabi porqui'ni bedì' cabi inte'. Acca yala gracia ruí'a' cabi. Ą'hua iyaba ca iglesia qui' ca enne' ríalatsi' qui' adí ca nación nna yala agradecido ga'na cabi lani ca hermanos qui' ri'u Prisca nna Aquila nna. Liute huá tsàtè' la' rinàba titsa' quia' lani ca hermanos retuppa le' litsi' Prisca nna Aquila nna ą'hua lani amigo tsè'ni quia' Epeneto, pues primérute làbi huíalatsi' qui' Cristua le' ituba región Acaya nì. Rithél·la'a' saludos para hermana qui' ri'u María, làbi nna yala huá cualani chi beni bi le. Ą'hua liute tsàtè' la' rinàbatitsa' quia' lani canu làtsi yà'a: Andrónico nna Junia nna chi huá uccua cabi sufrir, pues ttùba bedàl·la cą intu' litsi' ìyyà. Ą'hua iyaba ca apóstol nna yala estimar runi cą cabi. Yà'la tè làcabi huíalatsi' cabi Cristua ti'chu inte'. 8-9 Rithél·la' huá' la' rinàbatitsa' quia' lani hermano to' tsè'gani quia' Amplias, Ą'hua lani Urbano porqui'ni ná bi compañero qui' tu' le' tsina qui' Cristo Jesús, ą'hua para amigo tsè'gani quia' Estaquis. 10 Rithél·la' huá' iỹeni la' rinàbatitsa' quia' lani Apeles, iỹé vuelta tsè' belue'ní qui'ni hualigani ná bi ttu creyente fiel qui' Cristua. Yala saludos rithél·la' huá' para ttu ttu tsa ca enne' tsè'e le' litsi' Aristóbulo. 11 Liute huá tsàtè' la' rinàbatitsa' quia' lani paisano quia' Herodión, ą'hua lani familia qui' Narciso, ná huá cabi enne' ríalatsi' qui' Señor. 12 Rithél·la' huá' la' rinàbatitsa' quia' lani hermana qui' ri'u Trifena nna Trifosa nna yala tsina runi cabi por nombre qui' Señor, ą'hua lani hermana tsè' qui' ri'u Pérsida, demasiádu huání tsina chi beni bi para Señor. 13 Rithél·la' huá' saludos quia' lani hermano qui' ri'u Rufo, ná bi ttu obrero tsè' le' tsina qui' Señor. Liugúni huá tsàtè' saludar nàna qui' Rufo porqui'ni beni bi inte' tratar ti'atsi ỹi'ni ba bi. 14 Liute tsàtè' la' rinàbatitsa' quia' lani Asíncrito nna Flegonte nna Hermas nna Patrobas nna Hermes nna iyaba adí ca hermanos tse'e lani cabi nna. 15 Ą'hua rithél·la'a' la' rinàbatitsa' quia' lani Filólogo, ą'hua lani Julia nna Nereo lani dàna bía nna, ą'hua lani Olimpas nna, ą'hua lani iyaba adí ca enne' qui' Tata Dios tse'e cą lani cabi nna. 16 Ligúni saludar luetsi le lani la' tsì'ilatsi' tì'a ná qui'ni guni ca enne' qui' Tata Dios. Iyaba ca grupo canu retùppa por nombre qui' Cristua le' región nì nna, rithel·la' huá cabi la' rinàbatitsa' qui' cabi lani le.
17 Yala rinába'a' qui'ni hué' le cuidado qui'ni làa thaccaỹí le por canu calatsi' quį íl·la'ani cą luetsi le por medio de ca enseñanza mal nu rulue' cą. Ą'hua por mal ejemplo qui' quį nna runi cą qui'ni ichèccu' ca hermano para guni cą tul·la'. Nu rulue' cą nna bihua ną́ ttùba lani ca enseñanza nu chi déete' le, acca bittu tsíalatsi' le qui' quį. 18 Làcą nna labí runi cą nu rú'ulatsi' Xana' Ri'u Jesucristua, sino runi la cą según nu rú'u bá latsi' quį para aprovecho qui' la'a làba cą. Yala ruthaccaỹí cą ca enne' canu labí chi ritelí tsè', porqui'ni rulue' cą iỹetse' ca enseñanza ti'atsi ná cą tsè' pero labí líni cą. 19 Yala redacca' te' porqui'ni iyáỹiani ca enne' nna chi yù cą qui'ni runi le nu ra lo titsa' qui' Tata Dios. Calátsa'a' qui'ni ccá le listo tulidàba para guni le nu ná tsè', pero alàa nu ná mal. 20 Tata Dios enne' runna la'ỹeni lo losto' ri'u, hua yúá' qui'ni lèe nna gunie Satanás vencer por lebi'i para qui'ni bittu gunią le dominar. Xana' Ri'u Jesucristua nna gunie le cualani.
21 Timoteo hermano ná compañero quia' le' tsina qui' Señor nna yala la' rinàbatitsa' rithel·la' bi qui' le. Ą'hua canu làtsi yà'a Lucio nna Jasón nna Sosípater nna rithel·la' hua cabi la' rinàbatitsa' qui' le. 22 Annana inte' hermano qui' le Tercio riquixa'ánia' le qui'ni inte' nuą' bedí'a' cartį bajo orden qui' Apóstol Pablo, rithél·la' huá' la' rinàbatitsa' quia' lani le, lani nombre qui' Señor. 23 Hermano qui' ri'u Gaius enne' runna ttu lugar làti reyà'na' nna rutèsa huá bi litsi' bi para ccá reunión qui' canu ríalatsi', làbi nna rithel·la' huá bi la' rinàbatitsa' qui' le. Ą'hua Erasto enne' ná tesorero qui' ciudíį nna runi hua bi le saludar, ą'hua ttu hermano lá bi Cuartus rithel·la' huá bi saludos qui' le. 24 Xana' Ri'u Jesucristua nna gunie iyaba le cualani. Quíỹaru e.
25 Gudàliani ri'u Tata Dios enne' té la'huacca quì'e para guni ba le seguir cca le creyente fiel tì'ba rulue' ca titsa' nu riquixà'a' acerca de salvación, ą'hua ti'ba rulue' adí ca enseñanza qui' Jesucristua nu chi betí'a' lani le ttùba lani la' rulábalatsi' nu té qui' Tata Dios dèsdeba antes càla cue' yétsiloyu, pero annana chi benie na declarar lani ri'u por primera vez. 26 Chi nabia'ni ri'u la' rulábalatsi' qui'áa por medio de nu ra lo Escritura nu bedia ca enne' uccua profeta. Tata Dios enne' due tulidàba labí fin qui'e té nna betie orden qui'ni iyáỹiani ca enne' qui' iyaba ca nación nna ná qui'ni ccá cą saber nu cca qui' salvación para làcą nna gata' fe qui' quį nna guni cą obedecer titsa' quì'e. 27 Ttu teruba Tata Dios, làteruba lèe nna té itute la' ritelíni nu ná tsè', acca què merecer qui'ni gudàliani ri'u e tulidàni por nu beni Jesucristua para ri'u.
Amén.