3
Quëdë́ꞌnaꞌa sirvë lëꞌë Dadë Dios
Zni nahin bëchi, adë gúꞌdiꞌi manërë të guadiꞌdza lu të cumë ziquë mënë naquëgsë́ Espíritu Santo, sino biadiꞌdza lu të ziquë mënë narianaldë tëchi ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu. Na të ziquë meꞌdë en cuantë ra cusë shtë Cristo. Bëluáꞌahia lëꞌë të con enseñansë sencigi cumë ziquë tubi meꞌdë naradchi. Rúnëdiꞌi të gan gau të cumidë ziquë më ruꞌbë. Todavía adë riasë́diꞌi të ra enseñansë naná rquiꞌni parë su të firmë lu shnezë Dios. Hashtë neꞌ na të ziquë mënë narianaldë tëchi ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu; quëreldë të igual ziquë los de más saꞌ të. Si talë rníꞌil: “Na nahia shmënë Pablo”; stubi të rníꞌil: “Nahia shmënë Apolos”, iurní quëhunë të llgabë ziquë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu, lë́dëdiꞌi ziquë mënë nanapë Espíritu Santo.
¿Chull na Pablo? ¿Chull na Apolos? Na naꞌa nadë más ra nabësheꞌldë Dios; por shtiꞌdzë naꞌa gualdí lduꞌu të dizaꞌquë shtë Dadë. Cadë tubi muzë shtë Dios bë́ꞌniꞌ según fuersë nu llni nabëneꞌe më. Na bëcabnía bëꞌdchi; Apolos gudiꞌli ra plantë, perë Dios bësëruꞌbë më ra plantë ni. De manërë de quë ni tubi naꞌa, el quë nabëcabní bëꞌdchi u el quë naguatiꞌli ra plantë, lasáquëdiꞌi naꞌa, perë Dios na el quë nalasac. Bësëruꞌbë më ra plantë. El quë narcabní nu el quë narguiꞌli, na raiꞌ unidë, nu Dios quilli cadë tubi lëꞌë hiaꞌa según dchiꞌni naquëdë́ꞌnaꞌa. Grë hiaꞌa na hiaꞌa ra nardë́ꞌnaꞌa dchiꞌni juntë con lëꞌë më. Lëꞌë të na të ziquë guiuꞌu lachi catë quëhunë më dchiꞌni.
Na të ziquë tubi hiuꞌu naquëgzaꞌa më. 10 Nahia ziquë mësë albañil naná gulë́ Dios parë guëzuꞌba cimientë shtë hiuꞌu. Hia stubi quëgzaꞌa hiuꞌu guëc cimientë ni. El quë narzaꞌa hiuꞌu rquiꞌni gápiꞌ cuidadë manërë naquëgzáꞌall hiuꞌu. 11 Pues ni tubi adë chu nápëdiꞌi derechë guëzúꞌbëll stubi cimientë purquë hia nanú cimientë verdadërë naná mizmë Jesucristo. 12 Perë cadë nguiu quëgzáꞌall tubi hiuꞌu con orë u bëdchichi u guëꞌë nalasac u con hiaguë u con guiꞌlli guia. 13 Lëꞌë dchiꞌni de cadë lëꞌë hiaꞌa guëruꞌu lu llni dzë shtë juici. Dzë ni guëdchini guiꞌi të parë gunë guiꞌi prëbë pë clasë dchiꞌni bëꞌnë mieti. 14 Si talë tubi de lëꞌë hiaꞌa bëzaꞌa tubi hiuꞌu nanadë tsequi lu guiꞌi, gunë nguiu ni recibir pagu por dchiꞌni nabë́ꞌnëll 15 perë en cambi, si talë tubi de lëꞌë hiaꞌa guëzaꞌa hiaꞌa tubi hiuꞌu con cusë naná sutípëdiꞌi lu guiꞌi, pues guënítill grë́tëꞌ; nídiꞌi pagu parë lë́ꞌëll aunquë lë́ꞌëll gac salvárëll cumë ziquë rgu nguiu tubi cusë laꞌni hiuꞌu narieꞌqui.
16 ¿Pë adë rac bë́ꞌadiꞌi të de quë na të ziquë iáduꞌu catë cuezë Dios, de quë Espíritu shtë Dios cuezënúhiꞌ laꞌni lduꞌu të? 17 Si talë tubi de lëꞌë të quëhúnël usar iáduꞌu shtë më tubi cusë mal, guëneꞌe më fin parë lë́ꞌël. Catë cuezë më, nahin santu nu también cuerpë shtë të na santu.
18 Adë rsiguë́diꞌil mizmë lë́ꞌël. Si talë tubi de lëꞌë të rníꞌil nal sabi con llni nanapë mënë guë́ꞌdchiliu, mejurë guëabril ziquë tubi naráquëdiꞌi të gáquël më sabi de verdá. 19 Pues llni shtë ra mënë narianaldë cusë shtë guë́ꞌdchiliu rëꞌ, nahin ziquë cusë tuntë parë Dios. Naescritë: “Dios quëhunë parë ldaguë më sabi lu galënasini shtë rall ziquë rlaguë tubi ma lu trampë”. 20 Nu zac rniꞌi Sagradas Escrituras: “Lëꞌë Dadë rac bë́ꞌaiꞌ ra llgabë shtë mënë sabi, de quë lasáquëdiꞌi shgabë rall”. 21 Por ni adë chu gunë nadchínidiꞌi de quë nall shmësë saꞌll. Pues grë́tëꞌ cusë nahin parë lëꞌë të; 22 Pablo, Apolos, Pedro, guë́ꞌdchiliu, nu vidë, nu galguti, nu lo quë naná iurneꞌ, nu ra cusë naguër gac, grëhin na parë lëꞌë të. 23 Nu lëꞌë të na të shmënë Cristo; rnibëꞌa më lëꞌë të nu Cristo rzuꞌbë diáguiꞌ shtiꞌdzë Dios.