2
Dizaꞌquë nu galguti shtë Jesús
Bëchi, iurë bidë guëniaꞌa lu të lëꞌë verdá shtë Dios, adë biadíꞌdzëdiaꞌa ziquë tubi mësë narluaꞌa con diꞌdzë nadë rac bë́ꞌadiꞌi të sino biadiꞌdza clarë. Guniaꞌa lu të diꞌdzë nabëluaꞌa Dios lua. Iurë guquëreldënúa lëꞌë të, guniꞌi lduaꞌa guadiꞌdza sulë tubsë diꞌdzë de quë Jesucristo gunë salvar lëꞌë hiaꞌa, de quë guti më lu cruz por lëꞌë hiaꞌa. Iurë bidë guëdchinia lu të, pues adë gualdídiꞌi lduaꞌa mizmë na sino bëdzëba nu bëchiꞌcha. Iurë guniaꞌa lu të ra dizaꞌquë shtë Dios, adë guniꞌinúdiaꞌa lëꞌë të con diꞌdzë sabi nazeꞌdë por llni nanapë mënë guë́ꞌdchiliu, sino guniꞌinúa lëꞌë të con pudërë shtë Espíritu Santo, el quë nabëꞌnë zihani cusë ruꞌbë. Guniꞌinúa lëꞌë të, të tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios purquë bini të pudërë shtë më, lë́dëdiꞌi por tantë rac ruadiꞌdza. Zni guc parë gac të firmë; dchiꞌchi na fe shtë të ziquë tubi cimientë shtë hiuꞌu.
Por Espíritu Santo rac bëꞌa hiaꞌa
Zni na manërë biadiꞌdzë naꞌa dizaꞌquë lu ra mënë, perë biadiꞌdzë naꞌa diꞌdzë sabi lu ra mënë namás rianaldë ra shnezë Dios. Ra diꞌdzë sabi naruadiꞌdzë naꞌa, adë zéꞌdëdiꞌin de guë́ꞌdchiliu rëꞌ, nilë por ra mënë naquëgnibëꞌa ra saꞌ rall. Grë cusë ni nasesë tsalú ra perë ruadiꞌdzë naꞌa con llni shtë Dios. Ruadiꞌdzë naꞌa ra cusë secretë shtë Dios. Ruadiꞌdzë naꞌa diꞌdzë sabi shtë më, ra cusë nabëꞌnë më ordenar antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu parë gac salváraꞌa. Ni tubi ra naná rnibëꞌa lu guë́ꞌdchiliu rëꞌ, adë riasë́diꞌi rall ndëꞌë. Si talë niasë́ rall, adë niaquë́ꞌëdiꞌi rall Dadë Jesús lu cruz, el quë narnibëꞌa guëdubi gubeꞌe. Zni rniꞌi Sagradas Escrituras:
Dios bëꞌnë më preparar cusë adë ni chu gunádiꞌi nu adë chu bínidiꞌi, nu adë chu bë́ꞌnëdiꞌi llgabë.
Cusë ni na parë ra narac shtuꞌu lëꞌë më.
10 Grë ndëꞌë bëluaꞌa më lu hiaꞌa por Espíritu shtë më. Lëꞌë Espíritu na llni nu riasë́ Espíritu ra cusë namás nagaꞌchi, hashtë shgabë Dios namás secretë rac bëꞌa Espíritu.
11 ¿Chull gac bëꞌa lo quë nanú laꞌni lduꞌu nguiu? Mizmë nguiu riasëll llgabë nananú laꞌni ldúꞌull. Zni na con Dios; sulamëntë Espírutu shtë më rac bëꞌa llgabë shtë më. 12 Lëꞌë hiaꞌa adë bëdë́ꞌnëdiꞌiaꞌa recibir Espíritu naná rnibëꞌa mënë shtë guë́ꞌdchiliu sino bëdë́ꞌnaꞌa recibir Espíritu naná zeꞌdë de Dios të gac bëꞌa hiaꞌa grë bendición nabëzëlaaꞌchi më parë lëꞌë hiaꞌa. 13 Ruadiꞌdzë naꞌa shcuendë ra cusë rëꞌ con diꞌdzë nabëluaꞌa Espíritu shtë Dios, lë́dëdiꞌi con diꞌdzë nabësëꞌdë naꞌa por ra mësë shtë guë́ꞌdchiliu. Zni rluaꞌa naꞌa ra cusë shtë Espíritu lu ra mënë narianaldë tëchi Espíritu Santo.
14 Grë ra nanápëdiꞌi Espíritu cuezënúhiꞌ laꞌni ldúꞌull, adë rúnëdiꞌill recibir diꞌdzë shtë Espíritu purquë parë lë́ꞌëll cusë ni adë rlluíꞌidiꞌi. Cusë tuntë rníꞌill. Adë riasë́diꞌill purquë rquiꞌni llni shtë Espíritu parë tsasë́ mënë ra cusë shtë Espíritu. 15 Perë grë́tëꞌ nacabezënú Espíritu Santo rac bëꞌa rall grë́tëꞌ cusë nalasac; perë ra saꞌ nguiu ni, ra nadë tsanáldëdiꞌi tëchi Espíritu Santo, adë rac bë́ꞌadiꞌi rall blac lasac na primërë nguiu ni. 16 Ra Sagradas Escrituras rniꞌi: “¿Chull riasë́? u ¿chu rac bëꞌa lla na llgabë shtë Dadë Dios? ¿Chull guëluaꞌa Dios?” Perë lëꞌë hiaꞌa nadápaꞌa Espíritu; por ni rac bëꞌa hiaꞌa llgabë shtë Cristo.