Primërë cartë nabëquëꞌë San Pablo lu mënë Corintios
1
Bëquëꞌë Pablo tubi cartë nu bëshéꞌldiꞌin lu ra shmënë Dios naquëreldë Corinto
Na Pablo, nahia tubi nagulë́ Dios. Nahia tubi poshtë shtë Jesucristo purquë zni na voluntá shtë më. Bësheꞌldë më na. Juntë con Sóstenes, bë́chaꞌa, quëquëaꞌa cartë rëꞌ nu guëshéꞌldahin lu grupë shtë shmënë Dios naquëreldë guëꞌdchi Corinto. Na të shmënë më nabëzunë́ Dios almë shtë të purquë unidë na të con Cristo Jesús. Dios gunaꞌbë lëꞌë të, të gac të santu. Na të shmënë më igual ziquë los de más naná rianaldë tëchi ldaiꞌ shtë Jesucristo, Shlámaꞌa. Na më el quë narnibëꞌa lëꞌë raiꞌ nu también rnibëꞌa më lëꞌë hiaꞌa. Gulë bëꞌnë recibir bendición shtë më nu gulë cuedchí lduꞌu të por Dios, Shtádaꞌa nu por Jesucristo Shlámaꞌa.
Bendición nadápaꞌa por Jesucristo
Siemprë rdëꞌa graci lu Dios por lëꞌë të nu rdëꞌa graci lu më por ra favurë shtë Dios nanapë të purquë unidë na të con Jesucristo. Por na të unidë con Cristo, Dios bëneꞌe grë́tëꞌ clasë bendición naná rac bëꞌa të pë runë cuntienë shtiꞌdzë më nu rac të ruadiꞌdzë të shtiꞌdzë më. Grë ndëꞌë quëhunin testificar de quë na verdá shtiꞌdzë Jesús, diꞌdzë nabiadiꞌdzë naꞌa lu të iurë guquëreldënú naꞌa lëꞌë të. Iurneꞌ adë pë runë fáltëdiꞌi lo quë narneꞌe Dios. Napë të pudërë shtë Espíritu Santo mientras quëbezë të con ánimo dzë naguëabrí Jesucristo, Shlámaꞌa, stubi. Lëꞌë më gunë më compañi lëꞌë të parë gac të firmë lu shnezë më hashtë fin shtë guë́ꞌdchiliu. Iurní ni tubi chu guëdchiꞌbë galquiá guëc të; guëaꞌnë të sin culpë dzë naguëabrí më stubi. Dios siemprë quëhúniꞌ cumplir grë shtiꞌdzë më. Lëꞌë më gunaꞌbë më lëꞌë të parë gac të unidë con shini më, Jesucristo Shlámaꞌa.
Divisioni entrë ra shmënë Dios
10 Bëchi, quëhuna ruëguë lu të purquë na hiaꞌa shmënë Jesucristo. Gulë gac të de acuerdë con lo quë naruadiꞌdzë të nu adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí tsu divisioni entrë lëꞌë të. Gulë guquëreldë të sin dishiꞌbi. Gulë gapë mizmë llgabë nu gulë bëꞌnë juzguë mizmë manërë. 11 Rniaꞌa lu të ndëꞌë, bëchi, purquë ra famili shtë Cloé guniꞌi raiꞌ lua nanú dishiꞌbi entrë lëꞌë të. 12 Nahin verdá; tubi të rniꞌi: “Na nahia shmënë Pablo”. Stubi të rniꞌi: “Nahia shmënë Apolos”. Stubi të rniꞌi: “Nahia shmënë Cefas”. Stubi të rniꞌi: “Nahia shmënë Cristo”. 13 ¿Gu nanú zihani Cristo? Nanë́ të na, Pablo, adë cuë́diaꞌa lu cruz por duldë shtë të. Adë bëriubë nisë të en el nombre shtë Pablo. 14 Dushquilli Dios de quë adë bëchuꞌbë nísëdiaꞌa ni tubi de lëꞌë të sino sulë Crispo nu Gayo 15 të adë guëníꞌidiꞌil bëchuꞌbë nisë Pablo lë́ꞌël en el nombre shtë Pablo. 16 Nu zac bëchuꞌbë nisa ra famili shtë Estéfanas perë adë rëagnádiꞌi lduaꞌa bëchuꞌbë nisa stubi de lëꞌë të. 17 Pues Cristo bësheꞌldë më na parë guadiꞌdza dizaꞌquë lu ra mënë, lë́dëdiꞌi parë guëchuꞌbë nisa ra mënë. Bësheꞌldë më na parë guadiꞌdza lu mënë manërë sencigi, lë́dëdiꞌi con diꞌdzë nadë rac bë́ꞌadiꞌi mënë humildë të parë guëdëꞌë mieti cuendë pë runë cuntienë galguti shtë Jesús lu cruz.
Cristo nápiꞌ pudërë; por lë́ꞌiꞌ zeꞌdë guëdchini llni shtë Dios
18 Dizaꞌquë de quë guti Cristo lu cruz por lëꞌë hiaꞌa nahin ziquë cusë nadë rlluíꞌidiꞌi parë ra narianaldë nezë mal catë tsalú rall, perë parë lëꞌë hiaꞌa naziaꞌa nezë zaꞌquë catë gac salváraꞌa, dizaꞌquë ni na pudërë shtë Dios. 19 Zni rniꞌi Sagradas Escrituras:
Guëzalúa grë́tëꞌ llni shtë ra më sabi;
Guësëana tubi cuꞌ grë ra llgabë shtë ra namás rac bëꞌa.
20 ¿Pë fin napë ra diꞌdzë shtë më sabi u ra diꞌdzë shtë ra narluaꞌa lëy shtë Moisés?
¿Ca nanú ra enseñansë shtë ra nardildi diꞌdzë?
Ra enseñansë shtë mësë narianaldë llgabë shtë mënë, pues Dios bëluáꞌaiꞌ enseñansë shtë rall na tuntë. 21 Dios el quë narac bëꞌa grë́tëꞌ cusë nu rac gunë më grë cusë, gunibë́ꞌaiꞌ de quë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu nunquë gunguë bë́ꞌadiꞌi rall lëꞌë më por prupi llni shtë rall, nilë por tantë narac rall. Más bien guc shtuꞌu më gac salvar mieti sulë por dizaꞌquë. Rniꞌi mënë tuntë nahin, perë por dizaꞌquë gac salvar grë ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më.
22 Ra mënë israelitë rac shtuꞌu rall guëná rall milagrë shtë Dios, iurní tsaldí lduꞌu rall. Ra mënë nanádiꞌi më israelitë, rguili rall llni nanapë mënë guë́ꞌdchiliu 23 perë lëꞌë hiaꞌa rdiaꞌa díꞌdzaꞌa de quë por galguti shtë Cristo lu cruz gac salváraꞌa. Parë ra mënë israelitë dizaꞌquë na ziquë tubi guëꞌë catë rreldë rall. Parë ra mënë nanádiꞌi më israelitë, dizaꞌquë na ziquë cusë nadë rlluíꞌidiꞌi. 24 Perë grë ra nagunaꞌbë Dios, ra më israelitë u ra nanádiꞌi më israelitë, sulë Cristo na nezë parë gac salvar mieti. Cristo na pudërë nu llni shtë Dios parë gac salváraꞌa. 25 Parë ra mënë guë́ꞌdchiliu, dizaꞌquë shtë Dios na ziquë cusë nadë rlluíꞌidiꞌi, perë rniaꞌa lu të llni shtë Dios más lasac quë grë ra llni nanapë mënë guë́ꞌdchiliu; nu lo quë narniꞌi rall na débil parë Dios, nahin más fuertë quë grë ra fuersë nanapë mënë. 26 Dadë, gulë bëdëꞌë cuendë de quë Dios gudili më lëꞌë të aunquë duꞌpsë de lëꞌë të rac bëꞌa të según llgabë shtë ra mënë. Duꞌpsë të na të më nalasac; duꞌpsë të na mënë naná rnibëꞌa. 27 Dios gulë́ ra mënë sencigi, ra nadë ráquëdiꞌi, të parë guëtú lu ra më sabi, ra nanapë llni shtë mënë. Gulë́ më ra mënë débil según llgabë shtë mënë parë guëtú lu ra mënë namás fuertë. 28 Gulë́ më ra nalasáquëdiꞌi nu ra mënë narunë ra sáhiꞌ desprëci; quiere decir, gulë́ më cusë nalasáquëdiꞌi parë tsalú cusë narniꞌi mënë napin valurë nu parë guëluaꞌa lu llni ra cusë narniꞌi mënë adë nádiꞌi verdá. 29 Zni bëꞌnë më të adë chu gunë nadchínidiꞌi delantë lu më. 30 Perë mizmë Dios bëꞌnë më unir lëꞌë të con Cristo Jesús nu bëꞌnë Dios të gac bëꞌa hiaꞌa lëꞌë më por Cristo, nu por Cristo tubldí na shcuéndaꞌa lu Dios. Por Cristo na hiaꞌa shmënë më naná rzunë́ almë shtë hiaꞌa. Por Cristo na hiaꞌa salvar. Guziꞌi më lëꞌë hiaꞌa. 31 Zni nahin de acuerdë lo quë narniꞌi Sagradas Escrituras: “Si talë tubi de lëꞌë të runë nadchínil pues bëꞌnë nadchini sulë por lo quë nabëꞌnë Dadë”.