16
Pablo quëhúniꞌ saludar sáhiꞌ
Runa presentar lu të Febe, tubi naꞌa naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë. Quëhúnëll sirvë ra shmënë Dios naquëreldë guëꞌdchi Cencrea. Gulë bëꞌnë recibir lë́ꞌiꞌ con bien por lë Dadë Jesús, cumë ziquë runë tucarë gunë mieti con ra narialdí lduꞌi Dios. Gulë bëꞌnë compañi lë́ꞌiꞌ cualquier cusë narquíꞌniꞌ purquë lë́ꞌiꞌ bëꞌnë compañi zihani mënë nu na bë́ꞌniꞌ compañi.
Gulë bëꞌnë saludar Priscila nu Aquila naná ra shmëna lu dchiꞌni shtë Jesucristo. Lëꞌë raiꞌ bëdchiꞌbë raiꞌ prupi vidë shtënë raiꞌ parë gac salvara lu peligrë. Lëdë niáꞌasë na rdë́ꞌëhia graci lu raiꞌ, sino zac ra los de más bëchi saꞌ hiaꞌa nanádiꞌi më israelitë perë rialdí lduꞌu raiꞌ shtiꞌdzë më. Gulë bëꞌnë saludë grë ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë, ra nardëá lidchi Priscila nu Aquila. Gulë bëꞌnë saludar Epeneto, el quë narac shtuaꞌa. Epeneto guc primërë nagualdí lduꞌi dizaꞌquë regiuni Acaya. Gulë bëꞌnë saludë María, el quë nalë́ bëꞌnë dchiꞌni entrë lëꞌë të. Gulë bëꞌnë saludë ra sahia, Andrónico nu Junias naguanú raiꞌ na laꞌni lachiguiꞌbë. Ra poshtë shtë më, napë raiꞌ zihani rëspëti parë Andrónico nu Junias; más de ni, gualdí lduꞌu raiꞌ dizaꞌquë más antsë quë na.
Gulë bëꞌnë saludë Amplias, stubi shmënë Jesús; nalë́ rac shtuaꞌa lë́ꞌiꞌ. Gulë bëꞌnë saludë Urbano, el quë nabëꞌnënú shchiꞌni Jesús con lëꞌë hiaꞌa. Nu gulë bëꞌnë saludë Estaquis, el quë narac shtuaꞌa. 10 Gulë bëꞌnë saludë Apeles naná bëꞌnë gan lu grë prëbë ziquë shmënë Jesús. Nu zac gulë bëꞌnë saludë famili shtë Aristóbulo. 11 Gulë bëꞌnë saludë ra më ladza, Herodión, nu ra famili shtë Narciso naná rialdí lduꞌu dizaꞌquë. 12 Gulë bëꞌnë saludë Trifena nu Trifosa naná bëꞌnë shchiꞌni Jesús, nu zac bëꞌnë saludë Nanë Pérsida; nalë́ bë́ꞌniꞌ dchiꞌni shtë Dadë Jesús. 13 Gulë bëꞌnë saludë Rufo el quë napë famë entrë ra naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë, por lo quë nabë́ꞌniꞌ. Nu zac gulë bëꞌnë saludë shniꞌa Rufo naná ziquë shníꞌahia. 14 Gulë bëꞌnë saludë Asíncrito nu Flegonte nu Hermas nu Patrobas nu Hermes con los de más shmënë Dios naná quëreldënú raiꞌ. 15 Gulë bëꞌnë saludë Filólogo nu Julia nu Nereo con zánëll. Gulë bëꞌnë saludë Olimpas con grë ra naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë shtë Jesús, ra naná quëreldënú lëꞌë Olimpas.
16 Gulë bëꞌnë saludë cadë tubi lëꞌë të con cariñi santu. Grë ra grupë shtë shmënë Cristo rsheꞌldë rall saludë parë lëꞌë të.
17 Bëchi, runa ruëguë lu të, gulë gupë cuidadë ra nargú divisioni nu ra naná rdchiꞌbë problemë parë lëꞌë të. Lo quë naquëhunë rall, na cuntrë dizaꞌquë naná bësëꞌdë të. Gulë gulë́ con lëꞌë rall 18 purquë grë ra mieti ra adë na rall bajo ordë shtë Dadë Jesucristo sino quëhunë rall cumplir deseo mal nananú laꞌni lduꞌu rall nu rguguë́ rall lduꞌu ra mënë naná sencigi. Con diꞌdzë chulë nu libanë bishi, rsiguë́ rall ra mënë. 19 Grë mënë rac bëꞌa rall lla bëzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë Dios, nu rquitë lduaꞌa. Rac shtuaꞌa gac nasini të parë gunë të cusë zaꞌquë, lë́dëdiꞌi parë gunë të cusë mal. 20 Lëꞌë Dadë narcueꞌdchí lduꞌu hiaꞌa nasesë, gunë më gan lu Satanás ziquë tubi nguiu naguëlú guëc ma. Lëꞌë Dadë Jesucristo gunë ldaiꞌ lëꞌë të.
21 Timoteo naquëhunënú dchiꞌni na, rshéꞌldëll saludë parë lëꞌë të; nu Lucio nu Jasón nu Sosípater, mënë ladza; rsheꞌldë rall saludë.
22 Na Tercio, caquëaꞌa cartë rëꞌ; quëgsheꞌlda saludë parë lëꞌë të cumë unidë na hiaꞌa con Dadë Jesucristo.
23 Gayo el quë nardëꞌë pusadë parë na, nu rdëá grupë shtë shmënë Jesús lídchiꞌ, rshéꞌldiꞌ saludë parë lëꞌë të. Nu Erasto naná tesorërë shtë guëꞌdchi, rshéꞌldëll saludë; nu tubi bëcha lë Cuarto, tubi shmënë Jesús, rshéꞌldëll saludë.
[ 24 Lëꞌë Dadë Jesucristo gunë ldaiꞌ grë të. Amén.]
Rialú cartë rëꞌ con tubi labansë
25 Iurneꞌ guëdë́ꞌnaꞌa alabar Dios, el quë narac gunë parë gac të firmë lu dizaꞌquë shtë salvaciuni naná biadiꞌdza; ráquiꞌ gúniꞌ parë gac të firmë según lo quë nabëluaꞌa më lu hiaꞌa, cusë naná nagaꞌchi más antsë dizdë guzublú guë́ꞌdchiliu 26 perë iurneꞌ bëruꞌu diꞌdzë ni lu llni nu rdëꞌë hiaꞌa cuendë diꞌdzë ni por ra Sagradas Escrituras nabëquëꞌë ra nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë më guahietë. Grë ndëꞌë na de acuerdë con mandamientë shtë Dios eternë. Shtiꞌdzë më bëdchini parë gac bëꞌa mieti shtë grë naciuni të tsaldí lduꞌu rall de verdá nu guëzuꞌbë diaguë rall shtiꞌdzë më.
27 Guëdë́ꞌnaꞌa alabar Dios por Jesucristo. Lë́ꞌësë më na Dios nananë́ grë cusë. Llëruꞌbë na pudërë shtë më. Amén.