15
Gulë bëꞌnë lo quë narac shtuꞌu saꞌl
Grë hiaꞌa naná firmë lu shnezë Dios, runë tucarë guëdë́ꞌnaꞌa compañi ra nazugáꞌadiꞌi firmë lu shnezë më. Gácaꞌa më pacënci, lë́dëdiꞌi mënë narguili bien shtë́naꞌa. Cadë tubi hiaꞌa runë tucarë guëdë́ꞌnaꞌa bien con saꞌ hiaꞌa të tsaldí lduꞌu rall más; gac rall firmë lu shnezë më. Mizmë Jesucristo adë bëquítëdiꞌi ldúꞌiꞌ mizmë lë́ꞌiꞌ sino guc cumplir lo quë naná escritë laꞌni Sagradas Escrituras: “Grë ra didzabë naguniꞌi mënë cuntrë lë́ꞌël, bëabrí guniꞌi rall cuntrë na”. Pues grë lo quë naná escritë laꞌni Sagradas Escrituras, cuë ra diꞌdzë ni parë bien shtë hiaꞌa. Naescritin të guësë́ꞌdaꞌa laꞌnin të guaꞌa lduꞌu hiaꞌa firmë lu shnezë më të gácaꞌa më pacënci por shtiꞌdzë më nu gápaꞌa esperansë. Quëgnaꞌba lu Dios, el quë narniꞌinú lëꞌë hiaꞌa, gúniꞌ compañi lëꞌë të, të gac unidë të ziquë bësëaꞌnë më tubi ejemplë parë lëꞌë hiaꞌa të gac gunë të alabar Dios con tubsë llgabë nu con tubsë bë. Gulë bëꞌnë alabar Dadë Dios naná Shtadë Shlámaꞌa Jesucristo.
Bërëꞌtsë dizaꞌquë ladi ra nanádiꞌi më israelitë
Por ni, gulë bëꞌnë recibir grë saꞌ të cumë ziquë Jesucristo bë́ꞌniꞌ recibir lëꞌë hiaꞌa parë guëluaꞌa pudërë shtë Dios. Lo quë narniaꞌa na, bidë Cristo parë bëꞌnë më sirvë lëꞌë ra më israelitë parë gac cumplir grë ra promësë naguniꞌi Dios lu shtadë guëlú hiaꞌa. Bidë më parë guëluaꞌa më ra diꞌdzë shtë Dios na verdá. Nu bidë më parë ra mënë nanádiꞌi më israelitë, guëdëꞌë rall graci lu më por galërgaꞌa lduꞌu më. Ni na de acuerdë naná escritë:
Guna alabar lë́ꞌël entrë grë naciuni.
Gulda cantë lul; guëniaꞌa blac llëruꞌbë na pudërë shtë́nël.
10 Stubi partë Sagradas Escrituras rniꞌi:
Gulë bëquitë lduꞌu të mënë nanádiꞌi israelitë.
Gulë bëquitë lduꞌu të juntë con shmënë më.
11 Stubi partë Sagradas Escrituras rniꞌi:
Gulë biadiꞌdzë cusë ruꞌbë nabëꞌnë Dios lu grë mënë shtë guë́ꞌdchiliu.
Lëꞌë të nanádiꞌi më israelitë, gulë bëꞌnë alabar lëꞌë më juntë con ra shmënë më.
12 Nu Isaías bëquë́ꞌëiꞌ:
Tubi llëbní Isaí guëdchini të guënibëꞌa më ni ra naciuni.
Ra mënë tsaldí lduꞌu rall lë́ꞌiꞌ, el quë nagunë salvar lëꞌë rall.
13 Quëgnaꞌba lu Dios, el quë narunë parë gápaꞌa esperansë, guësheꞌldë më lëgrë nu paz laꞌni lduꞌu të purquë rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë më. Cagnaꞌba gapë të zihani esperansë por pudërë shtë Espíritu Santo.
14 Bëcha, napa segurë de quë lëꞌë të na të më zaꞌquë nu rac bëꞌa të ra cusë shtë Dios, nu nanë́a de quë rac të guëdëꞌë të cunseju parë cadë tubi saꞌ të. 15 Perë laꞌni cartë rëꞌ, adë bëdzë́bëdiaꞌa guëquëaꞌa lu të grë enseñansë rëꞌ të adë guëáꞌldëdiꞌi lduꞌu të diꞌdzë ni. Bë́nahin purquë zni bëꞌnë më incarguë de quë gunahin. 16 Bëꞌnë Dios tubi favurë de quë guna sirvë lëꞌë Dadë Jesucristo entrë ra nanádiꞌi më israelitë. Quëhuna dchiꞌni rëꞌ naná bëneꞌe Dios parë gac salvar mieti, parë raca guna presentar grë ra nanádiꞌi më israelitë lu Dios ziquë tubi ofrendë naguëcaꞌa më, tubi ofrendë nabëꞌnë ldaiꞌ Dios por Espíritu Santo.
17 Por Jesucristo naná runë compañi na, napa rsunë parë guëquitë lduaꞌa con dchiꞌni nabëna por lëꞌë më 18 purquë adë nápëdiaꞌa valurë guëniaꞌa lu të más cusë, sulamëntë lo quë nabëꞌnë Cristo laꞌni vidë shtëna; guniaꞌa lu ra mënë të ra nanádiꞌi më israelitë tsaldí lduꞌu rall nu guëzuꞌbë diaguë rall shtiꞌdzë më. 19 Por milagrë nu sëñi nu con pudërë shtë Espíritu Santo, biadiꞌdza shtiꞌdzë Jesucristo dizdë Jerusalén nu alrededurë lugar ni hashtë regiuni Ilírico; biadiꞌdza guëdubi lugar ni. 20 Zni guniꞌi lduaꞌa tsagniaꞌa dizaꞌquë lu ra mënë catë nunquë guc bë́ꞌadiꞌi mënë lë Dadë Jesucristo të parë shchiꞌnia gáquëdiꞌin ziquë tubi mënë narzaꞌa lídchiꞌ guëc cimientë shtë hiuꞌu nabëntsaꞌu stubi sáhiꞌ. 21 Ziquë na escritë:
Grë ra nadë bë́ꞌnëdiꞌi recibir dizaꞌquë shtë́hiꞌ, guini rall.
Grë ra nadë riasë́diꞌi shtíꞌdziꞌ, tsasë́ rall.
Guc lduꞌu Pablo tsáhiꞌ ciudá Roma
22 Nalë́ rac shtuaꞌa guëniaꞌa dizaꞌquë lu ra nanadë guënë́diꞌi lëꞌë më. Zihani mënë runë rall cuntrë na; por ni adë bëna gan tsahia tubi visitë lëꞌë të. 23 Perë iurneꞌ bëna gan shchiꞌnia ndëꞌë, guëdubi regiuni rëꞌ. Por zihani izë rac shtuaꞌa guëbaninúa lëꞌë të. 24 Gueldë guëna visitar lëꞌë të iurë tsahia España. Despuësë de tubi visitë con lëꞌë të, rialdí lduaꞌa gunë të compañi na con nicidá nanapa parë nezë España. 25 Perë iurneꞌ tsahia Jerusalén; guahia duꞌpë ayudë parë ra shmënë Jesús narëtaꞌ ndë 26 purquë ra mënë Macedonia nu Acaya bëtëá raiꞌ tubi ofrendë parë ra shmënë Jesús nabënápëdiꞌi, ra naquëreldë Jerusalén. 27 Pues bëꞌnë rall llgabë ziquë cusë zaꞌquë, gunë rall compañi ra mënë ni. Nabënë nahin purquë ra mënë Acaya nu Macedonia bëꞌnë rall recibir dizaꞌquë por ra mënë israelitë. Iurneꞌ runë tucarë gunë rall compañi ra prubi con dumí shtë rall. 28 Iurë guna gan con asuntë rëꞌ, guna intriegu ofrendë ni guiaꞌa raiꞌ; iurní guëruaꞌa parë España. Pues iurní gueldë guënahia lëꞌë të. 29 Napa segurë de quë iurë guënahia lu të, guëdchinia con bendición shtë Jesucristo.
30 Bëchi, quëhuna ruëguë lu të por nombre shtë Dadë Jesucristo nu por amor narneꞌe Espíritu Santo, de quë gunë të compañi na con oraciuni lu Dios. 31 Gulë gunaꞌbë lu më të parë guëlá më na grë́tëꞌ lo quë narac shtuꞌu gunë ra nadë rialdídiꞌi lduꞌu shtiꞌdzë Jesús, ra naquëreldë Judea. Gulë gunaꞌbë lu më të parë ra shmënë Jesús nananú Jerusalén, gunë rall recibir con bien ayudë naguahia parë lëꞌë raiꞌ. 32 Nu gulë gunaꞌbë lu më, si na voluntá shtë më, gueldë guënahia lëꞌë të; guëdchinia con lëgrë shtë më nu guna duꞌpë descansë con lëꞌë të. 33 Dios el quë narunë parë cuedchí lduꞌu mieti, cuezënúhiꞌ lëꞌë të. Rac shtuaꞌa cuedchí lduꞌu të por pudërë shtë Dios; cuezënú më lëꞌë të. Amén.