5
Cunseju parë ra narialdí lduꞌi Jesús
Quëdë́ꞌëhia cunseju parë ra më guaniꞌsi naná cabësë shtë shmënë Jesús. También na nahia më guaniꞌsi nu nahia testigu de quë Cristo bë́ꞌniꞌ sufrir. Guna recibir juntë con lëꞌë të iurë guëluaꞌa pudërë nu llni shtë më. Gulë gupë ra shmënë Jesús ziquë tubi vëquërë; quëhápëll ra lliꞌli purquë zni rac shtuꞌu Dios. Gulë bëꞌnin voluntariamente, lë́dëdiꞌi purquë cagnibë́ꞌahia lëꞌë të. Bëꞌnë compañi lëꞌë raiꞌ con guëdubinú ldúꞌul, lë́dëdiꞌi purquë rbezë të gunë të recibir dumí. Gulë gupë ra shmënë Dios tubi manërë naduꞌu, lë́dëdiꞌi ziquë lamë narunë nalaaꞌdchi lu ra muzë. Gulë gac ejemplë zaꞌquë lu raiꞌ. Iurë Jesús, el quë nanapë pudërë parë quëhapë ra lliꞌli, guëluaꞌalúhiꞌ lu hiaꞌa stubi, lëꞌë të gunë të recibir tubi premi, tubi corunë narabtsëꞌë nanadë rialúdiꞌi.
Nu zac lëꞌë të nanapë menos edá, gulë bëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë ra më guaniꞌsi. Grë të, gulë gac më naduꞌu lu saꞌl purquë naescritë:
Dios rzu më lu grë ra narunë naruꞌbë.
Runë më compañi grë́tëꞌ ra naná naduꞌu.
Gulë gac mënë naduꞌu delantë lu Dios pudërusë. Gulë bëdëꞌë sí të guënibëꞌa më lëꞌë të; iurní gunë më honrar lëꞌë të iurë rgaꞌa tiempë. Gulë bëdëꞌë grë galriá lduꞌu guëcaꞌa më purquë nalë́ rac shtuꞌu më lë́ꞌël; quëhapë më lë́ꞌël.
Gulë cue nasini nu gulë gapë cuidadë. Enemigu shtë të na mëdzabë Satanás; canzëll ziquë tubi león narzubá. Rguílill mënë parë ldaguë rall lu pudërë shtë́nëll të tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë mëdzabë. Gulë sutipë lu mëdzabë; gulë gac firmë lu shnezë Dios. Gulë bëdëꞌë cuendë de quë grë́tëꞌ saꞌ të naná shmënë Jesús guëdubi partë shtë guë́ꞌdchiliu, quëgzac zi raiꞌ mizmë manërë quë lëꞌë të. 10 Despuësë de quëgzac zi të por duꞌpë tiempë, Dios el quë narneꞌe zihani favurë nu bendición, el quë nagunaꞌbë lëꞌë të parë gapë të vidë sin fin juntë con Cristo, gunë më të gac të firmë lu shnéziꞌ, nu gunë më parë cuedchí lduꞌu të, nu guëneꞌe më fuersë parë lëꞌë të. Mizmë Dios ni gunaꞌbë më lëꞌë hiaꞌa parë tsutë́ hiaꞌa lu llni catë quëreldë më. Bëꞌnë mëhin purquë unidë na hiaꞌa con Cristo. 11 Cha guëdë́ꞌnaꞌa alabar lëꞌë më. Amén.
Rialú cartë rëꞌ con tubi saludë
12 Silvano tubi bë́chaꞌa, quëquë́ꞌëll cartë rëꞌ por na. Lluáꞌahia Silvano quëhúnëll cumplir voluntá shtë Dios. Cartë rëꞌ naduꞌpin perë laꞌnin bënehia cunseju. Quëhuna testificar grë ra favurë nu bendición nabëꞌnë të recibir de Dios, rluaꞌa de quë nezë zaꞌquë nagunaꞌzi të nahin verdá.
13 Ra grupë shtë shmënë Jesús naquëreldë Babilonia, ra nagulë́ Dios ziquë gulë́ më lëꞌë të, quëgsheꞌldë raiꞌ saludë. Nu zac Marcos, shinia, quëgshéꞌldëll saludë parë lëꞌë të. 14 Gulë bëꞌnë saludar ra saꞌ të con tubi saludë shtë amor.
Gulë cuedchí lduꞌu të, lëꞌë të naná unidë con Jesucristo. Amén.