Segundë cartë nabëquëꞌë San Pedro
1
Quëquëꞌë Pedro lu ra shmënë Dios
Na Simón Pedro, nahia tubi muzë nu poshtë shtë Jesucristo. Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lu të narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios. Por tubi favurë shtë Dios naná justë nu por Jesucristo, Salvador shtë hiaꞌa, bëꞌnë të recibir mizmë fe nadapë naꞌa. Chulë quëreldë të por shtiꞌdzë më igual ziquë lëꞌë naꞌa. Gulë bëꞌnë recibir zihani favurë shtë Dios nu gulë cuedchí lduꞌu të mientras tsaglaꞌguë runguë bëꞌa të lëꞌë Dadë Dios nu Jesús Shlámaꞌa.
Ra shmënë Jesús verdadërë
Bëneꞌe Dios grë́tëꞌ bendición parë gápaꞌa tubi vidë zaꞌquë delantë lu më, tubi vidë naná de acuerdë con voluntá shtë më. Nadápaꞌa bendición ni purquë runguë bëꞌa hiaꞌa el quë nagulë́ lëꞌë hiaꞌa según pudërë nu milagrë ruꞌbë shtë më. Por tubi favurë shtë më, bëneꞌe më dizaꞌquë nalasac. Bëꞌnë më prometer zihani cusë ruꞌbë. Por mizmë diꞌdzë ni nadápaꞌa vidë shtë Dios. Guc salváraꞌa. Hia adë quëreldënúdiꞌiaꞌa cusë mal ziquë deseo mal nananú laꞌni lduꞌu mieti por galërzebi lduꞌu mënë. Napë të bendición nabëꞌnë më prometer, rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë më; iurní runë tucarë guëquëreldë të ziquë gubani Jesús, lu buen conductë gulë gac mënë nasini guë́quiꞌ. Despuësë de ni, adë rdë́ꞌëdiꞌil sí parë deseo mal nananú laꞌni ldúꞌul. Hia despuësë de ni, gulë gac më pacënci; lu pacënci gulë gapë rëspëti parë Dios, Nu lu rëspëti parë Dios, gulë gapë cariñi parë ra shmënë Jesús nu gulë gapë llëruꞌbë amor parë grë mënë, hashtë ra narná tushë lul. Grë ndëꞌë gulë bëꞌnë cumplir con guëdubinú ldúꞌul.
Si talë tsaglaꞌguë guëquëreldë të de acuerdë con cunseju rëꞌ, hiadë gáquëdiꞌi të nabëchi sino másruꞌu gunë të cumplir shchiꞌni Dios. Másruꞌu gápël tubi vidë zaꞌquë ziquë tubi hiaguë nardëꞌë zihani nashi. Iurní guëná mënë másruꞌu runguë bëꞌa të Jesucristo Shlámaꞌa. Perë el quë nadë rianáldëdiꞌi tëchi ra cusë rëꞌ, adë riasë́diꞌill. Nall ziquë ciegu. Bëaꞌldë ldúꞌull de quë bëzunë́ më almë shtë́nëll de grë duldë nabë́ꞌnëll antsë. 10 Por ni rniaꞌa lu të, bëchi, gulë bëꞌnë segurë de quë Dios gulë́ më lë́ꞌël, de quë gunaꞌbë më lë́ꞌël parë gáquël shmënë më. El quë narunë cumplir ra cusë naguniaꞌa laꞌni cartë rëꞌ, jamás adë gáquëll bajo ordë shtë duldë 11 nu tsutëll con lëgrë catë rnibëꞌa Dios ziquë Rëy parë siemprë. Jesucristo Shlámaꞌa gúniꞌ recibir lë́ꞌël parë cuezënul lë́ꞌiꞌ.
12 Por ni tsaglaꞌguë rniaꞌa lu të grë cusë rëꞌ aunquë hia nanë́ të, nu na të firmë lu verdá nanapë të. 13 Lluáꞌahia nazaꞌquë guënehia cunsëju parë lëꞌë të mientras nabania të parë adë guëáꞌldëdiꞌi lduꞌu të enseñansë rëꞌ. 14 Dadë shtë hiaꞌa, Jesucristo, bëluaꞌa më na de quë mërë gatia. 15 Por ni gapa cuidadë të parë rac guëagná lduꞌu të enseñansë rëꞌ cualquier iurë despuësë gatia.
Pedro gunáhiꞌ pudërë shtë Cristo
16 Adë guanáldëdiꞌi naꞌa tëchi ra cuendë narniꞌi mënë sulë por llgabë nadë rlluíꞌidiꞌi shtë rall. Bëluaꞌa naꞌa verdá lu të lla bëdchini Jesucristo con pudërë. Na naꞌa testigu napë më pudërë parë guënibëꞌa më ziquë rëy. Con prupi slu naꞌa guná naꞌa pudërë nu llni shtë më. 17 Guná naꞌa iurë lëꞌë Dios Shtádaꞌa bëdëꞌë më hunurë nu pudërë parë shini më Jesús, nu bëdchini tubi bë dizdë gubeꞌe catë rabtsëꞌë llni. Ni tubi nápëdiꞌi diꞌdzë parë guëníꞌill lla na lugar ni. Lëꞌë bë guniꞌi: “Ndëꞌë na shinia narac shtuaꞌa; nalë́ rquitë lduaꞌa lë́ꞌiꞌ”. 18 Lëꞌë naꞌa bini naꞌa bë nabëdchini dizdë gubeꞌe purquë dzulezënú naꞌa lëꞌë Jesús guëc dani catë Dios santu biadíꞌdziꞌ.
19 Perë ra diꞌdzë nabëquëꞌë muzë shtë Dios guahietë parë lëꞌë hiaꞌa, más segurë nahin quë testimonio shtëna; nu quëhunë të bien si talë rdëꞌë të cuendë lo quë narniꞌi diꞌdzë ni ziquë rdëꞌë të cuendë tubi llni narzianí lu nacahi. Gulë bëdëꞌë cuendë hashtë rdzë guëdchini, hashtë guëdchini llni shtë më nu tsasë́ të ra diꞌdzë rëꞌ. 20 Primërë gulë bëdëꞌë cuendë de quë grë ra diꞌdzë naná bëquëꞌë muzë shtë Dios, escritë nahin laꞌni Sagradas Escrituras, perë ni tubi chu tsasë́ pë runë cuntienë diꞌdzë ni, sulë por Espíritu Santo tsasël pë runë cuntienin, lë́dëdiꞌi por llni nanápël. 21 Purquë ni tubi muzë shtë Dios biadíꞌdzëdiꞌiꞌ shtiꞌdzë Dios por mizmë voluntá shtë muzë ni, sino biadíꞌdziꞌ por pudërë shtë Epíritu Santo naná quëgsë́ lëꞌë raiꞌ.