2
Ra mësë bishi
(Judas 4‑13)
Guahietë nanú profetë bishi ladi ra mënë israelitë. Zni zac guëdchini ra mësë falsë entrë lëꞌë të. Guëluaꞌa rall llgaꞌchi enseñansë falsë nardëꞌë fin parë fe shtë mënë, hashtë gunë rall negar Jesús, de quë gútiꞌ parë gac salváraꞌa. Zni cagnaꞌbë rall cashtigu guëc rall; nasesë gac condenar rall. Zihani mënë tsanaldë tëchi vidë mal shtë mësë ni. Guëniꞌi rall nezë zaꞌquë shtë Dios nahin bishi. Rzebi lduꞌu rall dumí; quëgsiguë́ rall lëꞌë të con enseñansë falsë, sulë parë guëdëꞌë të dumí caꞌa rall. Dizdë tiempë guahietë guniꞌi më gac cashtigu rall, gac condenar rall; nasesë guëdchini juici shtë Dios guëc rall.
Dios adë bë́ꞌnëdiꞌi perdunë ra ianglë nabëꞌnë duldë guahietë sino quë bëtiaꞌa më lëꞌë raiꞌ laꞌni gabildi. Bësëꞌau lëꞌë raiꞌ lu nacahi parë cuezë raiꞌ dzë shtë juici. Nu zac bë́ꞌnëdiꞌi Dios perdunë guë́ꞌdchiliu tiempë shtë Noé, sino quë bësheꞌldë më tubi juici shtë nisë subrë guëc ra mënë mal; perë bëꞌnë më salvar Noé con gadchi shfamíliꞌ. Noé gúquiꞌ muzë shtë Dios naguadiꞌdzë shtiꞌdzë më lu ra mënë. Nu Dios bë́ꞌniꞌ condenar; bëzalú më ra guëꞌdchi Sodoma nu Gomorra. Bësheꞌldë më guiꞌi hashtë bëac dë ra guëꞌdchi të parë grë ra mënë mal nazeꞌdë despuësë, guëná rall nu guëdëꞌë rall cuendë nadzëꞌbë na juici shtë Dios. Perë bëꞌnë më salvar Lot, tubi nguiu zaꞌquë nu nalë́ riashac ldúꞌiꞌ iurë gunáhiꞌ vidë dzabë shtë mënë mal. Lot nguiu zaꞌquë lu Dios, guquëréldëll entrë ra mënë mal; nalë́ guá ldúꞌull iurë gunáhiꞌ maldá nabëꞌnë mënë. Bíniꞌ pë guniꞌi rall lu saꞌ rall. Dzë la gueꞌlë guzac zi ldúꞌiꞌ purquë guquëreldë mënë sin ni tubi rëglë. Dadë Dios nápiꞌ pudërë të gapë më ra mënë zaꞌquë lu grë cusë mal të ldáguëdiꞌi mënë lu duldë; nu napë më pudërë cutsaꞌu më mënë mal parë tsa rall lu cashtigu shtë juici.
10 Gunë Dios cashtigu grë mënë mal, ra narianaldë tëchi deseo mal, cumë ziquë ra naquëreldë ziquë mbecu, nu gunë më cashtigu grë ra nanë́diꞌi guëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë el quë narnibëꞌa. Mënë ni fier na rall nu adë rdzë́bëdiꞌi rall lu Dios; rniꞌi rall cuntrë el quë nanapë más pudërë quë lëꞌë rall. 11 Perë ra ianglë nanapë más fuersë nu pudërë quë ra nguiu ni, adë nápëdiꞌi raiꞌ valurë guëdchiꞌbë raiꞌ demandë cuntrë ra narnibëꞌa. Napë ra ianglë rëspëti lu Dios.
12 Ra hiumbrë rëꞌ na rall ziquë ra më nardë́ꞌëdiꞌi cuendë. Quëhunë rall cumplir mal deseo nananú laꞌni lduꞌu rall. Destinadë na rall parë galguti. Mënë ni runë rall burnë ra cusë nadë riasë́diꞌi rall, perë guëniti rall con grë mal deseo nanapë rall. 13 Gunë rall sufrir mizmë manërë cumë bëꞌnë mënë sufrir por causë shtë rall. Rquitë lduꞌu rall grë ra dzë tsaglaꞌguë rall tëchi cusë mal. Na rall ziquë manchë fier lu lari; rquitë lduꞌu rall por deseo mal nananú laꞌni lduꞌu rall. Rsiguë́ rall mënë mientras raunú rall lëꞌë të lidchi të.
14 Rzebi lduꞌu rall ra naꞌa mal; adë rdzáguëdiꞌi rall quëhunë rall duldë. Rsiguë́ rall ra nanádiꞌi firmë lu shnezë Dios con bishi. Bëꞌnë rall gan zihani dumí tantë rzebi lduꞌu rall dumí. Na condenadë rall. 15 Bëniti rall purquë bëruꞌu rall nezë zaꞌquë shtë Dios. Guaglaꞌguë rall mizmë duldë nabëꞌnë Balaam, shini Beor. Balaam guc shtúꞌull gúnëll gan dumí por maldá. 16 Perë tubi burrë guꞌpë, guniꞌi ma guëc Balaam por duldë naquëhunë Balaam. Guniꞌi ma ziquë rniꞌi tubi mënë nu bëdëꞌë ma fin galëtuntë shtë profetë ni.
17 Ra nguiu rëꞌ na rall ziquë tubi guërzú nanápëdiꞌi nisë, nu ziquë shcahi naruaꞌa mbë. Na condenadë rall parë tsa rall lu más nacahi catë guëquëreldë rall parë siemprë. 18 Rniꞌi nadchini rall. Con diꞌdzë nadë rlluíꞌidiꞌi rsini rall saꞌ rall lu duldë. Rniꞌi rall napë mieti permisi gunë mieti duldë; zni rsiguë́ rall mënë nanapë duꞌpë tiempë dizdë bëruꞌu rall lu enseñansë falsë. 19 Quëhunë rall prometer libertá por enseñansë shtë rall, perë mizmë lëꞌë rall na rall bajo ordë shtë mëdzabë purquë cadë nguiu na ziquë esclavë shtë cusë narnibëꞌa lëꞌë nguiu. 20 Parë ra mënë nabënguë bëꞌa Dadë Jesús; hia bëruꞌu rall nezë mal catë rzë mënë shtë guë́ꞌdchiliu, si talë guëabrí nguiu lu cusë mal; si talë guëazë guetë nguiu nezë shtë Jesucristo Salvador shtë hiaꞌa, fin shtë nguiu ni na peor quë antsë. 21 Mejurë parë nguiu ni adë nianë́diꞌill nezë zaꞌquë shtë Dios quë despuësë tsutëll nezë ni, adë tsagláꞌguëdiꞌill tëchi mandadë nabëdë́ꞌnaꞌa recibir de Dios santu. 22 Nahin ziquë narniꞌi tubi dichë; verdá na diꞌdzë ni: “Lëꞌë mbecu bëabrí dchibë shtë ma lduꞌu ma; nu lëꞌë guchi nagualú guzë, bëabrí guaguezë ma laꞌni benë stubi”.