3
Guëabrí Jesús stubi
Lëꞌë të narac shtuaꞌa, ndëꞌë na segundë vësë quëquëaꞌa lu të. Guërupë cartë guniaꞌa lu të cusë de quë hia nanë́ të. Rac shtuaꞌa adë guëáꞌldëdiꞌi lduꞌu të ra enseñansë sino gapë tëhin laꞌni lduꞌu të. Gulë bësëagná lduꞌu të ra diꞌdzë naguniꞌi ra muzë santu shtë Dios guahietë, nu gulë bësëagná lduꞌu të mandamientë shtë Dadë Jesucristo, Salvador shtë hiaꞌa. Gulë bësëagná lduꞌu të diꞌdzë shtënë më naguniꞌi naꞌa lu të. Na naꞌa poshtë shtë më.
Primërë puntë nanë́ hiaꞌa de quë laꞌni lúltimë dzë guëdchini mënë nagunë burnë ra cusë sagradë; guëbani rall según deseo mal nananú laꞌni lduꞌu rall. Guënaꞌbë diꞌdzë rall: “¿Pë fin napë promësë shtë Cristo de quë guëabrí më stubi? purquë dizdë guti ra shtadë guëlú hiaꞌa, grë cusë riaglaꞌguë igual cumë dizdë bëcueꞌshtë́ Dios guë́ꞌdchiliu”. Adë rac shtúꞌudiꞌi rall gac bëꞌa rall de quë nanú gubeꞌe nu guë́ꞌdchiliu dizdë tiempë guahietë. Bëntsaꞌu mëhin por shtiꞌdzë më, nu por mandadë shtë më gulú më guë́ꞌdchiliu laꞌni nisë nu nanú nisë alrededurë guiuꞌu. Lëꞌë guë́ꞌdchiliu dzë ni gualú. Grë guiuꞌu në́ꞌazë laꞌni nisë. Perë gubeꞌe nu guë́ꞌdchiliu nananú iurneꞌ, na destinadë parë cashtigu shtë guiꞌi por mizmë mandadë shtë Dios. Lëꞌë guiꞌi guëzaꞌi guë́ꞌdchiliu dzë shtë juici. Guëzaꞌin con grë ra mënë mal. Tsalú grë́tëꞌ rall.
Bëchi narac shtuaꞌa, adë rëáꞌldëdiꞌi lduꞌu të de quë parë Dadë Dios tubi dzë na ziquë tubi mili izë, nu tubi mili izë na ziquë tubi dzë. Dadë Dios quëac ldë́ꞌëdiꞌi parë gúniꞌ cumplir shtiꞌdzë më ziquë runë llgabë bëldá mënë, sino quë Dios napë më pacënci parë lëꞌë hiaꞌa. Adë rac shtúꞌudiꞌi më tsagnítiaꞌa, ni tubi de lëꞌë hiaꞌa, sino rac shtuꞌu më grë ra nguiu guëabrí lduꞌu rall con lëꞌë më nu gunë nadzëꞌë rall mudë nanabani rall.
10 Dzë naguëabrí Dadë Jesús, guëdchíniꞌ ziquë rdchini tubi ngubaꞌnë gueꞌlë, iurë adë nádiꞌil segúrël. Iurní lëꞌë gubeꞌe tsalú con tubi ruidë dushë. Grë́tëꞌ ra cusë narná hiaꞌa lu gubeꞌe tsalú rahin con guiꞌi, nu guë́ꞌdchiliu tsequi lu guiꞌi con grë lo quë nananú luhin.
11 Nanë́ të grë́tëꞌ ndëꞌë napë quë gac cumplir; tsaluhin; por ni rquiꞌni gac të më santu, mënë naquëhunë cumplir shtiꞌdzë më. 12 Mientras cuezë të dzë naguëdchini më stubi, gulë bëꞌnë cumplir voluntá shtë Dios të guëdchini më lueguë. Dzë ni gubeꞌe tsalú; tsaluhin con guiꞌi juntë con cusë nananú lu gubeꞌe tsequi; gac cambin lu beꞌlë. 13 Perë lëꞌë hiaꞌa dzulézaꞌa gubeꞌe cubi nu tubi guë́ꞌdchiliu cubi naná bëꞌnë Dios prometer dizdë antsë. Lugar ni guëquëréldaꞌa; ndë nanú purë cusë zaꞌquë; grëhin gac justë.
14 Por ni lëꞌë të narac shtuaꞌa, mientras quëbezë të grë ra cusë rëꞌ, gulë gapë mizmë lëꞌë të parë guëdzelë më lëꞌë të sin ni tubi faltë, sin ni tubi cusë mal. 15 Gulë bëdëꞌë cuendë de quë pacënci nanapë Shlámaꞌa, runin parë gac salvar mënë. Zni también bëquëꞌë Pablo, bë́chaꞌa, el quë narac shtuꞌu hiaꞌa lë́ꞌiꞌ. Bëquë́ꞌëiꞌ mizmë diꞌdzë ni lu të según llni nabëdëꞌë Dios guë́quiꞌ. 16 Laꞌni grë ra cartë nabëquëꞌë Pablo, nanú partë naganë parë riasë́ hiaꞌa. Nanú mënë nadë rac bë́ꞌadiꞌi nu adë nádiꞌi rall firmë lu shnezë ra Sagradas Escrituras. Caglú rall guëc shtiꞌdzë Dios. Zni rluaꞌa rall grë ra Sagradas Escrituras. Tsalú rall por lo quë naquëhunë rall.
17 Por ni lëꞌë të narac shtuaꞌa, hia quë nanë́ të grë ra cusë rëꞌ, gulë gupë mizmë lëꞌë të. Adë tsaldídiꞌi lduꞌu të bishi shtë mënë nadë rzuꞌbë diáguëdiꞌi shtiꞌdzë Dios; adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí tsanaldë të tëchi rall nu guëazë guetë të shnezë Dios. 18 Mejurë gulë bësëꞌdë diꞌdzë shtë Dadë Jesucristo Salvador shtë hiaꞌa, nu gulë bëꞌnë recibir más favurë shtë më. Cha guëdë́ꞌnaꞌa alabar lëꞌë më iurneꞌ nu parë siemprë. Amén.