3
Iurní hiadë biáꞌadiꞌiruꞌu lduꞌu naꞌa sin quë adë nianá naꞌa lla nabani të ngaꞌli; bëdëꞌnë naꞌa llgabë, mejurë guëdëaꞌnë naꞌa lë́ꞌësë naꞌa Atenas parë guësheꞌldë naꞌa Timoteo; guidë guënáhiꞌ lëꞌë të. Timoteo náhiꞌ bëchi la saꞌ hiaꞌa. Bësheꞌldë naꞌa Timoteo; bidë guëllíꞌiꞌ tubi nutici shtë të lla quëreldë të ngaꞌli. Timoteo náhiꞌ tubi muzë shtë Dios nabëꞌnë dchiꞌni con lëꞌë naꞌa iurë biagniꞌi naꞌa dizaꞌquë shtë Jesucristo lu ra mënë. Bësheꞌldë naꞌa lë́ꞌiꞌ parë guëniꞌinúhiꞌ lëꞌë të parë tsaglaꞌguë të más firmë shnezë Dios nu parë ni tubi të adë guëdzë́bëdiꞌi nu nilë guëazë guétëdiꞌi të shnezë më iurë rzunaldë mënë lëꞌë të. Bien nanë́ të de quë grë ra shmënë Jesús na rall designadë parë ra cusë durë rëꞌ. Dzë nianá guquëreldënú naꞌa lëꞌë të, guniꞌi naꞌa lu të de quë zunaldë ra mënë lëꞌë hiaꞌa. Zni guc cumë ziquë nanë́ të. Por ni hiadë biáꞌadiꞌi lduaꞌa; bësheꞌlda Timoteo parë bidë guënáhiꞌ lëꞌë të, gu nianá canaldë të shnezë Dios. Purquë bëdzëbë naꞌa niasini mëdzabë lëꞌë të nezë mal. Iurní adë pë resultadë naneꞌe shchiꞌni Dios nabëdëꞌnë naꞌa ladzë të.
Perë hia bëagrí Timoteo de Tesalónica. Beꞌdë guënúhiꞌ ra nutici zaꞌquë lla nabani të nu nianá rialdí lduꞌu të dizaꞌquë nu nianá rac shtuꞌu saꞌ të. Biadiꞌdzë Timoteo nianá rëagná lduꞌu të lëꞌë naꞌa nu nianá rac shtuꞌu të lëꞌë naꞌa. Rníꞌiꞌ napë të llëruꞌbë deseo de quë guëabrí guëná lul saꞌ hiaꞌa stubi vueltë, igual ziquë rac shtuꞌu naꞌa guëná naꞌa lu të. Por grë naguniꞌi Timoteo lu naꞌa de lëꞌë të bëchi, nalë́ rquitë lduꞌu naꞌa. Masiá rldënú mënë lëꞌë naꞌa nu rzunaldë rall lëꞌë naꞌa, rbedchí lduꞌu naꞌa purquë nianá ziaglaꞌguë të firmë lu shnezë Dios. Iurë bini naꞌa de quë nianá zu të firmë lu dizaꞌquë shtë Dadë Jesús, nahin ziquë vidë cubi parë lëꞌë naꞌa. Adë rdzélëdiꞌi naꞌa guadë graci guëdëꞌë naꞌa lu Dios por lëꞌë të, tantë rquitë lduꞌu naꞌa; bini naꞌa naguniꞌi Timoteo de lëꞌë të. 10 Dzë la gueꞌlë rnaꞌbë naꞌa lu Dios, guëneꞌe më permisi lëꞌë naꞌa parë guidë guëná naꞌa lëꞌë të parë guëluaꞌa naꞌa lëꞌë të narunë faltë tsasë́ të.
11 Rnaꞌbë naꞌa lu Dios Padre, Shtádaꞌa nu lu Dadë Jesucristo Shlámaꞌa de quë gunë më compañi lëꞌë naꞌa parë gac guëdëꞌpë guëná naꞌa lu të. 12 Nu rnaꞌbë naꞌa lu më gunë më compañi lëꞌë të parë más gac shtúꞌuruꞌu të saꞌ të, nu tsarúꞌbëruꞌu cariñi nanapë të con saꞌ të con grë mënë, igual ziquë lëꞌë naꞌa rac shtuꞌu naꞌa lëꞌë të. 13 Rac shtuꞌu naꞌa gunë më compañi lëꞌë të parë su të firmë shnezë më. Rac shtuꞌu naꞌa cuezë të limpi delantë lu Dios, Shtádaꞌa, dzë guëdchini Dadë Jesús con grë ra tëgulë nagualdí lduꞌu dizaꞌquë shtë më.