2
Mudë nabëꞌnë Pablo dchiꞌni guëꞌdchi Tesalónica
Mizmë lëꞌë të bëchi la saꞌ hiaꞌa, nanë́ të dzë nabeꞌdë guëná naꞌa lëꞌë të, adë gúquëdiꞌin sin resultadë. Bien nanë́ të guzunaldë ra mënë lëꞌë naꞌa guëꞌdchi Filipos antsë bëdchini naꞌa Tesalónica. Guniꞌi guidzë ra mënë lëꞌë naꞌa nu bëquëꞌë hiaguë rall lëꞌë naꞌa, perë Dios bëꞌnë compañi lëꞌë naꞌa. Con guëdubinú lduꞌu naꞌa biadiꞌdzë naꞌa ra dizaꞌquë lu grë të. Adë bëdzë́bëdiꞌi naꞌa aunquë nalë́ guzunaldë ra mënë lëꞌë naꞌa. Adë bësiguë́diꞌi naꞌa lëꞌë të purquë ra diꞌdzë nabëluaꞌa naꞌa lëꞌë të nahin verdá. Guquëreldë zaꞌquë naꞌa con lëꞌë të, lë́dëdiꞌi con ra llgabë mal. Beꞌdë guëniꞌi naꞌa lu të parë tsanaldë të nezë zaꞌquë shtë Dios. Iurë bëdëdë naꞌa lu prëbë shtë Dios, bëꞌnë më incarguë lëꞌë naꞌa ra dizaꞌquë shtë më nagunë salvar lëꞌë hiaꞌa. Zni riagniꞌi naꞌa shtiꞌdzë më lu ra mënë. Adë riagniꞌi naꞌa dizaꞌquë lu ra mënë niétiquë parë gac shtuꞌu rall lëꞌë naꞌa sino quë dzudëꞌnë naꞌa shchiꞌni Dios, el quë narnibëꞌa lëꞌë naꞌa. Dios na testigu de quë verdá na llgabë shtë naꞌa. Cumë ziquë nanë́ të nunquë adë bëluáꞌadiꞌi naꞌa lëꞌë të con diꞌdzë chulë naruadiꞌdzë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu, nu adë bëluáꞌadiꞌi naꞌa lëꞌë të con protëstë parë nadchisú naꞌa shtumí të. Dios nanë́ më grë ra diꞌdzë rëꞌ nahin verdá, grë diꞌdzë narniꞌi naꞌa lu të. Nunquë adë rguílidiꞌi naꞌa parë gac naꞌa më ruꞌbë lu ra mënë, nilë lëꞌë të, nu nilë ra naquëreldë ra stubi ladë, perë ziquë muzë shtë Jesús naná naꞌa, napë naꞌa derechë parë nianaꞌbë naꞌa lu të ra cusë narquiꞌni naꞌa perë adë chu bë́ꞌnëdiꞌin. Mejurë bëdëꞌnë naduꞌu naꞌa lu të ziquë tubi naꞌa narac shtuꞌu ra shíniꞌ. Tantë rac shtuꞌu naꞌa lëꞌë të, beꞌdë guëniꞌi naꞌa dizaꞌquë shtë Dios lu të nu bëdëꞌnë naꞌa sirvë lu të purquë llëruꞌbë cariñi nadapë naꞌa parë lëꞌë të. ¿Gu rëagná lduꞌu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, lla bëdëꞌnë naꞌa dchiꞌni hashtë bëdzaguë naꞌa parë gudili naꞌa nagudáu naꞌa? Dzë ni beꞌdë guëniꞌi naꞌa dizaꞌquë shtë Dios lu të. Bëdëꞌnë naꞌa dchiꞌni dzë la gueꞌlë parë adë pë gunáꞌbëdiꞌi naꞌa lu të.
10 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌu dizaꞌquë, nanë́ të nu rna Dios lla guquëreldënú naꞌa lëꞌë të. Guquëreldë zaꞌquë naꞌa con lëꞌë të sin ni tubi llgabë mal. Adë gunádiꞌi të bëdëꞌnë naꞌa duldë iurní purquë vidë shtë naꞌa limpi nahin delantë lu Dios. 11 Cadë lëꞌë të nanë́ të lla mudë biadiꞌdzënú naꞌa lëꞌë të lla gunë të. Guniꞌinú naꞌa lëꞌë të cadë tubi të cumë ziquë rniꞌinú shtadë llguëꞌnë lëꞌë llguëꞌnë. 12 Guniꞌi naꞌa lu të con guëdubinú lduꞌu naꞌa; bëneꞌe naꞌa cunseju parë guëbani të tubi vidë naná rëuuꞌ lduꞌu Dios. Gunaꞌbë Dios lëꞌë të parë tsutë́ të lugar catë rnibëꞌa më, catë nanú pudërë nu llni shtë më.
13 También rdëꞌë naꞌa graci lu më guëdubi tiempë purquë dzë ni, bëquë́ diaguë të dizaꞌquë shtë Dios. Tiempë nabeꞌdë guëniꞌi naꞌa lu të, bëꞌnë të recibirin ziquë lëꞌë më nianiꞌi më lu të. Adë bë́ꞌnëdiꞌi të recibirin ziquë diꞌdzë përuchi, purquë de verdá na rahin dizaꞌquë shtë Dios narunë cambi vidë shtë të. 14 Pues rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, dzë ni guzunaldë ra mënë ladzë të lëꞌë të, gulubënebi të ziquë bëꞌnë ra shmënë Dadë Jesús nanarë́ Judea. Ra më israelitë guzunaldë rall lëꞌë ra grupë shtë shmënë Dios, nu ra më ladzë të guzunaldë rall lëꞌë të purquë rialdí lduꞌu të dizaꞌquë. 15 Ra më israelitë gudini rall lëꞌë Dadë Jesús nu gudini rall ra nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios lu rall. Mizmë manërë bëquë́ guiaꞌa rall shtiꞌdzë naꞌa. Adë quëreldë záꞌquëdiꞌi rall delantë lu Dios. Rldë rall nu rzu rall lu grë mënë. 16 Nu adë gunë́diꞌi rall niagniꞌi naꞌa dizaꞌquë lu ra mënë nanádiꞌi më israelitë parë gac salvar rall. Por lo quë naquëhunë rall, ziaruꞌbë ra duldë shtë rall. Iurneꞌ bëdchini cashtigu dushë shtë Dios guëc rall parë siemprë.
Rac shtuꞌu Pablo tsagnáhiꞌ më Tesalónica stubi vueltë
17 Por partë shtë naꞌa rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, dzë nagunitilú naꞌa lu të tubi tiempë, masiá adë chu rnádiꞌi lu të, perë siemprë nanú të laꞌni lduꞌu naꞌa. Nu llëruꞌbë gan gupë naꞌa parë guëná naꞌa lu të stubi. 18 Guc lduꞌu naꞌa nadëꞌpë naꞌa masiá niáꞌasë sulë Pablo. Guadzaꞌguë vueltë guc lduaꞌa nidë guna visitar lëꞌë të perë cadë vueltë narac shtuaꞌa nelda, mëdzabë Satanás guzull lua parë adë béldëdiaꞌa. 19 Dzë naguidë Dadë Jesús stubi vueltë, zugaꞌa të lu më; guëquitë lduꞌu naꞌa con lëꞌë të iurní. Nadapë naꞌa llëruꞌbë confiansë lëꞌë të. ¿Chu gunë lëgrë lduꞌu naꞌa iurë guëdchini më? pues mizmë lëꞌë të gunë lëgrë të lduꞌu naꞌa dzë ni. 20 Rbedchí lduꞌu naꞌa con lëꞌë të nu zihani mënë rniꞌi zaꞌquë rall de lëꞌë naꞌa purquë na të shmënë Dios.