Primerë cartë nabëquëꞌë San Pablo lu ra Tesalonicenses
1
Bëquëꞌë Pablo tubi cartë lu grupë shtë shmënë Dios naquëreldë guëꞌdchi Tesalónica
Na Pablo quëquëaꞌa cartë rëꞌ con Silvano nu Timoteo lu ra grupë shtë shmënë Dios, ra naquëreldë guëꞌdchi Tesalónica. Dios Shtádaꞌa con Jesucristo Shlámaꞌa gudili lëꞌë të; na të shmënë më. Rnaꞌba lu Dios Padre nu lu Dadë Jesucristo gunë më llëruꞌbë favurë parë lëꞌë të, nu rnaꞌba lu më gunë më compañi lëꞌë të, të cuedchí lduꞌu të.
Rna ra mënë lla zianaldë ra më Tesalónica shnezë më
Iurë ruadiꞌdzënú naꞌa Dios, siemprë rnaꞌbë naꞌa lu më por lëꞌë të. Siemprë rdëꞌë naꞌa graci lu më por lëꞌë të. Rëagná lduꞌu naꞌa lëꞌë të iurë rnaꞌbë naꞌa lu Shtádaꞌa Dios por lëꞌë të. Rëagná lduꞌu naꞌa de quë demasiadë rialdí lduꞌu të Dios nu rëagná lduꞌu naꞌa tsaglaꞌguë gunë të shchiꞌni më con guëdubinú lduꞌu të. Nalë́ rac shtuꞌu të lëꞌë më, nu zugaꞌa të firmë shnezë më purquë quëbezë të tiempë naguëdchini Dadë Jesucristo stubi vueltë lu guë́ꞌdchiliu. Rniaꞌa lu të, bëchi la saꞌ hiaꞌa, nanë́ naꞌa rac shtuꞌu Dios lëꞌë të nu gulë́ më lëꞌë të parë gac të shmënë më. Pues dzë ni biadiꞌdzë naꞌa lu të dizaꞌquë, beꞌdë guëniꞌi naꞌa con pudërë shtë Espíritu Santo, lëdë niáꞌasëdiꞌi con diꞌdzë nadiaꞌa naꞌa. Bëdchini naꞌa lu të purquë nanë́ naꞌa ra diꞌdzë rëꞌ nahin verdá shtë Dios. Nu mizmë lëꞌë të rdëꞌë të cuendë lla bëlezënú naꞌa lëꞌë të parë bien shtë të purquë rac shtuꞌu naꞌa lëꞌë të.
Rgubënebi të ziquë dzudëꞌnë naꞌa nu rgubënebi të lo quë nabëꞌnë Dadë Jesús. Iurë gualdí lduꞌu të dizaꞌquë, demasiadë rquitë lduꞌu të purquë quëbezënú të Espíritu Santo laꞌni lduꞌu të. Guc të shmënë Jesús perë mizmë tiempë guzunaldë mënë lëꞌë të demasiadë. Ra mënë narialdí lduꞌi dizaꞌquë regiuni Macedonia nu Acaya, guná rall lla mudë quëreldë të; na të ejemplë parë lëꞌë raiꞌ. Guagluaꞌa të dizaꞌquë shtë Dadë Jesús lëꞌë ra mënë, lëdë niétiquë ra naquëreldë Macedonia nu Acaya sino quë lu grë ra naquëreldë alrededurë ra regiuni rëꞌ. Por ni adë rquíꞌnidiꞌi pë guëniꞌi naꞌa de lëꞌë të lu ra mënë purquë nanë́ rall lla nabani të. Lo mizmë lëꞌë rall ruadiꞌdzë rall mudë nabëꞌnë të recibir lëꞌë naꞌa dzë nabidë guëná naꞌa lëꞌë të. Ruadiꞌdzë rall lla bësaꞌnë të ídolo shtë të parë guanaldë të shnezë Dios, më nanabani. Lueguë guzublú bëzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë Dios verdadërë. 10 Nu ruadiꞌdzë rall lla quëbezë të Jesús, shini Dios. Quëbezë të dzë guëabrí më de gubeꞌe, lo mizmë Jesús nabëldishtë́ Dios ladi ra tëgulë. Jesús ni gunë më salvar lëꞌë hiaꞌa lu cashtigu dushë naguësheꞌldë Dios parë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu.