4
Lëꞌë të lamë, gulë guc të mënë zaꞌquë lu narunë dchiꞌni. Gulë bëꞌnë tratë bien lëꞌë rall purquë nanë́ të lamë shtë të, quëbéziꞌ gubeꞌe. Gulë tsaglaꞌguë guëniꞌinú Dios nu gulë cue nasini. Gulë bëdëꞌë graci lu Dios. Gulë gunaꞌbë lu më por lëꞌë naꞌa ndëꞌë të parë guëneꞌe më permisi lu naꞌa parë guadiꞌdzë naꞌa dizaꞌquë. Gulë gunaꞌbë lu më të parë gac guëluaꞌa naꞌa lu mënë lo quë adë guënë́diꞌi, de quë sulë Cristo napë pudërë parë gunë më salvar mieti. Por dizaꞌquë rëꞌ nanúa prësi ndëꞌë. Gulë gunaꞌbë lu më parë gunë më compañi na parë guëluáꞌahia dizaꞌquë tubi manërë clarë purquë zni runë tucarë.
Gulë guquëreldë zaꞌquë lu ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë Jesús. Gulë bëꞌnë provëchë bien guëdubi tiempë parë gúnël bien delantë lu rall. Ziquë iurë ria zedë guëc cumidë parë gapin sabor, gulë bësaꞌnë de quë diꞌdzë shtë të gaquin nazaꞌquë, lë́dëdiꞌi diꞌdzë dzabë. Iurní gac bëꞌa të lla mudë guadiꞌdzënú të saꞌ të.
Lúltimë saludë nabësheꞌldë Pablo
Tíquico naná bëchi narac shtuꞌu hiaꞌa, guëníꞌill lu të cuendë shtë na. Tíquico nall el quë narunë compañi na lu shchiꞌni më. Nall tubi servidor zaꞌquë shtë Dadë Jesús. Guëniꞌi Tíquico lu të lla na naꞌa ndëꞌë. Quëgsheꞌlda lë́ꞌiꞌ parë guëniꞌinull lëꞌë të parë gapë të más ánimo lu shnezë më; su të más firmë lu shnezë Dios. Nu guësheꞌlda Onésimo; gúnëll compañi Tíquico. Onésimo na më ladzë të nu náhiꞌ servidor zaꞌquë shtë Jesús. Nalë́ rac shtuꞌu hiaꞌa lë́ꞌiꞌ. Guadiꞌdzë raiꞌ lo quë naná zuzac na ndëꞌë.
10 Aristarco el quë nananú lachiguiꞌbë con na, quëgshéꞌldëll saludë con Marcos, shprimi Bernabé. Lëꞌë të napë të ordë shtë shcuendë Marcos. Si talë tsaguë́ꞌnëll visitar lëꞌë të, gulë bëꞌnë recibir lë́ꞌiꞌ con bien. 11 También Jesús nanapë stubi lë́hiꞌ, Justo, quëgshéꞌldëll saludë parë lëꞌë të. Entrë grë ra mënë israelitë naná shmënë Jesús, Aristarco, Marcos, nu Justo, na raiꞌ lúniquë nabëꞌnë compañi na parë guadiꞌdza shtiꞌdzë Dios, diꞌdzë narniꞌi lla tsutë́ mënë catë rnibëꞌa Dios. Lëꞌë raiꞌ de vërë nalë́ bëꞌnë raiꞌ compañi na. 12 Epafras zac nall më ladzë të; quëgshéꞌldëll saludë. Náhiꞌ servidor shtë Jesucristo nu rúniꞌ ruëguë lu Dios siemprë por lëꞌë të parë gac të firmë lu shnezë më nu quëgnáꞌbëll lu më con guëdubinú ldúꞌull de quë gac bëꞌa të voluntá shtë më. Quëgnáꞌbëll gunë të cumplirin. 13 Nahia testigu de quë Epafras nalë́ bë́ꞌnëll dchiꞌni parë bien shtë të nu zac parë bien shtë ra mënë naquëreldë guëꞌdchi Laodicea nu Hierápolis. 14 Lucas lëꞌë ducturë narac shtuꞌu hiaꞌa, con Demas, rsheꞌldë raiꞌ saludë parë lëꞌë të.
15 Gulë bëꞌnë saludar ra narialdí lduꞌi Jesús, ra naquëreldë guëꞌdchi Laodicea. Nu zac gulë bëꞌnë saludar Ninfas con grë ra nardëá lídchiꞌ. 16 Despuësë de guꞌldë të cartë rëꞌ, gulë bësheꞌldë mizmë cartë parë ra shmënë Dios naquëreldë Laodicea. Nu gulë biꞌldi cartë nabësheꞌlda lu ra mënë ni. 17 Guniꞌi lu Arquipo diꞌdzë rëꞌ: “Bëꞌnë cumplir dchiꞌni nabëneꞌe Dadë parë gúnël. Adë gac nabë́chidiꞌil lu voluntá shtë më.”
18 Na Pablo quëquëaꞌa tubi saludë parë lëꞌë të con prupi guiahia. Gulë bësëagná lduꞌu të con oraciuni shtë të nanúa prësi. Dios gunë ldaiꞌ më lëꞌë të. Amén.