3
Iurní rniaꞌa lu të, guc resucitar të juntë con Cristo. Iurneꞌ gulë gudili lo quë naná zeꞌdë de Dios catë quëbezë Jesucristo ladë ldi shtë më. Gulë tsanaldë ra deseo shtë më, lë́dëdiꞌi ra deseo mal shtë mënë purquë guti të parë cusë shtë guë́ꞌdchiliu; nabaninú të Cristo nu lëꞌë më nabaninú më Dios. Vidë cubi nanapë të na ziquë cusë nagaꞌchi; napë tëhin por Cristo. Nadápaꞌa vidë verdadërë por Cristo. Iurë lëꞌë më guëabriꞌ lu guë́ꞌdchiliu stubi, guziá hiaꞌa parë guëquëreldënú hiaꞌa lëꞌë më catë nídiꞌi fin, catë nanú pudërë nu llni shtë më.
Vidë cubi
Por ni gulë gudini grë cusë mal laꞌni lduꞌu të. Adë chu gápëdiꞌi stubi naꞌa, sulë tséꞌliꞌ. Gulë bësaꞌnë grë cusë mal nanadë rlluíꞌidiꞌi. Adë tsagláꞌguëdiꞌi të cusë dzabë ziquë mal deseo nananú laꞌni lduꞌu të. Adë rzébidiꞌi lduꞌu të ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu purquë ni na idolatría; quëhúnël adorar ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu. Por grë ra cusë ni naquëhunë mënë nanadë rzuꞌbë diáguëdiꞌi shtiꞌdzë më, guësheꞌldë më cashtigu dushë guëc rall. Lëꞌë të bëꞌnë të grë ra cusë rëꞌ iurë guquëreldë të ziquë ra nadë guënë́diꞌi Dios perë rniaꞌa lu të, gulë bësaꞌnë grë duldë. Adë rdë́ꞌëdiꞌil lugar ldaguë llanë laꞌni ldúꞌul. Adë chu guëldë́diꞌi lu sáhiꞌ. Adë rúnëdiꞌil vengar. Adë rniꞌi guídzëdiꞌil guëc saꞌl. Adë chu guëníꞌidiꞌi diꞌdzë dzabë. Adë chu guëníꞌidiꞌi bishi lu sáhiꞌ. Gulë bëdchisú grë ra cusë ni purquë hia bësaꞌnë të mudë nanabani të antsë con grë maldá. 10 Na të mënë cubi por pudërë shtë më. Dzë con dzë rcubi shgabë të con llni shtë më; quëac cambi të hashtë gac të ziquë el quë nabëdëꞌë vidë cubi parë lëꞌë të. 11 Pues lu Dadë Dios sulë Cristo nasac. Adë rúnëdiꞌi importë si talë nal më israelitë u adë nádiꞌil më israelitë. Adë rúnëdiꞌi më casë si bëriuguë cuerpë shtë́nël u adë bëriúguëdiꞌin, u si nal më zitu u si talë nal bajo ordë shtë stubi mënë, u si talë nápël libertá. Tubsë cusë nasac naná si talë runguë bë́ꞌal Cristo.
12 Rac shtuꞌu Dios lëꞌë të nu gulë́ më lëꞌë të parë gac të mënë santu delantë lu më. Por ni ziquë racu mënë con shabë cubi, gulë gac mënë nargaꞌa lduꞌu sáhiꞌ; gulë gac mënë humildë nu pacënci. Gulë gac mënë zaꞌquë lu saꞌ të. Gulë bëꞌnë sirvë lu rall. 13 Adë riéꞌdëdiꞌi të con mudë nanabani saꞌl, sino bëꞌnë perdunë lë́ꞌëll aunquë rdchíꞌbëll demandë cuntrë lë́ꞌël. Napë quë gúnël perdunë saꞌl igual manërë ziquë Dios bëꞌnë perdunë lë́ꞌël. 14 Más de ni gulë gapë llëruꞌbë amor, purquë rquiꞌni gac shtuꞌu saꞌl parë gac të unidë nu parë guëquëreldënú të sin dishiꞌbi. 15 Gulë bëdëꞌë sí cueꞌdchí Dadë Jesús lduꞌu të; parë ni gulë́ më lëꞌë të parë gac të mënë unidë ziquë cuerpë nanápëdiꞌi narunë molestë. Nu gulë bëdëꞌë graci lu më guëdubi tiempë.
16 Gulë bëdëꞌë sí të guënibëꞌa dizaꞌquë shtë Cristo entrë lëꞌë të mientras quëgluaꞌa të saꞌ të, mientras quëniꞌinú të saꞌ të con llni shtë Dios. Nu gulë biꞌldi lu Dios grë clasë cantë naná labansë parë Dios. Gulë biꞌldi lu më con guëdubinú lduꞌu të. Gulë bëdëꞌë graci lu më. 17 Cualquier cusë narunë të u lo quë narniꞌi të, gulë bëꞌnin sulë parë gunë mënë alabar Dadë Jesús nu gulë bëdëꞌë graci lu Dios, Shtádaꞌa, por lë shtë shini më.
Lo quë narunë tucarë gunë ra shmënë Dios
18 Lëꞌë të tseꞌlë nguiu, gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë tséꞌlël purquë ni na narunë tucarë gunë të ziquë shmënë Dadë Jesús. 19 Lëꞌë të nguiu, gulë guc shtuꞌu tséꞌlël; adë runë nadúshëdiꞌi lu tséꞌlël. 20 Lëꞌë të llguëꞌnë, gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë shtadë të guëdubi tiempë purquë ni na lo quë narëuuꞌ lduꞌu Dios. 21 Dadë nanapë shini, gulë gapë vidë zaꞌquë delantë lu shínil të adë tsasháquëdiꞌi lduꞌu llguëꞌnë lu shnezë Dios. 22 Lëꞌë të narunë sirvë lu lamë, gulë bëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë lamë, lëdë niáꞌasëdiꞌi iurë lëꞌë lamë rna lu të, sino gulë bëꞌnë sirvë lu rall guëdubinú ldúꞌul. Napë quë guëaꞌnë të bien lu lamë purquë zni guëluaꞌa de quë quëhunë të rëspëti Dios de verdá. 23 Cualquier dchiꞌni naquëhunë të, gulë bëꞌnin con guëdubinú ldúꞌul purquë quëhunë të sirvë lu Dios, lëdë niáꞌasëdiꞌi lu mënë. 24 Nanë́ të de quë lëꞌë Dadë guëneꞌe më tubi herenci ziquë premi caꞌa të purquë quëhunë të sirvë lúhiꞌ. 25 Perë el quë narunë mal, ni gúnëll recibir pagu mal por lo quë naquëhúnëll purquë lu Dios grë hiaꞌa na igual. Gunë më tratë igual grë mënë.