Segundë cartë nabëquëꞌë San Juan
1
Verdá nu amor verdadërë
Na Juan, nahia tubi më gushë. Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lul, nal ziquë tubi zana nagulë́ Dios. Quëquëaꞌa lul juntë con grë shínil. Nalë́ rac shtuaꞌa lëꞌë të de verdá, lëdë niáꞌasëdiꞌi na, sino zac grë lo quë nanë́ verdá shtë Dios. Rac shtuaꞌa lëꞌë të purquë nadápaꞌa verdá shtë më. Quëbezënuhin lëꞌë hiaꞌa iurneꞌ nu parë siemprë. Napa segurë de quë Dadë Dios nu Jesucristo, shini më nu Shlámaꞌa, gunë ldaiꞌ më guëc të, nu guëgaꞌa ldúꞌiꞌ lëꞌë të, nu guënéꞌeiꞌ parë cuedchí lduꞌu të, të gac shtuꞌu të saꞌ të de verdá.
Nalë́ rquitë lduaꞌa. Bëdiaꞌguëlúa bëldá ra shmënë Jesús nardëá con lëꞌë të. Rianaldë rall tëchi verdá ziquë rniꞌi shtiꞌdzë Dios, ziquë gunibëꞌa Dios Shtádaꞌa guëquëréldaꞌa. Iurneꞌ quëhuna ruëguë lul de quë gac shtuꞌu bëchi la saꞌ hiaꞌa. Diꞌdzë rëꞌ nádiꞌin mandamientë cubi sino lo mizmë nabëdë́ꞌnaꞌa recibir dizdë dzë nagualdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë Jesús. Si talë rac shtuꞌu hiaꞌa Dios, guëdë́ꞌnaꞌa cumplir voluntá shtë më. Mandamientë shtë më rniꞌi: Gulë gac shtuꞌu saꞌ të. Hia bini të diꞌdzë ni dizdë bëꞌnë të recibir dizaꞌquë shtë më.
Ra narsiguë́ mënë
Zihani mënë narguguë́ ra sáhiꞌ, nanú rall guë́ꞌdchiliu. Adë rluáꞌadiꞌi rall de quë Jesucristo bëdchini lu guë́ꞌdchiliu con cuerpë shtë nguiu. El quë narluaꞌa bishi ni, rguguëll mënë nu quëhúnëll cuntrë Cristo. Gulë gapë cuidadë mizmë lëꞌë të parë adë guënítidiꞌi të ni zuduꞌpë partë shtë premi naguëneꞌe Dios, sino gaquin completë iurë guëdchini më stubi.
Cualquier nabësaꞌnë shnezë Dios parë stubi enseñansë, nu adë rianáldëdiꞌill tëchi enseñansë shtë Cristo, nápëdiꞌill Dios ziquë Shtádëll. Perë el quë narianaldë tëchi enseñansë shtë Cristo, nápëll Dios ziquë Shtádëll nu nápëll shini më ziquë Shlámëll. 10 Si talë tubi mënë zeꞌdë guëluáꞌall lëꞌë të perë adë nuáꞌadiꞌill enseñansë de quë Cristo na shini Dios, lëꞌë të adë rnáꞌbëdiꞌi të lu Dios ni tubi bendición parë nguiu ni 11 purquë grë́tëꞌ narunë compañi ra mësë falsë, nápëll partë con ra cusë mal shtënë mësë falsë.
Rialú cartë rëꞌ
12 Napa zihani cusë parë guëquëaꞌa lu të, perë rac shtúꞌudiaꞌa guëquëaꞌa diꞌdzë ni lu guichi iurneꞌ purquë quëbeza de quë tsagnahia lëꞌë të lueguë. Iurní guëniaꞌa lu të, të parë guëquitë lduꞌu hiaꞌa de verdá.
13 Ra shini béldël naquëreldë ndëꞌë, ra nagulë́ Dios, rsheꞌldë raiꞌ saludë parë lëꞌë të. Amén.