Tecërë cartë nabëquëꞌë San Juan
1
Bëquëꞌë Juan cartë lu Gayo
Na Juan, nahia më gushë, quëquëaꞌa cartë rëꞌ lu Gayo narac shtuaꞌa de verdá.
Lë́ꞌël amigu, rac shtuaꞌa de quë adë gúnëdiꞌi faltë ni tubi cusë, nu rac shtuaꞌa de quë gápël saludë completë parë shcuérpël. Nanë́a de quë zugáꞌal firmë lu shnezë më. Nalë́ bëquitë lduaꞌa iurë bëdchini bëldá shmënë Dios; guniꞌi raiꞌ de quë tsaglaꞌguë tsaldí ldúꞌul shtiꞌdzë më guëdubi tiempë. Guniꞌi raiꞌ de quë quëhúnël cumplir shtiꞌdzë më. Demasiadë rquitë lduaꞌa rinia de quë shinia, nabani rall de acuerdë con shtiꞌdzë Dios.
Bëchi narac shtuaꞌa, quëhúnël bien lu Dios iurë rúnël sirvë lu ra narialdí lduꞌi Jesús, ra mënë nazeꞌdë zitu, mënë naguënë́diꞌil. Guniꞌi rall lu ra nardëá ndëꞌë, lla rac shtúꞌul lëꞌë rall. Nu gúnël bien si talë tsaglaꞌguë gúnël compañi lëꞌë ra naguënaꞌbë pusadë lídchil. Bëꞌnë compañi lëꞌë rall con ra narquiꞌni rall ziquë runë tucarë tubi muzë shtë Dios. Pues lëꞌë raiꞌ ziaꞌa raiꞌ viajë shtë raiꞌ parë gunë raiꞌ voluntá shtë Jesucristo. Perë lëꞌë raiꞌ adë bëcáꞌadiꞌi raiꞌ tubi ayudë shtë ra mënë nadë guënë́diꞌi Dios. Lëꞌë hiaꞌa napë quë guëdë́ꞌnaꞌa recibir lëꞌë raiꞌ nu guëdë́ꞌnaꞌa compañi lëꞌë raiꞌ parë tsaglaꞌguë guëniꞌi raiꞌ shtiꞌdzë Dios lu ra mënë.
Mal nabëꞌnë Diótrefes
Bëquëaꞌa tubi cartë lu shmënë Dios ndë, perë Diótrefes rquë guiáꞌall shtiꞌdzë naꞌa; más rquitë ldúꞌull guënibë́ꞌall ziquë mënë ruꞌbë. 10 Por ni si talë tsahia tubi visitë ndë, guëniaꞌa lu ra mënë pë canihunë Diótrefes. Cagníꞌill bishi nu ra chismë cuntrë lëꞌë naꞌa. Nu másruꞌu quëhúnëll; adë rúnëdiꞌill recibir ra shmënë Jesús nazeꞌdë guëniꞌi shtiꞌdzë më. Nu ra mënë narac shtuꞌu gunë rall recibir ra shmënë Jesús, Diótrefes rníꞌill cuntrë lëꞌë raiꞌ, nu në́diꞌill guëaꞌnë ra mënë ni ladi ra shmënë Dios.
11 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, adë tsagláꞌguëdiꞌi të tëchi ra mënë mal, sino gulë guaglaꞌguë tëchi cusë zaꞌquë. Grë́tëꞌ el quë naquëhunë bien, nall shini Dios perë grë ra narunë mal, adë runguë bë́ꞌadiꞌill lëꞌë më.
Ejemplë zaꞌquë shtë Demetrio
12 Grë ra mënë rniꞌi rall bien de Demetrio nu mizmë conductë shtë́hiꞌ, rluaꞌa náhiꞌ më zaꞌquë. Nu lëꞌë Espíritu naná ruadiꞌdzë verdá, náhiꞌ testigu Demetrio na më zaꞌquë. Nu lëꞌë naꞌa rniꞌi naꞌa lo mizmë, nu nanë́ të shtiꞌdzë naꞌa na verdá.
Rialú cartë rëꞌ
13 Napa zihani cusë parë guëquëaꞌa lul perë rac shtúꞌudiaꞌa guëquëaꞌa rahin iurneꞌ 14 purquë na rbeza gueldë guënahia lëꞌë të lueguë. Iurní guëdiaꞌa diꞌdzënú naꞌa lëꞌë të.
15 Gulë cuedchí lduꞌu të. Ra amigu shtë të naquëreldë ndëꞌë, rsheꞌldë raiꞌ saludë parë lëꞌë të. Canaꞌba favurë, bëdëꞌë saludë cadë tubi ra amigu shtë́naꞌa naquëreldë ngaꞌli. Amén.