Cartë nabëquëꞌë San Judas
1
Rquëꞌë Judas cartë rëꞌ lu ra shmënë Jesús
Na Judas, nahia muzë shtë Jesucristo nu nahia bëchi Jacobo. Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lu ra nagudili Dios Padre, lu ra naquëhapë më purquë rac shtuꞌu më lëꞌë të nu unidë na të con Jesucristo. Rac shtuaꞌa tsaglaꞌguë gunë të recibir bendición shtë Dadë, cusë ziquë galërgaꞌa lduꞌu më nu galërac shtuꞌu shtë më nu galërbedchí lduꞌu naná rneꞌe më.
Mësë narluaꞌa bishi
(2 Pedro 2.1‑17)
Lëꞌë të narac shtuaꞌa, bëna llgabë hashtë mërë niaquëaꞌa lu të tubi cartë lla guc salváraꞌa purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa dizaꞌquë, perë iurneꞌ napë quë guëquëaꞌa lu të nasesë por stubi cusë. Quëquëaꞌa lu të con guëdubinú lduaꞌa de quë rquiꞌni gunë të defender dizaꞌquë con guëdubi fuersë shtë të purquë nanú mënë narunë cuntrë dizaꞌquë. Lëꞌë dizaꞌquë guc intriegu guiaꞌa hiaꞌa tubsë vësë parë siemprë; adë chu gúnëdiꞌi cambin. Quëgniaꞌa lu të zni purquë bëldá mënë ladi hiaꞌa, adë nádiꞌi rall shmënë Dios aunquë guniꞌi rall gualdí lduꞌu rall shtiꞌdzë më. Rluaꞌa rall ziquë shmënë Dios perë quëgsiguë́ rall; nagaꞌchi na rall falsë. Dizdë tiempë guahietë, ra mënë ni na rall destinadë parë gac condenadë rall. Adë nápëdiꞌi rall rëspëti lu Dios. Rniꞌi rall gunë Dios perdunë duldë shtë rall ndigá aunquë quëreldë rall ziquë mbecu. Rluaꞌa tëchi rall lu Shlámaꞌa Jesucristo, lúniquë el quë narnibëꞌa lëꞌë hiaꞌa.
Nanë́ të bien pë guc guahietë, perë rac shtuaꞌa guëniaꞌa lu të tubi vësë más parë guëagná lduꞌu të, de quë despuësë bëꞌnë Dios salvar ra israelitë guiaꞌa mënë shtë Egipto, bëdëꞌë më fin ra nadë gualdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë më. Nu ra ianglë nabëdzatsu nu bë́ꞌnëdiꞌi raiꞌ cumplir mandadë shtë më nu bësëaꞌnë raiꞌ lugar narunë tucarë guëquëreldë raiꞌ, bëdëꞌë më ordë gac raiꞌ ziquë prësi nanaliꞌbi con cadënë parë siemprë. Nanú raiꞌ lu nacahi hashtë iurë gunë më juzguë lëꞌë raiꞌ. Gac condenadë raiꞌ dzë shtë juici, tubi dzë señaladë purquë gunë Dios juzguë lëꞌë mieti. Nu zac ra mënë shtë Sodoma con Gomorra con ra guëꞌdchi alrededurë, guquëreldë rall ziquë mbecu. Guanaldë rall tëchi ra deseo mal nadë rúnëdiꞌi tucarë, nguiu con nguiu, naꞌa con naꞌa. Ra mënë ni na rall tubi ejemplë parë gac bëꞌa mieti gunë më cashtigu grë ra naquëhunë duldë. Iurneꞌ ra mënë shtë Sodoma nu Gomorra quëhunë rall sufrir lu guiꞌi nanápëdiꞌi fin.
Mizmë manërë ra mënë falsë entrë lëꞌë hiaꞌa, na rall ziquë mënë narniꞌi shcaꞌldë cusë dzabë. Runë dchiꞌni rall cuerpë shtënë rall con cusë adë rúnëdiꞌi tucarë. Rquë guiaꞌa rall mandadë shtë Dios; rniꞌi guidzë rall guëc ianglë shtë më. Quëhunë ra mënë ni ra cusë mal aunquë napë rall ejemplë shtë Miguel, tubi ianglë namás rnibëꞌa lu ra ianglë. Adë gurushtiádiꞌi Miguel guëc Satanás iurë lëꞌë tëgulë Moisés bëgaꞌchi, sino guniꞌi Miguel lu Satanás diꞌdzë rëꞌ; “Gunë më cashtigu lë́ꞌël”. Adë bë́ꞌnëdiꞌi Miguel juzguë lëꞌë mëdzabë sino biadiꞌdzë Miguel con rëspëti. 10 Perë ra nguiu mal iurneꞌ, rushtiá rall guëc ra cusë nanadë riasë́diꞌi rall. Rianaldë rall tëchi ra cusë mal cumë ziquë ra ma nadë rdë́ꞌëdiꞌi cuendë.
11 Prubi ra nguiu ni purquë gac juzguë rall. Nápëdiꞌi rall rëspëti lu Dios, nilë lu saꞌ rall. Na rall ziquë Caín. Parë gapë rall zihani dumí, runë rall duldë ziquë duldë shtë Balaam, tantë rzebi lduꞌu rall dumí. Bëdzatsu rall ziquë bëꞌnë Coré cuntrë Moisés. Por ni bëniti rall lu Dios nu nacondenadë rall igual ziquë Coré. 12 Ra mënë ni na rall tubi shtu parë lëꞌë të iurë rdëá të lu mellë të gapë të laní con los de más ra narac shtuꞌu lëꞌë sáhiꞌ. Iurë raunú rall lëꞌë të, nápëdiꞌi rall rëspëti sino quëhunë rall cumplir mal deseo nananú laꞌni lduꞌu rall. Na rall ziquë shcahi nanápëdiꞌi guiu sino ruaꞌa mbë lëꞌin nezë rëꞌ nezë rëꞌ. Na rall ziquë hiaguë nashi nardë́ꞌëdiꞌi nashi tiempë shtë cusechë. Na rall ziquë hiaguë de verdá gubidchi, ziquë hiaguë nabíꞌeshi. 13 Lo quë naquëhunë rall, na ziquë bëchini cuchinë nanuaꞌa nisëduꞌu lu mbë dushë. Runë rall cusë naná shtu. Na rall ziquë mbelëguiꞌi naguniti shnéziꞌ. Tsa rall lu nacahi nanápëdiꞌi fin. Zni gunë tucarë mënë ni.
14 Lëꞌë Enoc el quë nagubani gadchi tantë generación despuësë de Adán, guníꞌiꞌ naguër gac con ra nguiu mal. Guniꞌi Enoc: “Guná, zeꞌdë Dadë con zihani ianglë santu 15 parë gunë më juzguë grë mënë, nu parë guëdëꞌë më sentënci guëc ra narzuꞌbë diáguëdiꞌi shtiꞌdzë Dios nu grë ra nabëꞌnë duldë nu por grë ra chismë naguniꞌi rall cuntrë Dios”. 16 Ruadiꞌdzë rall cuntrë cusë zaꞌquë. Rdchiꞌbë rall demandë cuntrë saꞌ rall. Rianaldë rall tëchi deseo mal nananú laꞌni lduꞌu rall. Runë naruꞌbë rall lu saꞌ rall. Rniꞌi rall diꞌdzë chulë lu saꞌ rall nadë más parë guëdëꞌë saꞌ rall centavë caꞌa rall.
Cunseju parë shmënë Dios
17 Perë lëꞌë të narac shtuaꞌa, gulë bëagná lduꞌu të lo quë naguniꞌi ra poshtë shtë Jesucristo Shlámaꞌa, 18 de quë guëdchini mënë falsë nagunë burnë. Antsë guëdchini më stubi vueltë, tsanaldë ra mënë ni tëchi ra deseo mal. Guëbani rall sin rëspëti lu Dios. 19 Mënë mal entrë lëꞌë të, quëhunë rall dividir lëꞌë të nu rianaldë rall tëchi cusë mal shtë guë́ꞌdchiliu. Nápëdiꞌi rall Espíritu Santo nacuezënú lëꞌë rall.
20 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, gulë bëꞌnë compañi saꞌ të, të tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë Jesús. Gulë gac ziquë tubi hiuꞌu nazúbëgaꞌa firmë lu cimientë. Gulë tsaglaꞌguë guadiꞌdzënú të Dios con pudërë shtë Espíritu Santo. 21 Gulë gupë mizmë lëꞌë të siemprë të parë gac bëꞌa të rac shtuꞌu Dios lëꞌë të. Gulë gubani parë lëꞌë më mientras cuezë të Jesucristo Shlámaꞌa. Gulë tsaldí lduꞌu të de quë siemprë rgaꞌa lduꞌu më lëꞌë të nu guëneꞌe më vidë sin fin parë lëꞌë të.
22 Entrë grupë shtë të nanú ra narialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë më. Gulë bëgaꞌa lduꞌu të lëꞌë rall nu gulë bëꞌnë compañi lëꞌë rall të tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë më. 23 Gulë bëlá ra mënë naná ziquë tubi cusë laꞌni hiuꞌu narieꞌqui. Gulë bëgaꞌa ldúꞌul saꞌl, perë mizmë tiempë gulë bëdzëbë juici shtë Dios. Gulë gapë cuidadë të adë gúnëdiꞌil ra cusë mal naquëhunë rall.
Rialú cartë rëꞌ con tubi labansë
24 Iurneꞌ quëhuna alabar lëꞌë më purquë napë më pudërë të ldáguëdiꞌi të lu duldë. Napë më pudërë guëdchininú më lëꞌë të sin ni tubi duldë catë quëreldë më. Napë më pudërë guësëquitë lduꞌu më lëꞌë të delantë lu më. 25 Rac shtuaꞌa guëdë́ꞌnaꞌa alabar lúniquë Dios verdadërë por medio Jesucristo Shlámaꞌa, bëꞌnë më salvar lëꞌë hiaꞌa. Rac shtuaꞌa gunë mieti alabar lë́ꞌiꞌ. Rac shtuaꞌa gunë mieti adorar lë́ꞌiꞌ. Rac shtuaꞌa guëniꞌi mieti llëruꞌbë na pudërë shtë́hiꞌ; guëzuꞌbë diaguë grë mënë shtiꞌdzë më të guënibëꞌa më guë́ꞌdchiliu igual ziquë rnibëꞌa më lu gubeꞌe. Zni runë tucarë gunë më recibir labansë dizdë antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu, nu zac iurneꞌ, nu parë siemprë gunë më recibir labansë ni. Amén.