Apocalipsis
1
Bëluaꞌalú tubi ianglë lu Juan
Laꞌni librë rëꞌ caquëaꞌa shcuendë tubi cusë nabëꞌnë Dios. Bëdëꞌë më permisi shini më Jesucristo të guëluaꞌalúhiꞌ luhia, Juan, të gac bëꞌa ra muzë shtë më ra cusë naguër gac nasesë. Bësheꞌldë më tubi ianglë të gac bë́ꞌahia diꞌdzë rëꞌ. Quëadiꞌdza diꞌdzë rëꞌ na verdá shtë Dios nu Jesucristo biadíꞌdziꞌ diꞌdzë rëꞌ na verdá, grë lo quë nagunahia.
Guëquitë lduꞌu el quë naguꞌldë con voz fuertë, nu guëquitë lduꞌu ra el quë naguëquë́ diaguë ra diꞌdzë rëꞌ nabëdchini de Dios. Guëquitë lduꞌu ra nagunë cuendë grë́tëꞌ lo quë naquë́ laꞌni librë rëꞌ purquë lëꞌë iurë hia zeꞌdë guëdchini parë gac cumplir diꞌdzë rëꞌ.
Juan bëquëꞌë ra cartë lu ra shmënë Dios naquëreldë Asia
Na Juan quëquëaꞌa diꞌdzë rëꞌ lu të naná grupë shtë shmënë Dios, lu të naquëreldë regiuni Asia. Gulë bëꞌnë recibir bendición nu gulë cuedchí lduꞌu të. Dios na el quë nabani iurneꞌ, el quë nanápëdiꞌi fin, el quë nazeꞌdë guëdchini. Nu gulë bëꞌnë recibir bendición shtë Jesucristo, testigu naruadiꞌdzë verdá. Guc më primërë naguashtë́ ladi ra tëgulë nu napë më pudërë subrë grë ra rëy naná rnibëꞌa lu guë́ꞌdchiliu rëꞌ. Cristo rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa nu bëzunë́ më lëꞌë hiaꞌa de grë duldë con prupi rënë shtë më. Bëꞌnë më lëꞌë hiaꞌa ziquë rëy të guënibëꞌa hiaꞌa con lëꞌë më, nu bëꞌnë më lëꞌë hiaꞌa ziquë bëshuzi të guëdë́ꞌnaꞌa sirvë lu Dios, Shtadë më. Gulë bëdëꞌë hunurë nu graci parë lëꞌë më, el quë narnibëꞌa parë siemprë. Amén.
Gulë guná, Cristo guëdchini ruaꞌ shcahi. Grë́tëꞌ mënë guëná rall lúhiꞌ hashtë ra naná gudini lëꞌë më. Nu grë́tëꞌ mënë shtë guë́ꞌdchiliu, demasiadë guꞌnë rall iurë guëná rall lu më purquë rdzëbë rall cashtigu nazeꞌdë. Zni gaquin. Amén.
“Nahia principi nu fin ziquë ra lëtrë A nu Z”, rniꞌi Dadë, el quë narnibëꞌa grë́tëꞌ cusë, el quë natsalúdiꞌi, el quë nanabani iurneꞌ, el quë nazeꞌdë guëdchini nasesë.
Bëluaꞌalú Cristo lu Juan con pudërë shtë́niꞌ
Na Juan, nahia saꞌ të; juntë quëdë́ꞌnaꞌa sufrir. Rzunaldë mënë lëꞌë hiaꞌa purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë Jesucristo. Gunaꞌbë më lëꞌë hiaꞌa parë guaꞌa lduꞌu hiaꞌa cusë durë con pacënci nu parë guënibëꞌa hiaꞌa con lëꞌë më. Nanúa prësi lugar lë Patmos, tubi dani laꞌni nisë, purquë biadiꞌdza shtiꞌdzë Dios nu guca testigu shtë Jesucristo. 10 Guzac tubi dzë, primërë dzë shtë llmalë, quëbezënúa Espíritu Santo nu quëgsë́hiꞌ na. Binia tubi bë fuertë nezë tëcha naguniꞌi cumë ziquë chaꞌ trompetë; 11 Ni guníꞌiꞌ lua:
―Na nahia principi nu nahia lúltimë ziquë lëtrë A nu Z. Bëquëꞌë laꞌni tubi librë lo quë narnal nu bëshéꞌldëhin lu ra grupë shtë shmënë Dios naquëreldë guëꞌdchi Efeso, nu Esmirna, nu Pérgamo, nu Tiatira, nu Sardis, nu Filadelfia, nu Laodicea.
12 Bëabría parë nezë tëcha të guënahia nia chu naná quëgniꞌi. Iurë bëna zni, gunahia lu gadchi gandelier orë. 13 Guëláu ra gadchi gandelier, gunahia ngaꞌli zugaꞌa tubi ziquë nguiu nabësheꞌldë Dios. Nácuhiꞌ tubi lari llëduni; bëdchinin hashtë guëaꞌ më. Nu nápiꞌ tubi cinturón shtë orë dëdë laguë lduꞌu më. 14 Guitsë guëc më naquichin ziquë guitsë ladi lliꞌli naquichi u ziquë naquichi ziquë nievë. Slúhiꞌ rabtsëꞌë ziquë tubi beꞌlë. 15 Guëáhiꞌ rabtsëꞌë cumë ziquë guiꞌbë shlíꞌechi naguër bëzunë́ luhin u ziquë guiꞌbë nabëruꞌu laꞌni hiurnë. Nu cháhiꞌ na fuertë cumë ziquë nisë nardëdë laꞌni zihani guëëꞌgu. 16 Hia guiáꞌaiꞌ ladë ldi nanú gadchi mbelëguiꞌi nu ruáhiꞌ bëruꞌu tubi spadë dushë nanapë chupë lúhiꞌ. Lu më na ziquë lu ngubidzë iurë lëꞌë ngubidzë rabtsëꞌë guëdubi fuersë shtë́hiꞌ.
17 Iurë gunahia lu më, bëzullibia lu më nu bëana ziquë tëgulë. Perë lëꞌë më bëdchiꞌbë guiaꞌa ladë ldi guëca nu guniꞌi më:
―Adë rdzë́bëdiꞌil. Nahia principi nu adë nápëdiaꞌa fin. 18 Nahia el quë nanabani; gutia perë iurneꞌ nabania parë siemprë. Nuáꞌahia liahi narunë significar pudërë nanapa subrë galguti eternë nu subrë lugar catë cuezë ra tëgulë. 19 Bëquëꞌë iurneꞌ lo quë nagunal, lo quë nananú iurneꞌ con lo quë naguër gac. 20 Ndëꞌë na lo quë narunë significar ra gadchi mbelëguiꞌi naná gunal guiahia ladë ldi con ra gadchi gandelier shtë orë. Ra gadchi mbelëguiꞌi runë significar gadchi encargadë shtë ra gadchi grupë shtë shmënë Dios, nu ra gadchi gandelier runë significar gadchi grupë rëꞌ.