Segundë cartë nabëquëꞌë San Pablo lu Timoteo
1
Bëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu Timoteo
Na Pablo, nahia poshtë shtë Jesucristo. Bësheꞌldë Dios na purquë guniꞌi lduꞌu më más antsë gunë më salvar mënë. Bëꞌnë më prometer gunë më salvar el quë naná unidë con Cristo Jesús. Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lul, Timoteo; nal ziquë shinia; rac shtuaꞌa lë́ꞌël; rac shtuaꞌa guëdëꞌë Dadë Dios nu Cristo Jesús Shlámaꞌa, zihani favurë nu rac shtuaꞌa cuedchí ldúꞌul, nu rac shtuaꞌa guëgaꞌa lduꞌu më lë́ꞌël.
Siemprë rëagná lduaꞌa lë́ꞌël mientras rnaꞌba lu Dios. Quëgdë́ꞌëhia graci lu më, el quë naquëhuna sirvë lúhiꞌ con llni nananú laꞌni guëca, igual ziquë shtadë guëluhia bëꞌnë raiꞌ sirvë lu më. Rëagná lduaꞌa bíꞌnil iurë bësëana lë́ꞌël. Pues iurneꞌ nalë́ rac shtuaꞌa dzë la gueꞌlë guënahia lul parë quëquitë lduaꞌa. Nu rëagná lduaꞌa lla rialdí ldúꞌul Dios de verdá. Primërë shmámël, Loida nu shníꞌal, Eunice, gualdí lduꞌu raiꞌ shtiꞌdzë më; iurní nasegura lë́ꞌël nápël mizmë fe quë lëꞌë raiꞌ.
Por ni cagniaꞌa lul de quë tsaglaꞌguë gúnël usar pudërë nabëneꞌe Dios parë lë́ꞌël iurë bëdchiꞌbë guiahia guë́quël. Pues por lëꞌë Espíritu nabëneꞌe Dios, adë rdzë́bëdiꞌi hiaꞌa lu ra mënë, sino rac guëdë́ꞌnaꞌa cuendë guadë naná bien nu guadë naná mal. Nu rac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa, nu quëápaꞌa mizmë lëꞌë hiaꞌa de cusë mal. Adë rtúdiꞌi lul parë guëníꞌil nal shmënë Dadë Jesucristo nu nilë adë rtúdiꞌi lul de na por nanúa prësi purquë nahia shmënë më. Gáquël dispuestë parë sac zil por dizaꞌquë. Gunë më compañi lë́ꞌël con pudërë shtë më. Bëꞌnë më salvar lëꞌë hiaꞌa nu gunaꞌbë më lëꞌë hiaꞌa parë shchiꞌni santu shtë më. Bëꞌnë mëhin, lë́dëdiꞌi purquë bëdë́ꞌnaꞌa cusë zaꞌquë, sino sulë purquë ni na voluntá shtë më nu nahin por ra favurë nabëꞌnë më parë mënë naná unidë con Cristo Jesús. Gulë́ Dios lëꞌë hiaꞌa dizdë antsë lëꞌë guë́ꞌdchiliu cueshtë́, 10 perë bëluaꞌa më amor nanapë më parë lëꞌë hiaꞌa iurë bësheꞌldë më Cristo Jesús, Salvador shtë hiaꞌa lu guë́ꞌdchiliu. Lë́ꞌiꞌ bëdë́ꞌëiꞌ fin grë ra pudërë shtë galguti. Nu por dizaꞌquë nápaꞌa llni; iurneꞌ riasë́ hiaꞌa nezë catë guëbániaꞌa parë siemprë.
11 Dios gulë́ lëꞌë na parë guëníꞌihia dizaꞌquë nu bësheꞌldë më na cumë poshtë shtë më parë guëluáꞌahia ra më nanádiꞌi mënë israelitë. 12 Por ni rzac zia lu grë́tëꞌ ra cusë rëꞌ, perë adë rtúdiꞌi lua purquë rac bë́ꞌahia el quë narialdí lduaꞌa. Nu napa confiansë lëꞌë më napë më pudërë parë adë tsalúdiꞌi niétiquë lo quë nabëna incarguë gapë më. Gapë mëhin hashtë lëꞌë dzë guëdchini më stubi.
13 Guaglaꞌguë tëchi ra enseñansë zaꞌquë rëꞌ, lo quë nabëluáꞌahia nu guaglaꞌguë tsaldí ldúꞌul shtiꞌdzë Dios nu gac shtuꞌu saꞌl purquë unidë nal con Cristo Jesús. 14 Gupë verdá shtë Dios ziquë tubi tesurë. Lëꞌë Espíritu Santo bëꞌnë më incarguë diꞌdzë ni guiáꞌal. Lë́ꞌiꞌ quëbezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa.
15 Hia nanël ra naquëreldë Asia, bësaꞌnë rall na, cumë Figelo nu Hermógenes. 16 Lëꞌë Dadë guëgaꞌa ldúꞌiꞌ famili shtë Onesíforo purquë lë́ꞌëll zihani vësë bë́ꞌnëll compañi na, nu bësëquitë ldúꞌull na; adë bëtúdiꞌi lull de quë nanúa prësi. 17 Iurë bëdchínill hashtë Roma, adë bësáꞌnëdiꞌi gudílill na, nu bëdzélëll na. 18 Rac shtuaꞌa lëꞌë Dadë Dios guëgaꞌa ldúꞌiꞌ Onesíforo guëlladchi con Jesús iurë guëabrí më stubi. Pues nanël lla bë́ꞌnëll sirvë na iurë nanúa Efeso.