2
Muzë zaꞌquë shtë Jesucristo
Lë́ꞌël Timoteo, guaglaꞌguë bëꞌnë recibir fuersë nu bendición nadápaꞌa purquë unidë na hiaꞌa con Cristo Jesús. Lo quë nabínil iurë bëluáꞌahia dizaꞌquë lu zihani mënë, bëluaꞌa ra enseñansë ni lu ra stubi mënë, lu nguiu nagunë cumplir dizaꞌquë, ra naná rac guëluaꞌa enseñansë ni lu saꞌ raiꞌ.
Ziquë tubi suldadë zaꞌquë shtë Jesucristo guaꞌa ldúꞌul grë cusë dushë. Ni tubi suldadë naná listë parë tíldinull enemigu, riutëll asuntë shtë guë́ꞌdchiliu purquë rniꞌi ldúꞌull gúnëll cumplir ordë shtë narnibëꞌa lë́ꞌëll. Mizmë manërë ni el quë narlluꞌnë carrërë, adë gúnëdiꞌill recibir premi si talë adë rllúꞌnëdiꞌill de acuerdë con ra rëglë. El quë narunë dchiꞌni lachi, nápëll derechë cáꞌall primërë tubi partë shtë cusechë. Bëꞌnë llgabë lo quë narniaꞌa. Lëꞌë Dadë guëluaꞌa më lë́ꞌël parë tsasël grë́tëꞌ ndëꞌë.
Bëagná ldúꞌul, Jesucristo guashtë́ më ladi ra tëgulë. Guc më llëbní rëy David. Diꞌdzë ni na dizaꞌquë narníꞌihia lu ra mënë. Por dizaꞌquë rëꞌ rzunaldë mënë na hashtë naliꞌbia con cadënë ziquë tubi narguini mënë, perë nídiꞌi mudë guëldiꞌbi mënë shtiꞌdzë Dios. 10 Por ni napa pacënci lu cusë mal parë bien shtë ra nagulë́ Dios të parë gac salvar rall nu guëquëreldë rall lu llni nu gluri shtë Cristo Jesús parë siemprë.
11 Verdá na diꞌdzë rëꞌ:
Si talë gútiaꞌa con lëꞌë më, guëbániaꞌa con lëꞌë më.
12 Si talë sac zi hiaꞌa lu cusë mal por lëꞌë më, súbaꞌa catë rnibëꞌa më.
Si talë guëquë́ guiáꞌa hiaꞌa lëꞌë më, lëꞌë më guëquë́ guiáꞌaiꞌ lëꞌë hiaꞌa.
13 Si talë guëluaꞌa të́chaꞌa lúhiꞌ, lëꞌë më gunë më cumplir shtiꞌdzë më, purquë lëꞌë më napë quë gunë më cumplir shtíꞌdziꞌ.
Adë gúnëdiꞌi më cambi shtíꞌdziꞌ.
El quë narunë shchiꞌni Dios
14 Bëluaꞌa ra mënë të adë rëáꞌldëdiꞌi lduꞌu rall, nu gunibëꞌa lëꞌë rall ziquë mizmë Dadë nianiꞌinú lëꞌë rall de quë guësaꞌnë rall galërchupë diꞌdzë lul saꞌ rall purquë rialú pacënci entrë ra nabini diꞌdzë ni; nídiꞌi provëchë con ra diꞌdzë ni. 15 Bëdëꞌë guëdubi fuersë të parë gáquël tubi muzë narsëquitë lduꞌu Dios; lu më quëhúnël dchiꞌni. Por ni bëluaꞌa shtiꞌdzë Dios tubldí lu ra mënë parë adë rtúdiꞌi lul delantë lu më. 16 Bëzalú grë diꞌdzë nadë guëlluíꞌidiꞌi con grë diꞌdzë nanápëdiꞌi provëchë. Grë ra naruadiꞌdzë zni, mizmë lëꞌë rall rlaguë rall másruꞌu laꞌni cusë mal. 17 Enseñansë shtë rall rrëꞌtsin ziquë tubi galguidzë dushë nadë chu rnádiꞌi. Zni guzac con Himeneo nu Fileto. 18 Bësaꞌnë rall dizaꞌquë; rniꞌi rall de quë hia bëcuaꞌñi Dios ra tëgulë nu de quë adë guëabrídiꞌi guëbani ra tëgulë stubi. Hia lëꞌë rall quëgsiguë́ guëc ra mënë hashtë hia bëazë guetë bëldá mënë shnezë Dios. 19 Perë Dios bëzuꞌbë më ziquë tubi cimientë firmë nanapë tubi letrërë narniꞌi: “Runguë bëꞌa Dios grë́tëꞌ naná shini më”, nu rniꞌi: “Grë́tëꞌ el quë narianaldë tëchi Cristo, grë mënë ni runë tucarë guësaꞌnë rall nezë mal”.
20 Laꞌni hiuꞌu shtë mënë nanú trashtë nanactsaꞌu orë nu bëdchichi, también nanú trashtë nanactsaꞌu hiaguë u benë. Bëldá trashtë runë sirvë parë cusë especial; stubi tantë runë sirvë parë cualquier dchiꞌni. 21 Ziquë ni na ra nguiu; si talë tubi nguiu guësáꞌnëll ra cusë mal, iurní nall ziquë tubi trashtë especial parë nashtënë hiuꞌu; gáquëll muzë nagulë́ Dadë parë gúnëll dchiꞌni shtë më. Gac nguiu ni preparadë parë grë dchiꞌni zaꞌquë shtë më.
22 Bëlluꞌnë de grë deseo mal nananú laꞌni ra lduꞌu sultërë nu guaglaꞌguë nezë zaꞌquë; tsaldí lduꞌu Dios, gac shtuꞌu saꞌl, nu adë riádiꞌi ldúꞌul por cusë shtë guë́ꞌdchiliu. Bëꞌnë grë́tëꞌ ndëꞌë juntë con los de más nanapë lduꞌu limpi nu rnaꞌbë rall lu Dios. 23 Adë rúnëdiꞌil cuendë gardildi diꞌdzë mënë. Nanël fin shtë cusë ni na dishiꞌbi. 24 Tubi muzë shtë Dadë napë quë guëbánill bien sin dishiꞌbi; gáquiꞌ tubi më zaꞌquë, tubi narac guëluaꞌa shtiꞌdzë Dios; guëluáꞌaiꞌ con pacënci. 25 Gáquiꞌ tubi narac guëniꞌinúhiꞌ mënë con galnaduꞌu. Quëbéziꞌ de quë Dios gunë më cambi vidë shtë ra mënë nanadë rzuꞌbë diáguëdiꞌi shtiꞌdzë më, guëabrí lduꞌu mënë lu Dios nu tsasë́ rall verdá shtë më. 26 Manërë ni guëruꞌu rall lu trampë shtë mëdzabë parë gunë rall voluntá shtë Dios. Bëlá më lëꞌë rall; napë rall libertá parë gunë rall sirvë lu më.