4
Quëhuna incarguë lë́ꞌël delantë lu Dios nu Cristo Jesús, Shlámaꞌa el quë naguëabrí parë gúniꞌ juzgar grë mënë, ra nanabani nu zac ra naná guti. Lëꞌë më guënibëꞌa më ziquë rëy iurní. Quëhuna incarguë lë́ꞌël delantë lu më de quë guadíꞌdzël dizaꞌquë guëdubi tiempë, iurë rzac zi mënë lë́ꞌël nu tiempë adë rzac zídiꞌi rall lë́ꞌël. Guadiꞌdzënú ra mënë nanadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë Dios. Guniꞌi guëc rall por mal naquëhunë rall. Bëdëꞌë cunseju ra narunë faltë riasë́ rall. Lë́ꞌël gáquël muestrë shtë pacënci. Tsaglaꞌguë bëluaꞌa con enseñansë shtë më purquë guëdchini tiempë hia ra mënë adë guëzuꞌbë diáguëdiꞌi rall enseñansë zaꞌquë perë más tsanáldëruꞌu rall tëchi llgabë mal shtë rall. Quili rall mësë zihani naguëluaꞌa ra enseñansë narac shtuꞌu guini rall. Ra mënë ni guëluaꞌa tëchi rall lu ra dizaꞌquë nu tsanaldë rall tëchi ra cuendë bishi; más gunë rall cuendë ra enseñansë falsë. Perë lë́ꞌël, gáquël më pacënci guëdubi tiempë; guaꞌa ldúꞌul iurë rzac zi mënë lë́ꞌël. Guná lla na conductë shtë́nël lu saꞌl. Guadiꞌdzë dizaꞌquë lu ra mënë ziquë muzë shtë Dios. Bëꞌnë cumplir shchíꞌnil nabëneꞌe Dios parë gúnël.
Vidë shtë na hia mërë tsalú ziquë ofrendë lu Dios; hia ziagdchini iurë parë gatia. Ziquë tubi narlluꞌnë lu carrërë, bëlluꞌna bien. Ziquë suldadë zaꞌquë bëna cumplir. Bëna gan; guanalda shnezë Dios hashtë neꞌ. Más delantë quëbeza premi ziquë tubi corunë naguëneꞌe Dios purquë tubldí na shcuenda lu më; bëna bien. Guëzëlaaꞌdchi më premi ni iurë guëabrí më stubi. Na më juësi zaꞌquë. Lëdë niáꞌasëdiꞌi na guëneꞌe më premi dzë ni, perë nu zac grë ra naná rac shtuꞌu guëná lúhiꞌ.
Cunseju shtë Pablo parë Timoteo
Bësiubë parë gueꞌdë guënal na. 10 Pues lëꞌë Demas bësáꞌnëll na; más rac shtúꞌull ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu rëꞌ. Hia lë́ꞌëll ziáꞌall Tesalónica. Crescente ziaꞌa regiuni shtë Galacia. Tito ziaꞌa Dalmacia. 11 Sulë Lucas quëreldënúa ndëꞌë. Biaꞌa Marcos të parë gueꞌdënul lë́ꞌëll ndëꞌë të gúnëll dchiꞌni shtë Dios juntë con na. 12 Bësheꞌlda lëꞌë Tíquico ciudá Efeso. 13 Iurë guídël, biaꞌa lari capë nabësëana Troas lidchi Carpo. Nu zac biaꞌa ra librë nu ra Sagradas Escrituras. 14 Alejandro lëꞌë rrërë, nalë́ mal bë́ꞌnëll cuntrë na; lëꞌë Dadë quilli según lo quë nabë́ꞌnëll. 15 Gupë lë́ꞌël de nguiu ni purquë nalë́ bë́ꞌnëll cuntrë dizaꞌquë naruadíꞌdzaꞌa.
16 Iurë guahia primërë vësë parë guna defender na lu gubiernë, ni tubi adë chu bëꞌnë compañi na; grë́tëꞌ rall bësaꞌnë rall na. Rnaꞌba lu Dios de quë adë gúnëdiꞌi më juzguë lëꞌë rall por lo quë nabëꞌnë rall. 17 Perë lëꞌë Dadë bë́ꞌniꞌ compañi na dzë ni nu bëneꞌe më fuersë parë biadiꞌdza lu mënë grë dizaꞌquë të parë gac bëꞌa ra më nanádiꞌi më israelitë, guini rall dizaꞌquë. Zni bëlá më na lu galguti ziquë lu ma dushë. 18 Zac guëlá më na lu cusë mal nu gupë më na parë tsutë́a lugar catë rnibëꞌa më ziquë rëy. Rac shtuaꞌa gunë mieti alabar lëꞌë më guëdubi tiempë sin fin. Amén.
Saludë narialú cartë rëꞌ
19 Bëꞌnë saludar Prisca nu Aquila con shfamili Onesíforo. 20 Bëaꞌnë Erasto guëꞌdchi Corinto. Bësëana lëꞌë Trófimo guëꞌdchi Mileto; rac llúꞌull. 21 Guniꞌi ldúꞌul parë guëdchínil antsë lëꞌë tiempë naldë guëgaꞌa. Eubulo, Pudente, Lino, nu Claudia, nu grë ra shmënë Dios, rsheꞌldë raiꞌ saludë parë lë́ꞌël.
22 Rac shtuaꞌa lëꞌë Dadë Jesucristo cuezënúhiꞌ lë́ꞌël nu cagnaꞌba lu Dios gapë të favurë shtë më. Amén.