Cartë nabëquëꞌë San Pablo lu Tito
1
Cartë nabësheꞌldë Pablo lu Tito
Na Pablo, nahia tubi muzë shtë Dios nu nahia muzë shtë Jesucristo parë guadiꞌdza lu ra nagulë́ Dios parë tsaldí lduꞌu raiꞌ más nu parë gac bëꞌa raiꞌ shtiꞌdzë më naná de acuerdë con tubi vidë santu. Ruadiꞌdza lu raiꞌ purquë dzulézaꞌa guëquëreldënú hiaꞌa lëꞌë më parë siemprë. Dios bëꞌnë prometer vidë eternë antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu, nu Dios adë rguguë́diꞌiꞌ. Iurë bëgaꞌa tiempë nabëꞌnë Dios disponer, bëluaꞌa më voluntá shtë më por dizaꞌquë shtë më; bërúꞌuhin lu llni lo quë nagunë më por dizaꞌquë shtë më. Bëꞌnë më incarguë guiahia dizaꞌquë ni según mandadë shtë Dadë Dios, el quë nagunë salvar lëꞌë hiaꞌa. Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lu Tito; nal ziquë shinia purquë nápël mizmë fe quë na. Rac shtuaꞌa gunë ldaiꞌ më guë́quël, nu guëgaꞌa lduꞌu më lë́ꞌël, nu cuedchí ldúꞌul por pudërë shtë Dios, Shtádaꞌa, nu por Cristo Jesús, Salvador shtë hiaꞌa.
Dchiꞌni nabëꞌnë Tito regiuni Creta
Na bësëana lë́ꞌël dani laꞌni nisëduꞌu. Dani ni lë Creta; bësëana lë́ꞌël parë gúnël rëglë grë lo quë narunë faltë, nu parë gúnël nombrar më gushë ziquë cabësë shtë iáduꞌu cadë guëꞌdchi catë nanú shmënë Dios. Gunibë́ꞌahia lë́ꞌël gulël ra nguiu zaꞌquë, ra ni tubi chu quëgníꞌidiꞌi guëc raiꞌ, nguiu nanapë tubsë tséꞌliꞌ, ra nguiu ra shini raiꞌ rialdí lduꞌu rall Jesús, nu los de más mënë rniꞌi rall shini nguiu ni mënë zaꞌquë na rall, lë́dëdiꞌi shini nabani mal sin rëspëti. Pues el quë nanapë carguë shchiꞌni Dios, nall muzë shtë Dios; napë quë gáquiꞌ më zaꞌquë, adë gáquëdiꞌi mënë mal, nilë adë gáquëdiꞌi nguiu narldë́ nasesë lu saꞌll, nilë tubi narzuuꞌdchi, nilë tubi narguili dishiꞌbi, nilë el quë narzebi lduꞌu dumí, sino gáquiꞌ nguiu narunë recibir nazeꞌdë lídchiꞌ, nu gáquiꞌ tubi nguiu narunë bien, nu quëhúnëll rëspëti derechë shtë saꞌll, nu quëápëll mizmë lë́ꞌëll de grë maldá; gúnëll cumplir mandamientë shtë Dios, nu guëquitë ldúꞌull grë shtiꞌdzë më. Nguiu ni napë quë tsaldí ldúꞌull verdá shtë Dios con guëdubinú ldúꞌull tal cumë ziquë bësë́ꞌdëll diꞌdzë ni të parë gac guëluáꞌall dizaꞌquë lu stubi mënë të parë tsaglaꞌguë tsanaldë rall shnezë Dios. Nu nguiu naná encargadë con shchiꞌni më, napë quë gáquiꞌ tubi narac ruadiꞌdzë bien lu ra enemigu shtë dizaꞌquë. 10 Pues cantidá mënë mal rzuꞌbë diáguëdiꞌi rall shtiꞌdzë më; ruadiꞌdzë rall cusë tuntë; rsiguë́ rall mënë con enseñansë shtë rall. Zihani mënë ni rianaldë tëchi ra custumbrë shtë nariuguë tubi partë delicadë shtë ra llguëꞌnë. 11 Rquiꞌni guëꞌau ruaꞌ rall purquë rsiguë́ rall hashtë grë ra naná tubi famili, tsaldí lduꞌu rall enseñansë falsë naquëgluaꞌa mënë ni sulë parë gunë rall gan dumí.
12 Guc tubi mësë më Creta; guníꞌill shcuendë mizmë më ládzëll: “Ra më cretense siemprë nabishi rall; na rall ziquë ma dushë; nalë́ rau shaꞌtë rall nu nabëchi rall”. 13 Verdá guniꞌi mënë ni. Por ni guniꞌinú lëꞌë rall të parë guëabrí tsanaldë rall tëchi enseñansë shtë Cristo, 14 nu parë adë gúnëdiꞌi rall cuendë grë ra diꞌdzë falsë shtë më israelitë, nu adë gúnëdiꞌi rall cuendë ra mandadë shtë mënë narquë́ guiaꞌa verdá shtë Dios.
15 Grë ra nanapë llgabë limpi, grë́tëꞌ ra cusë limpi nahin; perë parë lëꞌë ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi nu ra nanapë mal llgabë, parë lëꞌë rall grë cusë nádiꞌin limpi hashtë nilë shgabë rall nu laꞌni lduꞌu rall hia gullinin; lduꞌu rall nu shgabë rall gadzë́ con duldë. 16 Rniꞌi rall de quë nanë́ rall Dios, perë quëhunë rall negar lëꞌë më por lo quë narunë rall. Adë rëuuꞌdiꞌi lduꞌu Dios por lo quë naquëhunë rall; në́diꞌi rall gunë rall cumplir shtiꞌdzë më; rlluíꞌidiꞌi rall parë cusë zaꞌquë shtë Dios.