2
Ldaiꞌ zaꞌquë
Lë́ꞌël Tito, bëluaꞌa lo quë naná de acuerdë con ldaiꞌ zaꞌquë. Guniꞌi lu ra më gushë, gac raiꞌ seri nu gapë raiꞌ rëspëti nu gapë raiꞌ el mizmë lëꞌë raiꞌ, nu gac shtuꞌu raiꞌ saꞌ raiꞌ; gac raiꞌ mënë naruaꞌa lduꞌu lu cusë durë nu gapë raiꞌ pacënci. Nu guniꞌi lu ra naꞌa gushë, lëꞌë quë lëꞌë raiꞌ gapë raiꞌ vidë santu lu Dios; adë guadíꞌdzëdiꞌi raiꞌ chismë, nu adë gáquëdiꞌi raiꞌ më narzuuꞌdchi, sino napë quë guëluaꞌa raiꞌ cusë zaꞌquë lu shfamíliꞌ. Zni guëluaꞌa raiꞌ los de más ra naꞌa lliguë të parë gac shtuꞌu raiꞌ tseꞌlë raiꞌ nu gac shtuꞌu raiꞌ shini raiꞌ. Gac tubldí shcuendë rall nu gapë rall llgabë limpi. Gapë rall lidchi rall ziquë runë tucarë, nu guëzuꞌbë diaguë rall shtiꞌdzë tséꞌliꞌ të parë adë chu guëníꞌidiꞌi mal cuntrë dizaꞌquë shtë Dios.
Nu zac guniꞌi lu ra nguiu lliguë, gac rall më naquëreldë bien lu saꞌ rall. Nu mizmë lë́ꞌël gáquël muestrë lu ra saꞌl manërë nanabánil. Gáquël mësë zaꞌquë parë lëꞌë rall; bëluaꞌa lëꞌë rall con rëspëti sin ni tubi bishi. Biadiꞌdzë lu rall de acuerdë con dizaꞌquë shtë Dios të parë adë chu guëníꞌidiꞌi na mal lo quë naruadíꞌdzël. Zni guëtú lu ra narunë cuntrë ra diꞌdzë shtë Dios. Hia parë guëniꞌi rall mal de lëꞌë hiaꞌa, adë gúnëdiꞌi rallin.
Guniꞌi lu ra narunë sirvë lu lamë të parë guëzuꞌbë diaguë rall shtiꞌdzë shlamë rall, nu gac shtuꞌu rall lamë sin guëníꞌidiꞌi rall cuntrë lëꞌë lamë. 10 Adë cuánëdiꞌi rall, sino gac rall më zaꞌquë lu lamë të parë manërë naquëreldë rall guëluaꞌa de quë ra enseñansë nazeꞌdë de Dios nu Salvador shtë hiaꞌa; nalë́ nasaꞌa nahin. 11 Pues lëꞌë favurë ruꞌbë nabëꞌnë Dios parë mënë narëtaꞌ lu guë́ꞌdchiliu, hia bëdchinin të parë gac salvar grë clasë mënë. 12 Quëgluaꞌa më lëꞌë hiaꞌa de quë napë quë guësáꞌnaꞌa nezë mal parë guëquëréldaꞌa bien; quëgluaꞌa më de quë napë quë gápaꞌa tubi vidë ldi, nu gápaꞌa vidë zaꞌquë lu më, nu gápaꞌa mizmë lëꞌë hiaꞌa lu cusë mal. 13 Mientras cuézaꞌa iurë lëꞌë Dadë Jesús guëabrí stubi con pudërë nu llni; guëluaꞌalú më lu mënë stubi. Blac llëruꞌbë na pudërë shtë Dios nu Salvador shtë hiaꞌa. 14 Bëꞌnë më intriegu mizmë lë́ꞌiꞌ lu galguti parë quílliꞌ duldë nu gúniꞌ librar lëꞌë hiaꞌa lu duldë të parë guëzunë́ më lduꞌu hiaꞌa parë gácaꞌa limpi. Gulë́ më lëꞌë hiaꞌa parë mizmë lë́ꞌiꞌ të parë guëquitë lduꞌu hiaꞌa.
15 Bëluaꞌa grë diꞌdzë rëꞌ. Tsaglaꞌguë guniꞌinú ra mënë, nu bëꞌnë corregir con pudërë nabëneꞌe Dios guiáꞌal. Gubani bien të parë adë chu gúnëdiꞌi desprëci shtíꞌdzël.