Cartë nabëquëꞌë San Pablo parë ra mënë Efesios
1
Caquëꞌë Pablo lu ra naquëreldë Efeso
Na Pablo por voluntá shtë Dios nahia tubi poshtë shtë Jesucristo; bësheꞌldë më na. Caquëaꞌa cartë rëꞌ lu të nabëzunë́ Dios almë shtë të, lu të narunë cumplir shtiꞌdzë Jesús, lu të naquëreldë guëꞌdchi Efeso. Gulë bëꞌnë recibir ra bendición nu gulë cuedchí lduꞌu të por Dios Shtádaꞌa nu por Jesucristo, Shlámaꞌa.
Bendición narsheꞌldë Jesucristo
Rdë́ꞌnaꞌa alabar Dios, Shtadë Jesucristo, Shlámaꞌa. Bëꞌnë ldaiꞌ Dios lëꞌë hiaꞌa con grë clasë bendición nananú gubeꞌe purquë unidë na hiaꞌa con Cristo. Dios gulë́ më lëꞌë hiaꞌa juntë con Cristo ziquë cabësë shtë hiaꞌa. Gulë́ më lëꞌë hiaꞌa dizdë más antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu. Gulë́ më lëꞌë hiaꞌa parë guëquëréldaꞌa delantë lu më sin ni tubi duldë, completamente limpi parë lëꞌë më sin ni tubi demandë cuntrë lëꞌë hiaꞌa. Nu gudili më lëꞌë hiaꞌa parë gac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më. Bëꞌnë më destinar lëꞌë hiaꞌa dizdë antsë parë guëdë́ꞌnaꞌa recibir ziquë shini më por lo quë nabëꞌnë Jesucristo. Zndëꞌë guquin según guniꞌi lduꞌu Dios de acuerdë con lo quë narëuuꞌ lduꞌu më. Siemprë rdë́ꞌnaꞌa alabar lëꞌë më por ra favurë ruꞌbë nabëꞌnë më. Rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa; bëꞌnë ldaiꞌ më lëꞌë hiaꞌa; bëꞌnë më të gácaꞌa unidë con shini më, Jesucristo, el quë Dios rac shtúꞌuiꞌ. Llëruꞌbë amor napë Dios; bëꞌnë më salvar lëꞌë hiaꞌa ndigá por galguti shtë shini më. Bëꞌnë më perdunë duldë shtë hiaꞌa; favurë ruꞌbë ni bëꞌnë më. Napë më llëruꞌbë amor; bësheꞌldë më shini më parë guëneꞌe më llni, parë tsasë́ hiaꞌa nu parë gac bëꞌa hiaꞌa bien verdá shtë më. Nu lëꞌë më bëluaꞌa më lëꞌë hiaꞌa guadë naguniꞌi lduꞌu më, cusë naná gaꞌchi antsë, perë iurneꞌ rac bëꞌa hiaꞌa purquë zni guc lduꞌu më. 10 Por voluntá shtë më gac unidë grë́tëꞌ ra cusë nananú gubeꞌe nu tantë ra nananú guë́ꞌdchiliu. Iurë guëgaꞌa iurë gunë më unir ra cusë ni parë guënibëꞌa Cristo ziquë cabësë subrë grë lo quë nabëntsaꞌu Dios.
11 Por naná hiaꞌa unidë con Cristo Dios gulë́ më lëꞌë hiaꞌa dizdë antsë të parë guëdë́ꞌnaꞌa recibir tubi partë narunë tucarë caꞌa Cristo; juntë guëdë́ꞌnaꞌa recibirin. Grë́tëꞌ ni na de acuerdë según guniꞌi lduꞌu më, según voluntá shtë më dizdë más antsë. 12 Na hiaꞌa primërë mënë nagualdí lduꞌu shtiꞌdzë më. Bëꞌnë më destinar lëꞌë hiaꞌa parë gácaꞌa mënë naquëhunë alabar lëꞌë më. Rac shtuꞌu më guëníꞌiaꞌa llëruꞌbë na pudërë shtënë më. 13 Nu zac lëꞌë të bini të dizaꞌquë; bini të diꞌdzë narniꞌi lla gac salvar të; gualdí lduꞌu të diꞌdzë shtë më. Guc të unidë con lëꞌë më, nu guc të selladë por Espíritu Santo cumë ziquë shmënë Dios. Pues bëꞌnë më prometer guësheꞌldë më Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë të. 14 Lëꞌë Espíritu Santo na ziquë tubi garantiá de quë guëneꞌe më ra cusë nabëꞌnë më prometer; gunë më librar shmënë më iurë guëgaꞌa tiempë. Guëlá më shmënë më naguziꞌi më. Segurë na ra cusë ni purquë nadápaꞌa Espíritu Santo. Zni nahin parë gunë më recibir graci nu labansë shtë mënë.
Gunaꞌbë Pablo lu Dios por ra shmënë më
15 Rac bë́ꞌahia de quë lëꞌë të rac shtuꞌu të saꞌ të nu rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë më; por ni 16 nunquë adë rcuéꞌzëdiaꞌa rdë́ꞌëhia graci lu më por lëꞌë të. Quëgnaꞌba lu më por lëꞌë të, 17 të Dadë naquëbezë gubeꞌe, lëꞌë më naná Shtadë Jesucristo Shlámaꞌa, guësheꞌldë më Espíritu Santo të parë gac bëꞌa të. Rnaꞌba lu më të guëneꞌe më másruꞌu llni guëc të. Llni shtë më zeꞌdë iurë runguë bëꞌa të lëꞌë Jesús. 18 Quëgnaꞌba lu më guëzianí më lu shgabë të, të parë gac bëꞌa të guadë naná dzulézaꞌa, tubi esperansë nadápaꞌa purquë gunaꞌbë më lëꞌë hiaꞌa. Quëgnaꞌba lu më të gac bëꞌa të blac llëruꞌbë nu blac nasaꞌa na herenci nanapë ra mënë nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ. 19 Nu quëgnaꞌba lu më të gac bëꞌa të blac llëruꞌbë na pudërë shtë më nadápaꞌa purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më. Pudërë ni na mizmë pudërë nabëluaꞌa Dios con llëruꞌbë fuersë iurë bëcuaꞌñi më lëꞌë Jesús ladi ra tëgulë 20 nu bëcueꞌzë më Jesús lugar culaꞌni më, ladë ldi shtë më lu gubeꞌe. 21 Bëcueꞌzë më lëꞌë Jesús lugar shtë hunurë más guiaꞌa quë grë ra autoridá nu gubiernë, más guiaꞌa quë grë ra narnibëꞌa lu gubeꞌe. Bëdëꞌë më tubi lë más lasac quë grë ra lë laꞌni guë́ꞌdchiliu rëꞌ nu más lasac quë grë lë nanapë mënë parë tiempë nazeꞌdë. 22 Bëdëꞌë më pudërë lu Jesús të guënibë́ꞌaiꞌ grë́tëꞌ mënë nu hashtë grë cusë guëaꞌnë bajo ordë shtë më, nu bëꞌnë më punërë lëꞌë Cristo ziquë cabësë shtë ra grupë shtë shmënë Dios. 23 Pues ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më, na raiꞌ cuerpë shtë Cristo nu lëꞌë më quëbezënúhiꞌ lëꞌë raiꞌ. Na më cabësë shtë shmënë më guëdubi lugar shtë guë́ꞌdchiliu.