2
Nasalváraꞌa por amor shtë Dios
Dios bëneꞌe më vidë eternë parë lëꞌë të juntë con Cristo; dzë ni todavía lëꞌë të na të ziquë tëgulë por causë maldá nu duldë shtënë të. Más antsë guagnaldë të tëchi ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu. Bëzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë mëdzabë naná cuezë lu mbë, el quë narnibëꞌa lu nacahi; guanaldë të tëchi mëdzabë naná lamë shtë ra mënë nanadë rzuꞌbë diáguëdiꞌi shtiꞌdzë më. Grë́tëꞌ hiaꞌa gubániaꞌa zni más antsë; guanáldaꞌa tëchi deseo mal nananú laꞌni lduꞌu hiaꞌa; bëdë́ꞌnaꞌa cumplir cualquier cusë nabëdchini laꞌni shgábaꞌa. Gúcaꞌa mënë mal. Gúcaꞌa mënë narunë tucarë cashtigu dushë shtë Dios igual ziquë los de más saꞌ hiaꞌa. Perë Dios nalë́ bëgaꞌa lduꞌu më lëꞌë hiaꞌa nu nalë́ rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa; bëneꞌe më vidë eternë parë lëꞌë hiaꞌa por Cristo iurë lëꞌë hiaꞌa todavía na hiaꞌa ziquë tëgulë por causë duldë shtë́naꞌa. Na salvar të por tubi favurë nabëꞌnë më, lë́dëdiꞌi por cusë zaꞌquë nabëꞌnë të. Dios bëcuáꞌñiꞌ lëꞌë hiaꞌa mizmë tiempë bëdëꞌë më vidë parë Cristo nu bëcueꞌzë më lëꞌë hiaꞌa con Cristo Jesús lu gubeꞌe. Bëꞌnë më zni të guëluaꞌa më blac llëruꞌbë na favurë shtë më parë lëꞌë hiaꞌa. Rac shtuꞌu më gac bëꞌa mieti blac llëruꞌbë amor napë më. Rac shtuꞌu më guëluaꞌa amor shtë́hiꞌ por grë tiempë nazeꞌdë. Nadápaꞌa amor ni purquë unidë na hiaꞌa con Cristo Jesús. Por tubsë favurë shtë Dios, nasalvar të purquë gualdí lduꞌu të shtiꞌdzë më. Salvaciuni adë zéꞌdëdiꞌi por lo que naquëhunë të sino bëzëlaaꞌdchi mëhin ndigá. Ni tubi chu gúnëll gan salvaciuni por lo quë narúnëll, nilë por obrë zaꞌquë. Zni nahin të adë chu gunë nadchínidiꞌi delantë lu Dios. 10 Na hiaꞌa lo quë nabëntsaꞌu Dios. Bëneꞌe më vidë eternë parë lëꞌë hiaꞌa por Cristo Jesús të guëdë́ꞌnaꞌa cusë zaꞌquë. Zni bëꞌnë Dios destinar guëdë́ꞌnaꞌa dizdë más antsë.
Por Jesucristo cuedchí lduꞌu hiaꞌa
11 Gulë bësëagná lduꞌu të de quë antsë adë nádiꞌi të mënë israelitë. Ra mënë israelitë rchuguë rall cuerpë shtë rall ziquë custumbrë religiusë perë lëꞌë rall bëꞌnë rall tratë lëꞌë të ziquë mënë nalasáquëdiꞌi purquë adë rchúguëdiꞌi të cuerpë shtë shini të. 12 Gulë bësëagná lduꞌu të de quë antsë nídiꞌi manërë gunguë bëꞌa të Cristo purquë zitu na të parë lëꞌë më. Guc të ziquë më zitu parë ra mënë nagulë́ Dios. Guc të ra naguënë́diꞌi ra conveñi nabëꞌnë Dios con mënë israelitë. Zitu zu të parë promësë nabëdëꞌë më lu raiꞌ. Guquëreldë të lu guë́ꞌdchliu rëꞌ perë nunquë nápëdiꞌi të esperansë gac salvar të; guquëreldë të sin Dios iurní. 13 Perë iurneꞌ unidë na të con Cristo Jesús. Antsë quëbezë të zitu parë Dios, perë iurneꞌ por galguti shtë Cristo guabiꞌguë të lu Dios. 14 Cristo na narcueꞌdchí lduꞌu hiaꞌa. Bëꞌnë më parë gac en paz ra më israelitë nu ra nanádiꞌi më israelitë. Unidë na grë́tëꞌ hiaꞌa purquë lëꞌë më bëdchisú naná ziquë tubi luꞌ nabëꞌnë dividir ra mënë. 15 Por cuerpë shtë Jesús naguti, bëdëꞌë më fin ra rëglë nu mandamientë shtë lëy të gac tubsë cuerpë cubi de mënë israelitë nu ra mënë nanádiꞌi më israelitë. Hia unidë na hiaꞌa; nídiꞌi divisioni sino nanú paz entrë lëꞌë hiaꞌa. 16 Por galguti shtë Jesús lu cruz, bëdëꞌë më fin shtë ra cusë nabëꞌnë dividir ra mënë, iurní bëcueꞌdchí më lduꞌu hiaꞌa. Hia gualú divisioni nu llanë nananú antsë entrë ra më israelitë nu ra nanádiꞌi israelitë.
17 Cristo bëdchini nu biadiꞌdzë më dizaꞌquë de quë hia gualú divisioni. Por shtiꞌdzë më bëcuedchí lduꞌu hiaꞌa. Biadiꞌdzë më lu të nazugaꞌa zitu parë lëꞌë më nu zac bëdchini dizaꞌquë ni lu naꞌa, ra më israelitë naná allegadë parë lëꞌë më. 18 Pues por medio de Cristo grë hiaꞌa, ra më israelitë nu ra nanádiꞌi më israelitë, unidë na hiaꞌa por lëꞌë Espíritu Santo nu rácaꞌa guënáꞌbaꞌa lu Dios por lëꞌë Espíritu. 19 Por ni lëꞌë të mënë Efeso, hia adë nádiꞌi të ziquë më zitu parë Dios, nilë mënë nadë guënë́diꞌi lëꞌë më, sino napë të derechë ziquë los de más shini Dios. Na të shmënë Dios. 20 Na të ziquë tubi hiuꞌu; cimientë shtëhin bëzaꞌa ra poshtë nu ra nabiadiꞌdzë enseñansë nazeꞌdë de Dios, nu mizmë Jesucristo na partë principal shtë hiuꞌu. 21 Por Jesucristo grë partë shtë hiuꞌu na unidë; cadë tubi partë gudchiꞌbë shlugáriꞌ nu lëꞌë hiuꞌu tsaglaꞌguë tsaruꞌbin ziquë tubi iáduꞌu nanabani nu nahin santu catë lëꞌë më cuéziꞌ. 22 Zni lëꞌë të na të unidë con Cristo con los de más saꞌ të naná shmënë Dios; na të ziquë tubi hiuꞌu catë quëreldë Dios purquë cuezënú Espíritu Santo lëꞌë të.