2
Tubi saꞌa guëꞌdchi Caná
Dzë tsunë despuësë de ni, guꞌ tubi saꞌa guëꞌdchi Caná nanaquë́ regiuni shtë Galilea. Lëꞌë shniꞌa Jesús nanúhiꞌ ngaꞌli. Nu Jesús con ra shini gusëꞌdë më gua raiꞌ purquë bëꞌnë ra mënë invitar lëꞌë raiꞌ lu saꞌa perë gubidchi vini. Iurní lëꞌë shniꞌa Jesús guníꞌiꞌ lu më:
―Nídiꞌi vini. Hia gubidchin.
Perë Jesús repi:
―Nanë, ¿pëzielú cagníꞌil lua zniꞌi? Gáꞌadiꞌi guëgaꞌa tiempë parë gac bëꞌa mieti chu nahia.
Iurní shniꞌa më guniꞌi lu narëtaꞌ, ra naquëhunë sirvë:
―Gulë bëꞌnë grë́tëꞌ lo quë naná guënibë́ꞌaiꞌ lëꞌë të.
Zugaꞌa shuꞌpë guëꞌë nariú nisë, cadë tubi guëꞌë ni riú gadchi u shunë rëëꞌ nisë. Na rahin parë më israelitë; rieꞌti guiaꞌa rall según custumbrë religiusë shtë rall. Jesús guniꞌi lu ra naquëhunë sirvë:
―Gulë bëtsadzë́ guëzá guëꞌë rëꞌ nisë.
Iurní guadzëhin guëꞌë ni nisë; Jesús guniꞌi:
―Iurneꞌ gulë cu duꞌpin nu guanuhin lu nguzanë shtë saꞌa.
Zni bëꞌnë raiꞌ. Lëꞌë nguzanë shtë laní bëꞌnë prëbë nisë naná bëac vini perë adë rdë́ꞌëdiꞌill cuendë ca nezë bërúꞌuhin. (Sulë ra naquëhunë sirvë, rac bëꞌa rall de quë nisë bëac vini). Iurní lëꞌë nguzanë shtë saꞌa gunáꞌbëll lëꞌë lliguë. 10 Guníꞌill:
―Grë lugar primërë rdëꞌë mënë vini zaꞌquë gu ra mënë. Hia despuësë iurë cantidá biiꞌ rall, rdëꞌë mënë vini corrientë gu mieti, perë lë́ꞌël bë́ꞌnëdiꞌil zni. Hashtë iurneꞌ bënéꞌel vini zaꞌquë.
11 Ndëꞌë bëꞌnë Jesús Caná shtë Galilea. Ndë guc primërë milagrë nabëluaꞌa Jesús lu ra mënë. Bëluaꞌa më pudërë nanapë më. Ra shini gusëꞌdë më gualdí lduꞌu raiꞌ bësheꞌldë Dios lëꞌë më.
12 Despuësë de ni, gua më guëꞌdchi Capernaum con shniꞌa më nu con shini gusëꞌdë më. Ndë guquëreldë raiꞌ duꞌpë tiempë.
Gua më iáduꞌu ruꞌbë
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 Hia mërë guëdchini laní Pascu shtë ra më israelitë, Jesús gua ciudá Jerusalén. 14 Guatë́ më iáduꞌu ruꞌbë. Guná më ra naquëgtuuꞌ ngunë. Guná më ra naquëgtuuꞌ lliꞌli nu palumë. Nu ngaꞌli zúbëgaꞌa mënë lu mellë catë rchili rall dumí. 15 Bëntsaꞌu më tubi chicuti con du lasë. Iurní bësëlluꞌnë më grë́tëꞌ ra mënë laꞌni iáduꞌu con ra lliꞌli nu con ra ngunë. Bërëꞌshë më mellë. Bërëꞌtsë dumí shtë ra narchili dumí. 16 Repi më lu ra nartuuꞌ palumë:
―Gulë cu grë cusë ndëꞌë. Adë rúnëdiꞌi të lidchi Shtada tubi llguëaꞌ.
17 Iurní lëꞌë ra shini gusëꞌdë më bëagná lduꞌu raiꞌ ziquë naescritë: “Nalë́ rzebi lduaꞌa por lidchi Dios; gaquin limpi”.
18 Iurní lëꞌë ra më israelitë gunaꞌbë diꞌdzë:
―¿Pë milagrë guëluáꞌal lu naꞌa ziquë tubi sëñi de quë nápël derechë quëhúnël ra cusë rëꞌ?
19 Jesús bëquebi:
―Gulë bëzalú iáduꞌu rëꞌ; dzë tsunë guëldishtë́ahin stubi nacubi.
20 Iurní guniꞌi ra mënë:
―Cuarenta y seis izë guzú guaꞌa iáduꞌu rëꞌ. ¿Ni mudë lë́ꞌël guëdishtëlin tsúnësë dzë?
21 Perë lëꞌë iáduꞌu, el quë naquëgniꞌi Jesús, na cuerpë shtënë më. 22 Hia despuësë guashtë́ më ladi ra tëgulë, bëagná lduꞌu ra shini gusëꞌdë më lo quë naguniꞌi më, nu gualdí lduꞌu raiꞌ shtiꞌdzë më, nu gualdí lduꞌu raiꞌ ra Sagradas Escrituras.
Nanë́ më lo quë naná laꞌni lduꞌu mieti
23 Iurë lëꞌë Jesús nanú Jerusalén, guꞌ laní Pascu. Cantidá mënë gualdí lduꞌu rall lëꞌë më iurë guná rall milagrë nabëꞌnë më. 24 Perë Jesús adë rúnëdiꞌi confiar lëꞌë ra mënë purquë rac bëꞌa më lduꞌu ra grë́tëꞌ rall. 25 Adë rquíꞌnidiꞌi më chu guëniꞌi lu më shcuendë ra mënë. Mizmë lëꞌë më rac bëꞌa më lla na laꞌni lduꞌu mieti.