Dizaꞌquë según San Juan
1
El quë nabësëdchini shtiꞌdzë Dios
Tiempë guahietë antsë cueshtë́ guë́ꞌdchiliu, nanú el quë nabësëdchini shtiꞌdzë Dios. Quëbezënúhiꞌ Dios. Náhiꞌ Dios. Mizmë mënë ni quëbezënúhiꞌ Dadë Dios dizdë principi shtë grë ra cusë. Grë cusë gurështë́ por lëꞌë më, el quë nabësëdchini shtiꞌdzë Dios; ni chu stubi bëntsaꞌu lo quë nananú. Por lëꞌë më nanú galnabani nu lëꞌë galnabani na llni shtë mieti. Lëꞌë llni tsaglaꞌguë rabtsëꞌë catë nacahi. Lëꞌë nacahi adë bë́ꞌnëdiꞌi gan lu llni parë bësëꞌau lu llni.
Guꞌ tubi nguiu nabësheꞌldë Dios. Nguiu ni bërulë́ Juan. Bëdchíniꞌ; náhiꞌ testigu parë guëníꞌiꞌ chu na lëꞌë llni të parë grë mënë tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë Dios por lëꞌë më. Juan nádiꞌi narneꞌe llni perë bëdchini Juan parë gáquiꞌ testigu; guëníꞌiꞌ chu na el quë narneꞌe llni verdadërë. Lëꞌë llni verdadërë naridë lu guë́ꞌdchiliu, rneꞌe llni parë grë mënë naquëreldë lu guë́ꞌdchiliu.
10 Bëdchini më lu guë́ꞌdchiliu nu guctsaꞌu guë́ꞌdchiliu por pudërë shtë më, perë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu adë bënguë bë́ꞌadiꞌi rall lëꞌë më. 11 Beꞌdë guëdchini më entrë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu perë adë bë́ꞌnëdiꞌi ra mënë recibir lëꞌë më 12 perë grë nabëꞌnë recibir lë́ꞌiꞌ, ra narialdí lduꞌi lëꞌë më, bëdëꞌë më derechë parë gac rall shini Dios. 13 Lëꞌë rall guc rall shini Dios, lë́dëdiꞌi por deseo laꞌni lduꞌu mënë, ni por voluntá shtë mënë sino por pudërë shtë Dios.
14 Lëꞌë nabësëdchini shtiꞌdzë Dios, gúliꞌ nu guquëréldiꞌ entrë lëꞌë hiaꞌa. Guná hiaꞌa pudërë nu llni shtë më. Sulë lúniquë shini Dios quëbezënú llëruꞌbë favurë narquitë lduꞌu hiaꞌa. Ruadiꞌdzë më purë verdá. 15 Juan guc testigu shtë́hiꞌ nu guniꞌi Juan:
―Ndëꞌë na el quë naguniaꞌa lu të más antsë, náhiꞌ më ruꞌbë; na adë chu nahia. Bëdchíniꞌ despuësë de na, perë nanúhiꞌ dizdë tiempë guahietë más antsë guëdchinia lu guë́ꞌdchiliu.
16 Por pudërë shtë më ni bëdë́ꞌnaꞌa recibir zihani bendición; por lëꞌë më quëhúnëruꞌu Dios favurë nu más favurë parë lëꞌë hiaꞌa. 17 Lëy shtë Dios bëquëꞌë Moisés según voluntá shtë më, perë por Jesucristo nadápaꞌa favurë shtë Dios, nu nadápaꞌa shtíꞌdziꞌ naná verdá. 18 Ni tubi chu gunádiꞌi lu Dios Padre; sulë tubsë shini më nacabezënú Dios, bëluáꞌaiꞌ chu na Dios verdadërë.
Biadiꞌdzë Juan Bautista favurë de Jesús
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19 Juan bëꞌnë testificar iurë ra më israelitë naquëreldë Jerusalén, bësheꞌldë rall bëldá bëshuzi con mënë nabëꞌnë compañi ra bëshuzi. Gunaꞌbë diꞌdzë rall lu Juan chu náhiꞌ. 20 Adë bë́ꞌnëdiꞌi Juan negar sino bëquébiꞌ:
―Nádiaꞌa Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́ꞌaiꞌ.
21 Iurní gunaꞌbë diꞌdzë rall stubi:
―¿Chu nal? ¿Gu nal Elías?
Juan guniꞌi:
―Aquëdiꞌi; nádiaꞌa Elías.
Guaglaꞌguë gunaꞌbë diꞌdzë rall:
―¿Gu nal el quë naguadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios nanapë quë guëdchini?
Juan guniꞌi:
―Aquëdiꞌi.
22 Iurní guniꞌi rall:
―¿Chu nal? të parë guëdëꞌë naꞌa rsunë lu ra nabësheꞌldë lëꞌë naꞌa. ¿Pë rníꞌil de mizmë lë́ꞌël?
23 Juan repi:
―Nahia tubi bë, tubi narniꞌi lu shlatë catë nídiꞌi mënë: “Gulë bëꞌnë preparar laꞌni lduꞌu të ziquë nezë ldi parë iurë guëdchini Dadë”. Zni guniꞌi Isaías, el quë nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios guahietë.
24 Bëldá ra nabiadiꞌdzënú Juan na rall fariseos. 25 Gunaꞌbë diꞌdzë rall lu Juan:
―Si talë adë nádiꞌil Cristo, si adë nádiꞌil Elías, ni tubi naguadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios nanapë quë guëdchini, ¿pëzielú rchuꞌbë nísël ra mënë?
26 Guniꞌi Juan:
―Na rchuꞌbë nisa con nisë perë nanú tubi më entrë lëꞌë të, adë guënë́diꞌi të chu náhiꞌ. 27 Náhiꞌ el quë nazeꞌdë guëdchini despuësë de na. Ni tubi adë chu nádiaꞌa parë guëshaca lëꞌë du guiꞌdi shtë shráchiꞌ.
28 Grë cusë ni guc lugar nalë Betábara nanaquë́ guëëꞌgu Jordán ladë cuꞌ guiaꞌa catë lëꞌë Juan bëchuꞌbë nisë ra mënë.
Jesús na ziquë lliꞌli naguti shlugáraꞌa
29 Stubi dzë Juan guná lu Jesús; ziabíꞌguiꞌ lu Juan. Guniꞌi Juan lu ra mënë:
―Gulë guná, nguiu rëꞌ nazeꞌdë de Dios; gátiꞌ ziquë tubi lliꞌli por duldë shtë mënë. Guëdchisúhiꞌ duldë shtë ra mënë. 30 Náhiꞌ el quë naguniaꞌa lu të más antsë: “Náhiꞌ më ruꞌbë. Na adë chu nahia. Bëdchíniꞌ despuësë de na perë nanúhiꞌ dizdë tiempë más antsë quë na.” 31 Adë bënguë bë́ꞌadiaꞌa lë́ꞌiꞌ perë bëdchinia parë gunguë bëꞌa mënë israelitë lë́ꞌiꞌ. Por ni rchuꞌbë nisa ra mënë parë guëná mënë chu na më.
32 Nu bëꞌnë Juan testificar:
―Gunahia lu Espíritu Santo nabëdchini de gubeꞌe. Biétiꞌ ziquë tubi palumë parë cuezënúhiꞌ lëꞌë Jesús. 33 Adë bënguë bë́ꞌadiaꞌa chu guëdchini, perë el quë nabësheꞌldë na të guëchuꞌbë nisa, guníꞌiꞌ lua: “Iurë guënal lu Espíritu Santo zeꞌdë guëdchini parë cuezënúhiꞌ lëꞌë nguiu, na më el quë naguëzunë́ lduꞌu të nu guëshéꞌldiꞌ Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë të”. 34 Gunahia lu më ni, nu nahia testigu de quë nguiu rëꞌ na shini Dios.
Ra primërë shini gusëꞌdë më
35 Stubi dzë Juan zugaꞌa stubi vueltë con chupë nanaldë lë́ꞌiꞌ. 36 Iurë guná Juan lu Jesús nardëdë, guniꞌi Juan:
―Gulë guná, ndëꞌë na lëꞌë nguiu nabësheꞌldë Dios; gátiꞌ ziquë lliꞌli.
37 Guërupë nguiu nazianaldë lëꞌë Juan, bini raiꞌ lo quë naguniꞌi Juan. Iurní guanaldë rall lëꞌë Jesús. 38 Iurë lëꞌë Jesús bëdchigrë́ lúhiꞌ nezë të́chiꞌ, gunáhiꞌ lu raiꞌ. Guniꞌi Jesús lu raiꞌ:
―¿Pë rguili të?
Guniꞌi raiꞌ con diꞌdzë narunë cuntienë, lamë:
―Dadë, ¿ca quëréldël?
39 Guniꞌi Jesús:
―Gulë gudeꞌe nu gulë guná.
Iurní guagná raiꞌ catë quëreldë më, nu bëaꞌnë raiꞌ ndë purquë hia casi ziquë rquë tapë guadzeꞌ iurní.
40 Tubi de lëꞌë ra mënë nabini shtiꞌdzë Juan nu guanáldiꞌ lëꞌë Jesús, na Andrés, bëchi Simón Pedro. 41 Primërë guatili Andrés bëchi Andrés, lëll Simón, nu guniꞌi Andrés:
―Bëdiaꞌguëlú naꞌa el Mesías. (Diꞌdzë ni runë cuntienë, Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́ꞌaiꞌ.)
42 Lueguë Andrés biaꞌa lëꞌë Simón Pedro catë zugaꞌa Jesús. Iurë Jesús guná lu Pedro, guniꞌi më:
―Lë́ꞌël lël Simón, shini Jonás; perë neꞌ guërulël Cefas, (lë ni runë cuntienë guëꞌë).
Gunaꞌbë Jesús Felipe con Natanael
43 Stubi dzë Jesús guc shtúꞌuiꞌ tsáhiꞌ regiuni shtë Galilea. Gunáhiꞌ lu Felipe nu guniꞌi më lu Felipe:
―Gudeꞌe naldë na.
44 Felipe na më guëꞌdchi Betsaida catë na ladzë Andrés nu Pedro. 45 Iurní guatili Felipe lëꞌë Natanael; répiꞌ:
―Guná naꞌa lu tubi nguiu naná bëquëꞌë Moisés shcuéndiꞌ laꞌni ra librë shtë lëy, nu ra nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios bëquëꞌë raiꞌ diꞌdzë narniꞌi shcuéndiꞌ. Náhiꞌ Jesús, shini José. Guëꞌdchi Jesús na Nazaret.
46 Repi Natanael:
―¿Ni mudë guëruꞌu tubi cusë zaꞌquë guëꞌdchi Nazaret?
Felipe bëquebi:
―Gudeꞌe guënal.
47 Guabiꞌguë Natanael lu Jesús. Iurë lëꞌë Jesús guná lu Natanael, guníꞌiꞌ:
―Ndëꞌë lëꞌë tubi nguiu israelitë verdadërë. Ni tubi bishi adë nídiꞌi laꞌni ldúꞌiꞌ.
48 Iurní gunaꞌbë diꞌdzë Natanael:
―¿Llallë nanël chu nahia?
Guniꞌi Jesús:
―Na gunahia lul antsë iurë lëꞌë Felipe beꞌdë guënaꞌbë lë́ꞌël, iurë lë́ꞌël zugáꞌal guëaꞌ hiaguë bëldaꞌu.
49 Natanael guniꞌi:
―Mësë, lë́ꞌël nal shini Dios. Lë́ꞌël nal Rëy shtë naciuni Israel.
50 Jesús guniꞌi lu Natanael:
―¿Gu rialdí ldúꞌul purquë na guniaꞌa lul, gunahia lul guëaꞌ hiaguë bëldaꞌu? Delantë guënáruꞌul más cusë ruꞌbë quë ndëꞌë.
51 Nu guniꞌi Jesús:
―Guldía rniaꞌa lul, lë́ꞌël guënal llaꞌlë lu gubeꞌe. Ra ianglë shtë Dios tsepi raiꞌ nu guëdchini raiꞌ guëca, nguiu nabësheꞌldë Dios lu guë́ꞌdchiliu.