24
Guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Jn. 20.1‑10)
Primërë dzë shtë llmalë, ra naꞌa bëabrí raiꞌ ruaꞌ baꞌa catë bëgaꞌchi Jesús. Tumpranë bëdchini raiꞌ. Nuaꞌa raiꞌ nisë nashi nabëꞌnë raiꞌ preparar. Guná raiꞌ lu baꞌa perë guëꞌë nanëꞌau ruaꞌ baꞌa nagaꞌa tubi ladë. Guatë́ raiꞌ laꞌni baꞌa. Guná raiꞌ nídiꞌi cuerpë shtë Dadë Jesús. Bëdzélëdiꞌi raiꞌ pë nihunë raiꞌ. Iurní lueguë guná raiꞌ chupë nguiu nazugaꞌa guëlladchi lu raiꞌ. Shabë raiꞌ nalë́ rabtsëꞌë. Más bëdzëbë ra naꞌa; bëzullibi raiꞌ hashtë bëdchini luquë́ raiꞌ lu guiuꞌu. Guniꞌi nguiu lu raiꞌ:
―¿Pëzielú caguili të el quë nanabani lugar catë rgaꞌchi tëgulë? Nídiꞌi më ndëꞌë. Guashtë́hiꞌ ladi ra tëgulë. Gulë bëagná lduꞌu të lo quë naguníꞌiꞌ lu të dizdë tiempë nananú më Galilea. Guníꞌiꞌ iurní, rquiꞌni nguiu nabësheꞌldë Dios lu guë́ꞌdchiliu, gac intriéguiꞌ lu guiaꞌa mënë mal. Nu guníꞌiꞌ gunë rall crucificar lë́ꞌiꞌ lu cruz, perë dzë tsunë tsashtë́hiꞌ ladi ra tëgulë.
Iurní bëagná lduꞌu ra naꞌa shtiꞌdzë më. Bëabrí raiꞌ lu ciudá Jerusalén. Biadiꞌdzë raiꞌ lu chiꞌbë tubi poshtë con stubi tantë mënë. 10 Ra naꞌa naguniꞌi diꞌdzë rëꞌ, lë raiꞌ María Magdalena, con Juana, nu stubi María shniꞌa Jacobo. Gua raiꞌ con sëbëldá ra naꞌa. 11 Perë lo quë naruadiꞌdzë raiꞌ, na ziquë tubi cuendë. Ra mënë adë gualdídiꞌi lduꞌu raiꞌ shtiꞌdzë ra naꞌa.
12 Perë Pedro bëruꞌu; guagllúꞌniꞌ hashtë ruaꞌ baꞌa. Gunáhiꞌ laꞌni baꞌa. Lu lari shtë tëgulë gunáhiꞌ. Tubi ladë nagaꞌa lari. Bëabrí Pedro; bëdzëguëëꞌ ldúꞌiꞌ. Bë́ꞌniꞌ llgabë pë guc.
Chupë shmënë Jesús ziaꞌa guëꞌdchi Emaús
(Mr. 16.12‑13)
13 Mizmë dzë, primërë dzë shtë llmalë, chupë shmënë Jesús ziaꞌa raiꞌ parë Emaús, tubi guëꞌdchi ziquë chiꞌbë tubi kilómetro de Jerusalén. 14 Quëadiꞌdzë raiꞌ pë guc laꞌni ra dzë ni. 15 Iurë quëadiꞌdzë raiꞌ, guniꞌi raiꞌ llgabë nanú laꞌni lduꞌu raiꞌ, Jesús guabiꞌguë lu raiꞌ. Grë raiꞌ guaglaꞌguë ziazú raiꞌ nezë. 16 Guná raiꞌ lu më perë adë bënguë bë́ꞌadiꞌi raiꞌ lëꞌë më, bëꞌnë Dios. 17 Iurní gunaꞌbë diꞌdzë Jesús lu raiꞌ:
―¿Pë quëadiꞌdzë të iurë ziazú të nezë?
Guzudchí raiꞌ; tristë rluaꞌa lu raiꞌ.
18 Tubi de lëꞌë raiꞌ guniꞌi; lë́hiꞌ Cleofas:
―De grë visitantë nabëdchini Jerusalén, sulë lë́ꞌël adë guënë́diꞌil pë guc ndë laꞌni dzë rëꞌ.
19 Iurní guniꞌi Jesús:
―¿Pë guc?
Guniꞌi raiꞌ:
―Jesús Nazareno, gudini mënë lë́ꞌiꞌ. Náhiꞌ tubi nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios con pudërë. Bëluáꞌaiꞌ dizaꞌquë lu ra mënë. Bë́ꞌniꞌ milagrë con pudërë shtë Dios. 20 Perë ra bëshuzi nu gubiernë shtë́naꞌa, bëꞌnë rall intriegu lë́ꞌiꞌ parë gac crucificáriꞌ. Gútiꞌ lu cruz. 21 Nu lëꞌë naꞌa quëbezë naꞌa nihúniꞌ librar naciuni Israel de grë enemigu shtë́naꞌa. Hia gudëdë tsunë dzë dizdë guquin. 22 Gútiꞌ perë bëldá naꞌa narianaldë tëchi dizaꞌquë, guniꞌi rall lu naꞌa diꞌdzë nadzëꞌbë. Rsíliga guagná rall lugar catë bëgaꞌchi Jesús. 23 Gunádiꞌi rall lu shcuérpiꞌ. Guná rall lu chupë ianglë naguniꞌi lu raiꞌ guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë. 24 Stubi de lëꞌë shmënë naꞌa, gua raiꞌ hashtë ruaꞌ baꞌa. Guná raiꞌ laꞌni baꞌa ziquë guniꞌi ra naꞌa perë gunádiꞌi rall lu më.
25 Iurní Jesús guniꞌi lu rall:
―Lëꞌë të nguiu narunë faltë llni guëc të, ¿hashtë guc tsaldí lduꞌu të grë lo quë nabëquëꞌë ra muzë shtë Dios guahietë? 26 Guc necesari gunë Cristo sufrir galguti nu despuësë guëabrí më lu gubeꞌe catë gunë Dios honrar lë́ꞌiꞌ.
27 Iurní Jesús guzublú biadíꞌdziꞌ pë runë cuntienë ra Sagradas Escrituras catë rniꞌi shcuendë Jesús. Guniꞌi më dizdë nabëquëꞌë Moisés nu nabëquëꞌë ra nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios de mizmë lëꞌë më. Biadíꞌdziꞌ pë runë cuntienë diꞌdzë ni.
28 Iurní bëdchini raiꞌ guëꞌdchi catë cuezë raiꞌ. Jesús niaglaꞌguë niazë́hiꞌ delantë, 29 perë lëꞌë raiꞌ bëꞌnë raiꞌ ruëguë guëaꞌnë më con lëꞌë raiꞌ. Guniꞌi raiꞌ:
―Bëaꞌnënú lëꞌë naꞌa ndëꞌë. Hia guadzeꞌ. Hia gulaguetë ngubidzë.
Iurní guatë́ Jesús laꞌni hiuꞌu të guëaꞌnë më. 30 Guzac guzubë raiꞌ lu mellë të gau raiꞌ, gunaꞌzi më guetështildi. Bëdëꞌë më graci. Gudiꞌdzë mëhin cuaꞌa raiꞌ. 31 Lueguë lueguë bëdëꞌë raiꞌ cuendë chu na më. Llni bëdchini laꞌni lduꞌu raiꞌ. Perë de repëntë gunitilú më lu raiꞌ.
32 Guniꞌi lu saꞌ raiꞌ:
―Bini naꞌa laꞌni lduꞌu naꞌa bëgaꞌa diꞌdzë naguniꞌi më lu naꞌa iurë biadíꞌdziꞌ lu naꞌa lu nezë pë runë cuntienë ra Sagradas Escrituras.
33 Lueguë bëabrí raiꞌ Jerusalén. Guná raiꞌ lu ra chiꞌbë tubi poshtë rdëá rai con stubi shcuaꞌa mënë. 34 Guniꞌi ra mënë lu raiꞌ:
―Verdá guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë nu bëluaꞌalúhiꞌ lu Simón Pedro.
35 Iurní guniꞌi raiꞌ pë guc iurë zeꞌdëzú raiꞌ lu nezë nu guniꞌi raiꞌ bënguë bëꞌa raiꞌ lëꞌë më iurë gudiꞌdzë më guetështildi cuaꞌa raiꞌ.
Bëluaꞌalú Jesús lu ra poshtë
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Jn. 20.19‑23)
36 Mërë iurní quëadiꞌdzë raiꞌ, Jesús bëluaꞌalú lu raiꞌ. Guniꞌi më:
―Gulë cuedchí lduꞌu të.
37 Bëdzëbë raiꞌ nu nalë́ bëzezë raiꞌ; guná raiꞌ lu më. Lluaꞌa raiꞌ na më tubi espíritu shtë tëgulë. 38 Guniꞌi Jesús lu raiꞌ:
―¿Pëzielú rdzëbë të? ¿Pëzielú rza lduꞌu të? 39 Gulë guná guiahia. Gulë guná guëahia. Gulë tsaldí lduꞌu të nahia Jesús. Gulë gunaꞌzi guiahia; gulë guná lua. Pues tubi espíritu nápëdiꞌi cuerpë ziquë rna të lua.
40 Iurní bëluaꞌa më guiaꞌa më nu guëaꞌ më catë gudëdë clavë. 41 Perë ni con ndëꞌë adë gualdídiꞌi lduꞌu raiꞌ purquë nanú tantë lëgrë laꞌni lduꞌu raiꞌ; bëdzëguëëꞌ lduꞌu raiꞌ. Iurní guniꞌi më:
―¿Gu nanú pë gáuha?
42 Bëdëꞌë raiꞌ tubi pedasë belë mbeldë. 43 Gunaꞌzi mëhin nu gudáu më lu raiꞌ. 44 Guniꞌi më:
―Grë lo quë naguc con na, guniaꞌa lu të antsë napë quë gac cumplirin. Guniaꞌa lu të dizdë guzënú të na, gac cumplir lo quë nabëquëꞌë Moisés de na. Gac cumplir lo quë nabëquëꞌë ra nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios guahietë de na nu gac cumplir naná escritë laꞌni librë Salmos de na.
45 Iurní bëdëꞌë më llni parë riasë́ raiꞌ diꞌdzë shtë Sagradas Escrituras. 46 Guniꞌi më:
―Naescritë, Cristo napë quë gúniꞌ sufrir galguti perë dzë tsunë gac resucitar më ladi ra tëgulë. 47 Guëniꞌi mënë de quë napë quë guëabrí lduꞌu mënë con Dios, iurní gunë më perdunë duldë shtë rall iurë rnaꞌbë rall lë shtëna. Primërë guëniꞌinú mënë lu ra mënë shtë Jerusalén, despuësë tsagniꞌinú raiꞌ mënë narëtaꞌ guëdubi lu guë́ꞌdchiliu. 48 Na të testigu de grë lo quë naguc. 49 Gulë guná, na guësheꞌlda lëꞌë Espíritu Santo el quë nabëꞌnë Shtada prometer, cuezënúhiꞌ lëꞌë të. Perë gulë bëaꞌnë ndëꞌë laꞌni ciudá Jerusalén hashtë gunë të recibir pudërë shtë Dios naguëdchini de gubeꞌe; gacu të ziquë tubi lari con llëruꞌbë pudërë.
Jesús bësëaꞌnë ra poshtë
(Mr. 16.19‑20)
50 Iurní bëruꞌu raiꞌ ciudá. Jesús biaꞌa më ra shini gusëꞌdë më ruaꞌ guëꞌdchi Betania. Ndë bëldisë më guiaꞌa më. Bëꞌnë ldaiꞌ më lëꞌë raiꞌ. 51 Iurë gualú bëꞌnë ldaiꞌ më lëꞌë raiꞌ, bësëaꞌnë më lëꞌë raiꞌ. Güeꞌpi më gubeꞌe. 52 Iurní bëabrí raiꞌ Jerusalén. Bëquitë lduꞌu raiꞌ. 53 Ria raiꞌ iáduꞌu ruꞌbë; bëdëꞌë raiꞌ graci lu Dios, nu bëꞌnë raiꞌ alabar lëꞌë më. Amén.