28
Guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë
(Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Iurë dzë narziꞌi lduꞌu mënë hia guaꞌa, hia zia grëgueꞌlë primërë dzë shtë llmalë, María Magdalena nu stubi María, guagná rall ruaꞌ baꞌa. Perë dizdë lueguë bëdchini tubi llu ruꞌbë lu guë́ꞌdchiliu; lëꞌë ianglë shtë Dadë Dios zeꞌdë de gubeꞌe. Bëdchíniꞌ ruaꞌ baꞌa. Bëdchisúhiꞌ guëꞌë nanadaꞌu ruaꞌ baꞌa. Nu guzúbiꞌ guëc guëꞌë. Nalë́ rabtsëꞌë ianglë ni cumë ziquë nguziꞌu. Nu shábiꞌ naquichi cumë ziquë nievë. Iurë guná ra suldadë lu llu, iurní bëdzëbë rall; bëaꞌnë rall ziquë tubi naguti. Iurní lëꞌë ianglë guniꞌi lu ra naꞌa:
―Adë rdzë́bëdiꞌi të. Na rac bë́ꞌahia de quë quëguili të Jesús, më nacuë́ lu cruz. Perë adë nídiꞌi më ndëꞌë. Guc resucitáriꞌ cumë guniꞌi më lu të antsë. Gulë teꞌe të guëná të lugar catë bëcaꞌchi ra mënë lëꞌë më. Gulë tsa; gulë guchi lu ra shini gusëꞌdë më quë lëꞌë më guti perë guc resucitáriꞌ. Nu lëꞌë më tsáhiꞌ Galilea antsë guëdchini të ndë. Ndë guëná të lu më. Ni na lo quë narniaꞌa lu të.
Iurní lëꞌë ra naꞌa nasesë bëruꞌu raiꞌ ruaꞌ baꞌa perë nalë́ bëdzëbë raiꞌ. Mizmë tiempë bëquitë lduꞌu raiꞌ. Guaglluꞌnë raiꞌ të guëniꞌinú raiꞌ shini gusëꞌdë më. Mizmë iurní Jesús bëluaꞌalú më lu ra naꞌa nu bëꞌnë më saludar lëꞌë rall. Iurní guabiꞌguë ra naꞌa lu më; bëꞌnë raiꞌ adorar lëꞌë më. Gudëdchi raiꞌ guëaꞌ më. 10 Perë Jesús repi:
―Adë rdzë́bëdiꞌi të. Gulë tsaguëꞌnë visi los de más bëcha të parë tsa raiꞌ Galilea. Ndë guëná raiꞌ lua.
Lo quë naguniꞌi ra suldadë
11 Mientras zëagzë́ ra naꞌa, bëldá suldadë shtë guardë gua rall ciudá. Guaguëchi rall lu jëfë shtë ra bëshuzi grë́tëꞌ lo quë naguc. 12 Iurní ra jëfë guagniꞌi lu ra më gushë parë guc rall de acuerdë; iurní bëdëꞌë rall zihani dumí cuaꞌa ra suldadë. 13 Repi rall:
―Gulë guniꞌi de quë durantë laꞌni gueꞌlë mientras lëꞌë të nagaꞌsi të, ra shmënë Jesús bidë ldanë rall cuerpë shtë Jesús. 14 Talë lëꞌë gubernadurë gac bë́ꞌall lo quë naguc, lëꞌë naꞌa guëniꞌinú naꞌa lëꞌë gubernadurë të parë guëzalú naꞌa grë ra dificultá parë lëꞌë të.
15 Iurní ra suldadë bëꞌnë rall recibir dumí nu guaguëꞌnë rall lo quë naguniꞌi jëfë shtë ra bëshuzi lu rall. Bishi ni na lo quë naruadiꞌdzë ra më israelitë hashtë iurneꞌ.
Jesús bësheꞌldë ra poshtë të guëniꞌi raiꞌ dizaꞌquë
(Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
16 Zni guc; ra guëzá chiꞌbë tubi ra shini gusëꞌdë më ziaꞌa raiꞌ parë Galilea hashtë tubi dani catë guniꞌi Jesús. 17 Iurë guná raiꞌ lu më, bëꞌnë raiꞌ adorar lëꞌë më aunquë bëldá raiꞌ bëzá lduꞌu raiꞌ. Gualdídiꞌi lduꞌu raiꞌ guashtë́ më ladi ra tëgulë. 18 Iurní Jesús guabíꞌguiꞌ lu raiꞌ; repi më:
―Grë pudërë bëneꞌe Dios parë guënibë́ꞌahia gubeꞌe nu guë́ꞌdchiliu. 19 Gulë tsa guëdubi naciuni. Gulë bëꞌnë lëꞌë rall shmëna. Gulë bëchuꞌbë nisë lëꞌë rall iurë rialdí lduꞌu rall shtiꞌdza. Gulë bëchuꞌbë nisë lëꞌë rall por lë shtënë Dadë Dios, nu por lëa, nu por Espíritu Santo. 20 Gulë bëluaꞌa të gunë ra mënë cumplir grë diꞌdzë nagunibë́ꞌahia lëꞌë të. Nu gulë bëdëꞌë cuendë de quë na quëbezënúa lëꞌë të grë́tëꞌ dzë hashtë fin shtë guë́ꞌdchiliu. Amén.