Dizaꞌquë según San Marcos
1
Juan Bautista
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Zndëꞌë guzublú dizaꞌquë shtë Jesucristo, shini Dios.
Guzubluhin según nabëquëꞌë Isaías, el quë nabiadiꞌdzë shtiꞌdzë Dios guahietë. Bëquëꞌë Isaías shtidzë Dios narniꞌi shcuendë Jesucristo:
Gulë guná, guësheꞌlda tubi shmuza naguëniꞌi por na delantë lul.
Lë́ꞌiꞌ gúniꞌ preparar lduꞌu mënë antsë tsagniꞌinul lëꞌë rall.
Mënë ni guëníꞌiꞌ lu tubi shlatë ruꞌbë. Fuertë guëníꞌiꞌ parë guini grë mënë shtíꞌdziꞌ.
Guëníꞌiꞌ lu ra mënë: “Gulë bëꞌnë preparar laꞌni lduꞌu të ziquë nezë ldi të parë iurë guëdchini Dadë”.
Por ni Juan bëchuꞌbë nísiꞌ; lugar ni adë nídiꞌi mënë catë naquë́ guëëꞌgu Jordán. Guniꞌinúhiꞌ lëꞌë ra mënë chubë nisë rall ziquë sëñi de quë runë nadzëꞌë rall mudë nanabani rall nu guëabrí lduꞌu rall con Dios parë gunë Dios perdunë duldë shtë rall. Grë́tëꞌ ra mënë shtë regiuni Judea nu ra më Jerusalén bëdchini rall lu Juan parë chubë nisë rall. Iurë bëshuꞌbë duldë rall lu Dios, iurní Juan bëchuꞌbë nísiꞌ lëꞌë ra mënë laꞌni guëëꞌgu Jordán.
Nacu Juan tubi lari nanactsaꞌu con guitsë ladi camellë nu lliꞌi láꞌniꞌ tubldë́ guiꞌdi. Ráuhiꞌ shanchi nu dchini shtë ra mbeeꞌzë lachi. Guniꞌi Juan shtiꞌdzë Dios lu ra mënë:
―Zeꞌdë stubi më más lasac quë na. Na adë lasáquëdiaꞌa parë lëꞌë më. Ni tubi adë chu nádiaꞌa parë guëshaca du guiꞌdi shtënë shrachi më. Na bëchuꞌbë nisa lëꞌë të con nisë perë lëꞌë më gunë më stubi cusë namás cusë ruꞌbë. Guëzunë́ më lduꞌu të nu guëneꞌe më Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ laꞌni lduꞌu të.
Jesús bëriubë nisë
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Gudëdë sëbëldá dzë, iurní bëruꞌu Jesús guëꞌdchi Nazaret nanaquë́ regiuni Galilea. Juan bëchuꞌbë nísiꞌ lëꞌë Jesús laꞌni guëëꞌgu Jordán. 10 Iurë bëruꞌu më laꞌni nisë, mizmë iurní bëllaꞌlë lu gubeꞌe hashtë guná më catë quëbezë Dios. Guná më lu Espíritu Santo; bëdchíniꞌ ziquë tubi palumë parë cuezënúhiꞌ lëꞌë më. 11 Nu bëruꞌu tubi diꞌdzë nezë lu gubeꞌe naguniꞌi:
―Ndëꞌë lëꞌë shinia. Nalë́ rac shtuaꞌa lë́ꞌiꞌ. Nalë́ rquitë lduaꞌa rnahia lúhiꞌ.
Niasiguë́ Satanás lëꞌë Jesús
(Mt. 4.1‑11; Lc. 4.1‑13)
12 Iurní Espíritu Santo biaꞌa lëꞌë Jesús lu tubi shlatë nezë cuꞌ dani. 13 Ndë guquëreldë më cuarenta dzë. Ngaꞌli guc shtuꞌu mëdzabë Satanás niasiguë́ lëꞌë më parë guëniti më shnezë më. Guquëreldë më ladi ra ma dushë. Despuësë bëdchini ra ianglë parë bëꞌnë raiꞌ sirvë lu më.
Guzublú quëgniꞌi Jesús dizaꞌquë
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 Despuësë de bëtiaꞌa ra mënë Juan Bautista lachiguiꞌbë, bëabrí Jesús regiuni Galilea. Cagniꞌi më dizaꞌquë shtë Dios. 15 Repi më:
―Lëꞌë tiempë hia guc cumplir; bëgaꞌa iurë parë guënibëꞌa Dios ziquë rëy. Gulë bëabrí lduꞌu të lu Dios nu gulë tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë më.
Gunaꞌbë Jesús tapë nguiu narnaꞌzi mbeldë
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 Gudëdë Jesús guëllaꞌ ruaꞌ nisë ruꞌbë nalë Galilea. Guná më lu Simón nu bë́chiꞌ Andrés. Cagldaguë raiꞌ guëꞌshu laꞌni nisë. Na raiꞌ pescadurë shtë mbeldë. 17 Repi më lu raiꞌ:
―Gulë gudeꞌe naldë na; na guënehia dchiꞌni gunë të. Ziquë na të pescadurë; guna lëꞌë të pescadurë shtë mënë; gueꞌdënú të mënë lua.
18 Lueguë bësëaꞌnëgá raiꞌ guëꞌshu nu guanaldë raiꞌ lëꞌë më.
19 Gudëdë më stuꞌpë más delantë; guná më lu Jacobo, llgaꞌnë Zebedeo. Guná më lu Juan, bëchi Jacobo. Quëhunë raiꞌ rumiendë guëꞌshu; zubë raiꞌ laꞌni barcu shtë raiꞌ. 20 Lueguë Jesús gunaꞌbë lëꞌë raiꞌ. Iurní guanaldë raiꞌ lëꞌë më. Bësëaꞌnëgá raiꞌ shtadë raiꞌ, Zebedeo; zubënú Zebedeo ra muzë laꞌni barcu.
Jesús bënëac tubi nguiu nanapë mëdzabë laꞌni ldúꞌull
(Lc. 4.31‑37)
21 Guatë́ raiꞌ guëꞌdchi Capernaum. Tubi dzë nabëziꞌi lduꞌu mënë, bëluaꞌa Jesús lëꞌë ra mënë laꞌni iáduꞌu. 22 Guasë́ lduꞌu mënë por lo quë naguniꞌi Jesús lu rall. Bëluaꞌa më enseñansë shtë́hiꞌ ziquë tubi nanapë pudërë, lë́dëdiꞌi ziquë ra mësë narluaꞌa lëy shtë Moisés. 23 De repëntë zugaꞌa tubi nguiu laꞌni iáduꞌu. Nanú tubi mëdzabë fier laꞌni lduꞌu nguiu ni; biadíꞌdzëll guëc lalú. Guníꞌill fuertë:
24 ―Ja, ¿pë nápël con na? lë́ꞌël Jesús. Guëꞌdchi shtë́nël lë Nazaret. ¿Pëllë zéꞌdël parë guënítil lëꞌë naꞌa? Na nanë́a chu nal; nal limpi ldúꞌul delantë lu Dios. Bëdchínil de Dios.
25 Jesús guniꞌi fuertë lu mëdzabë:
―Guitsëgá nu bëruꞌu de lë́ꞌëll.
26 Iurní lëꞌë mëdzabë fier nalë́ bëséꞌsëll lëꞌë nguiu. Gurushtiall; bërúꞌull laꞌni lduꞌu nguiu. 27 Grë mënë guasë́ lduꞌu rall. Guniꞌi lu saꞌ rall:
―¿Pëllë ndëꞌë? ¿Pëllë ldaiꞌ cubi rëꞌ? Napë Jesús autoridá hashtë ra mëdzabë rzuꞌbë diaguë rall shtiꞌdzë Jesús.
28 Por guëdubi nezë shtë Galilea bërëꞌtsë diꞌdzë nabëꞌnë Jesús. Nasesë bërëꞌtsë famë shtë më.
Jesús bënëac suëgrë Simón Pedro
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 Lueguë bëruꞌu më laꞌni iáduꞌu. Ziazunú më Jacobo nu Juan; bëdchini raiꞌ lidchi Simón nu Andrés. 30 Suëgrë Simón nagáꞌaiꞌ lu camë; ráquëll shldi ruꞌbë. Lueguë guniꞌi ra mënë lu Jesús pë cusë cazac nanë rëꞌ. 31 Iurní bëdchini më; gunaꞌzi më guiaꞌa naꞌa nu bëldishtë́ më lë́ꞌëll. Guashtëll; lueguë bëruꞌu shldill. Iurní bëꞌnë naꞌa ni sirvë lu raiꞌ nagáu raiꞌ.
Bënëac Jesús zihani mënë
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32 Mizmë dzë iurë nabëlaguetë ngubidzë, hia guadzeꞌ, zihani mënë biaꞌa raiꞌ saꞌ raiꞌ lu Jesús, ra nanapë galguidzë nu ra nanapë mëdzabë laꞌni lduꞌu rall. 33 Grë́tëꞌ ra mënë shtë guëꞌdchi, bëteꞌe saꞌ rall ruaꞌ hiuꞌu. 34 Jesús bënëac zihani rall de grë clasë galguidzë. Bëgú më zihani mëdzabë laꞌni lduꞌu rall. Adë bëdë́ꞌëdiꞌi më permisi ra mëdzabë parë nianiꞌi rall purquë bënguë bëꞌa rall lëꞌë më.
Guagluaꞌa Jesús ra mënë regiuni Galilea
(Lc. 4.42‑44)
35 Guashtë́ më tumpranë nianá nacahi. Ziaꞌa më shlatë catë nídiꞌi mënë. Ndë guniꞌinú më Dios, Shtadë më. 36 Iurní lëꞌë Simón con ra sáhiꞌ guatili raiꞌ lëꞌë më. 37 Iurë bëdzelë raiꞌ lëꞌë më, guniꞌi raiꞌ:
―Zihani mënë zeꞌdë tili lë́ꞌël.
38 Guchi më lu raiꞌ:
―Cha guiá hiaꞌa ra guëꞌdchi naquë́ guëllaꞌ. Guëdiaꞌa diꞌdzënú hiaꞌa lëꞌë rall shtiꞌdzë Dios; parë ni zelda.
39 Iurní gua më grë nezë Galilea; rniꞌi më dizaꞌquë shtë Dios laꞌni iáduꞌu shtë ra mënë israelitë. Bëgú më mëdzabë laꞌni lduꞌu ra nanapë mëdzabë.
Bënëac Jesús tubi nguiu narac lluꞌu galguidzë naruꞌdzë ládiꞌ
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 Bidë tubi nguiu narac galguidzë naruꞌdzë ládiꞌ. Bëzullíbill lu më; bë́ꞌnëll ruëguë lu më; répill:
―Nápël pudërë; si talë nápël voluntá guëzunël ladia; guëaca.
41 Bëgaꞌa lduꞌu Jesús lë́ꞌëll. Bëdchiꞌbë më guiaꞌa më guë́quëll nu repi më:
―Rac shtuaꞌa; guëac galguidzë shtë́nël.
42 Despuësë de guniꞌi më ra diꞌdzë ni, lueguë lëꞌë galguidzë bësaꞌnë lë́ꞌëll. Bëáquëll. 43 Bëꞌnë më incarguë lull ni tubi adë chu lu guadíꞌdzëll. Repi më:
44 ―Adë chu lu ruadíꞌdzëdiꞌil. Guagluaꞌa lë́ꞌël lu bëshuzi. Bëꞌnë cumplir lo quë naguniꞌi Moisés. Bëdëꞌë ofrendë lu Dios parë gac guëdëꞌë mënë cuendë de quë hia bëáquël.
45 Perë iurë zëagzëll, guzublú biadíꞌdzëll lo quë nabëꞌnë Jesús de manërë de quë Jesús adë guc më niadchini më guëꞌdchi rëꞌ tantë mënë gulezë rall lëꞌë më. Bëaꞌnë më fuërë shtë guëꞌdchi catë nídiꞌi mënë. Zihani mënë beꞌdë guëdchini rall lu më de grë ladë guëꞌdchi.