2
Jesús bënëac tubi nguiu narac lluꞌu galguidzë llunguë
(Mt. 9.1‑8; Lc. 5.17‑26)
Gudëdë bëldá dzë, Jesús guatë́ stubi vueltë guëꞌdchi Capernaum. Bini ra mënë quëreldë më lidchi më. Lueguë bëdëá zihani mënë hashtë gúldëdiꞌi ruaꞌ hiuꞌu niutë́ ra mënë. Cagniꞌi më shtiꞌdzë Dios lu rall. Iurní bidë tapë nguiu; nuaꞌa rall tubi daaꞌ catë nanú tubi narac galguidzë llunguë. Por tantë mënë adë guc niadchininú rall narac lluꞌu lu më. Iurní gudidë rall guëc hiuꞌu parë bëldaguë rall daaꞌ delantë lu më. Guná më rialdí lduꞌu rall lëꞌë më; iurní repi më lu narac lluꞌu:
―Dadë, runa perdunë duldë shtë́nël.
Laꞌni hiuꞌu rëꞌ zubë bëldá mësë narluaꞌa lëy; nalë́ runë rall llgabë laꞌni lduꞌu rall; rniꞌi rall: “¿Pëzielú rniꞌi Jesús diꞌdzë rëꞌ? Nablac rúnëll ofender Dios purquë sulë Dios napë pudërë gunë më perdunë duldë, lëdë núdiꞌi lë́ꞌëll.” Guc bëꞌa Jesús pë cagniꞌi rall; repi më lu rall:
―¿Pëzielú runë të llgabë zniꞌi? ¿Pë más sencigi guëniaꞌa lu narac lluꞌu: “Naperdunë duldë shtë́nël” u guëniaꞌa lull: “Guasuldí nu bëagzë́”? 10 Parë gac bëꞌa të na nahia nguiu nabësheꞌldë Dios lu guë́ꞌdchiliu nu napa pudërë parë guna perdunë duldë shtë mënë.
Iurní guniꞌi më lu narac galguidzë llunguë:
11 ―Guashtë́ nu bëtëá shtaaꞌl. Bëagzë́ lídchil.
12 Lueguë guashtëll nu bëldísëll shtaaꞌll. Bërúꞌull lu grë nacabezë lugar ni. Guasë́ lduꞌu mënë; guniꞌi rall llëruꞌbë na pudërë shtë Dios. Nu guniꞌi rall:
―Nunquë láꞌadiꞌi guná hiaꞌa cusë rëꞌ.
Jesús gunaꞌbë Leví
(Mt. 9.9‑13; Lc. 5.27‑32)
13 Gua Jesús stubi vueltë ruaꞌ nisë ruꞌbë. Zihani mënë guabiꞌguë rall lu më nu bëluaꞌa më lëꞌë rall.
14 Iurë gudëdë më nezë, guná më lu Leví, shini Alfeo. Leví zúbëgaꞌa lu banju catë riatilli mënë impuestë. Guniꞌi më lu Leví:
―Gudeꞌe naldë na.
Lueguë guasuldí Leví nu guanáldëll lëꞌë më.
15 Iurë nanú Jesús lidchi Leví, zubënú më shini gusëꞌdë më con zihani ra narunë cubrë impuestë. Nu zubë ra pecadurë nanadë runë cumplir ra custumbrë shtë mënë religiusë. Zihani mënë guanaldë rall lëꞌë më. 16 Iurní ra mësë narluaꞌa lëy con ra fariseo, gunaꞌbë diꞌdzë rall lu ra shini gusëꞌdë më:
―¿Pëzielú mësë shtë të quëhaunull ra pecadurë nu con ra narunë cubrë impuestë?
17 Bini më lo quë naguniꞌi rall; repi më:
―Ra narac lluꞌu rquiꞌni rall tubi ducturë perë el quë nabëráquëdiꞌi, adë rquíꞌnidiꞌill ducturë. Zeldë guënaꞌba gac salvar ra mënë mal të guëabrí lduꞌu rall con Dios; adë zeldë guënáꞌbëdiaꞌa mënë narniꞌi mënë zaꞌquë na rall.
Gunaꞌbë diꞌdzë mënë shcuendë ayunë
(Mt. 9.14‑17; Lc. 5.33‑39)
18 Guzac iurë ra shini gusëꞌdë Juan nu ra shini gusëꞌdë fariseo bëꞌnë rall ayunë, bëdchini bëldá mënë lu Jesús nu gunaꞌbë diꞌdzë rall:
―¿Pëzielú ra shini gusëꞌdë Juan nu ra shini gusëꞌdë fariseo quëhunë rall ayunë; adë ráudiꞌi rall? perë shini gusë́ꞌdël rau rall; quëhúnëdiꞌi rall ayunë.
19 Guniꞌi Jesús lu rall:
―¿Ni mudë gunë të obligar ra invitadë shtë saꞌa gunë rall ayunë mientras cabezënú lliguë lëꞌë rall? Si talë cabezënú lliguë lëꞌë rall, adë rúnëdiꞌi rall ayunë. 20 Perë guëdchini dzë hiadë cuézëdiꞌi lliguë entrë lëꞌë rall; iurní gunë rall ayunë.
21 ’Ni tubi chu rúnëdiꞌi rumiendë lu lari gushë con lari cubi purquë si talë guëguëuꞌl lari cubi lu lari gushë, más nasesë rcheꞌzë lari cubi lëꞌë lari gushë. Iurní más fier rluaꞌa rumiendë ni. 22 Ni tubi adë rgutsaꞌu vini cubi laꞌni bulsë guiꞌdi gushë. Adë gúnëdiꞌi gan bulsë gushë lu fuersë shtë vini cubi. Rcheꞌzë vini cubi lëꞌë bulsë gushë nu lëꞌë vini guëllëꞌin lu guiuꞌu. Hia lëꞌë bulsë adë rlluíꞌidiꞌin. Rquiꞌni tsutsaꞌu vini cubi laꞌni bulsë cubi.
Ra shini gusëꞌdë më caniashi raiꞌ duꞌu shtë trigu
(Mt. 12.1‑8; Lc. 6.1‑5)
23 Tubi dzë descansë gudëdë Jesús con ra shini gusëꞌdë më catë nanú trigu. Ra shini gusëꞌdë më caniashi raiꞌ duꞌu shtë trigu të gau raiꞌ bëꞌdchi. 24 Iurní ra fariseo guniꞌi rall lu Jesús:
―¿Pëzielú runë rall lo quë naná providë quëhunë mieti dzë narziꞌi lduꞌu mënë?
25 Jesús bëquebi:
―¿Pë adë biꞌldi të lo quë nabëꞌnë David guahietë con ra narianaldë të́chiꞌ? Nápëdiꞌi raiꞌ pë gau raiꞌ nu rldiaꞌnë raiꞌ. 26 Guatë́ David lidchi Dios. Dzë ni Abiatar na jëfë shtë ra bëshuzi. Gunaꞌzi David guetështildi naná sagradë; ni tubi adë chu rau guetështildi ni, sulë niétiquë bëshuzi. Perë David bëdëꞌë guetështildi ni cuaꞌa ra nacanaldë lë́ꞌiꞌ; gudáu raiꞌ.
27 Nu guniꞌi më lu ra fariseo:
―Dios bëdëꞌë dzë descansë parë bien shtë nguiu të guëziꞌi lduꞌu raiꞌ. Adë bë́ꞌnëdiꞌi Dios formar lëꞌë nguiu niétiquë parë gunë rall cumplir custumbrë shtë dzë descansë. 28 Nahia nguiu nabësheꞌldë Dios lu guë́ꞌdchiliu; napa derechë guënibë́ꞌahia pë cusë gunë mieti dzë descansë.