5
Bendición narsëdchini perdunë shtë Dios
Zni natubldí shcuéndaꞌa lu Dios purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më. Iurneꞌ rbedchí lduꞌu hiaꞌa lu më por Jesucristo Shlámaꞌa. Por Cristo zugaꞌa hiaꞌa lu nezë zaꞌquë catë nanú bendición shtë Dios purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa. Rquitë lduꞌu hiaꞌa nu dzulézaꞌa tiempë guëná hiaꞌa lu më; cuezënú hiaꞌa lë́ꞌiꞌ. Nu zac rquitë lduꞌu hiaꞌa iurë nadápaꞌa problemë, purquë nanë́ hiaꞌa galërzac zi runë bien të gácaꞌa pacënci nu dzu hiaꞌa más firmë lu shnezë më. Si talë dzu hiaꞌa lu shnezë më sin quë adë guëazë guétëdiꞌiaꞌa, iurní nadápaꞌa esperansë; dzulézaꞌa ra cusë naguër gac. Hia esperansë nadápaꞌa adë rsëdchínidiꞌin shtu parë lëꞌë hiaꞌa purquë nanú zihani amor nazeꞌdë de Dios laꞌni lduꞌu hiaꞌa por Espíritu Santo nabësheꞌldë Dios parë cuezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa. Antsë lëꞌë hiaꞌa completamente adë nadápëdiꞌi hiaꞌa esperansë; perdidë na hiaꞌa, perë bëgaꞌa iurë nabëꞌnë Dios punërë, iurní guti Cristo por grë ra nanapë duldë. Nádiꞌi sencigi tubi de lëꞌë hiaꞌa gátiaꞌa por tubi mënë, ni siquierë por tubi mënë zaꞌquë; u tal vez nanú ejemplë gapë nguiu valurë gátiꞌ shlugar sáhiꞌ naná demasiadë nazaꞌquë. Perë claramente bëluaꞌa Dios de quë rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa purquë Cristo guti shlugáraꞌa; dzë ni todavía na hiaꞌa pecadurë. Bëꞌnë Dios recibir lëꞌë hiaꞌa; tubldí na shcuéndaꞌa lu më por galguti shtë Jesús. Más segurë iurneꞌ, gac salváraꞌa de grë cashtigu dushë naguësheꞌldë Dios guëc mënë mal. 10 Antsë gúcaꞌa enemigu shtë Dios; bëdë́ꞌnaꞌa cuntrë lëꞌë më, perë bëꞌnë më të gácaꞌa amigu shtë́hiꞌ; nadápaꞌa paz por galguti shtë shini më. Iurneꞌ mucho más segurë gácaꞌa salvar por lëꞌë më; cuezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa; unidë na hiaꞌa con lëꞌë më. 11 Más de ni, nalë́ rquitë lduꞌu hiaꞌa iurneꞌ nu rdë́ꞌnaꞌa alabar Dios por lo quë nabëluaꞌa Jesucristo Shlámaꞌa, el quë nabëꞌnë të gácaꞌa amigu shtë Dios.
Comparaciuni Adán nu Cristo
12 Zni guc, por tubsë nguiu bidchini duldë lu guë́ꞌdchiliu. Hia de tëchi ni zeꞌdë naldë galguti. Hia bëdchini cashtigu shtë galguti parë grë mënë narëtaꞌ lu guë́ꞌdchiliu purquë grë́tëꞌ rall bëꞌnë rall duldë. 13 Antsë bëquëꞌë Moisés lëy shtë Dios, nanú duldë lu guë́ꞌdchiliu, perë adë bë́ꞌnëdiꞌi më cashtigu ra mënë según lëy purquë nídiꞌi lëy iurní. 14 Perë sin quë adë guëtë́ꞌdëdiꞌi, dizdë tiempë shtë Adán hashtë Moisés, nanú galguti. Grë mënë guti aunquë adë bë́ꞌnëdiꞌi rall mizmë duldë nabëꞌnë Adán nanadë bëzuꞌbë diáguëdiꞌi mandadë shtë Dios. Adán na tubi muestrë shtë më, el quë nanapë quë guëdchini.
15 Perë favurë nabëꞌnë Dios parë lëꞌë hiaꞌa ndigá, na más llëruꞌbë quë duldë nabëꞌnë Adán. Por duldë shtë tubsë nguiu, bëdchini galguti parë grë mënë, perë por galrac shtuꞌu shtë Dios nu favurë shtë Jesucristo, beꞌdë guëdchini vidë sin fin parë zihani mënë. 16 Pues resultadë shtë favurë nabëꞌnë Dios, na más llëruꞌbë quë resultadë shtë duldë nabëꞌnë Adán. Fin shtë duldë nabëꞌnë Adán, na guc condenar grë mënë, perë fin shtë favurë nabëꞌnë Dios, bëdchinin despuësë zihani izë. Favurë ni napë resultadë naná adë nídiꞌi condenación parë pecadurë. 17 Bëdchini sentenci shtë galguti parë grë mieti purquë tubsë nguiu bëꞌnë duldë, perë parë el quë narunë recibir favurë shtë Dios, el quë narunë recibir perdunë shtë më ziquë regalë, guënibëꞌa nguiu ni juntë con Jesucristo. Sulë por tubsë nguiu, Jesucristo, gac salváraꞌa. 18 Ziquë por tubsë nguiu nabëꞌnë duldë nu por ni nacondenadë grë mieti, también por tubsë nguiu, por lo quë nabëꞌnë Jesucristo, gunë Dios recibir grë mieti ziquë mënë zaꞌquë naná tubldí shcuendë lu më të parë guëbani rall parë siemprë. 19 Quiere decir, por tubsë nguiu nanadë bëquë́ diáguëdiꞌi shtiꞌdzë Dios, cantidá mënë na rall pecadurë, perë por tubsë nguiu nabëꞌnë cumplir shtiꞌdzë më, cantidá mënë gac rall mënë zaꞌquë delantë lu Dios sin ni tubi demandë en cuntrë lëꞌë rall.
20 Bëdëꞌë Dios lëy lu Moisés të parë másruꞌu guëdalë duldë, perë catë bëdalë duldë, ndë nanú más favurë ruꞌbë shtë Dios; más rluaꞌa rac shtuꞌu më ra mënë. 21 Zni guquin; antsë grë mieti nanú bajo ordë shtë duldë, nu por maldá nabëꞌnë mënë guti raiꞌ, perë iurneꞌ favurë shtë Dios rnibëꞌa, con resultadë gac mënë sin duldë delantë de Dios. Gac salvar rall siemprë por Jesucristo Shlámaꞌa.