6
Hia gútiaꞌa parë duldë
¿Pë guëniꞌi hiaꞌa iurneꞌ? ¿Guëdë́ꞌnaꞌa duldë të parë guëluaꞌa Dios másruꞌu rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa? Aquëdiꞌi. Hia bëruꞌu hiaꞌa nezë mal catë nanú galguti eternë. ¿Llallë guëabrí hiaꞌa stubi parë nezë ni? Hia gútiaꞌa parë duldë. ¿Pë adë riasë́diꞌi të de quë grë lëꞌë hiaꞌa naná unidë con Jesucristo, también nadápaꞌa partë galguti shtë́hiꞌ? Por ni iurë bëriubë nísaꞌa, runë significar nadápaꞌa partë mizmë galguti shtë Jesús nu ziquë guashtë́ më ladi ra tëgulë por pudërë ruꞌbë shtë Dadë Dios, zni runë tucarë guëbániaꞌa manërë cubi con pudërë shtë́hiꞌ.
Si talë na hiaꞌa unidë con Cristo nu con galguti shtë́hiꞌ, zni zac gácaꞌa ziquë lëꞌë më iurë tsashtë́ hiaꞌa ladi ra tëgulë. Rac bëꞌa hiaꞌa vidë mal nanabániaꞌa antsë, guti juntë con Cristo lu cruz të parë jamás guësínidiꞌi duldë lëꞌë hiaꞌa lu maldá. Zni gápaꞌa libertá të guënibë́ꞌadiꞌi duldë lëꞌë hiaꞌa purquë grë ra naguti, lëꞌë duldë nápëdiꞌin ni tubi pudërë parë nguiu ni. Si talë gutinú hiaꞌa Jesucristo, rialdí lduꞌu hiaꞌa de quë guëbaninú hiaꞌa lëꞌë më. Nanë́ hiaꞌa Cristo guashtë́hiꞌ ladi ra tëgulë; hia jamás adë guëabrídiꞌi gati më. Hia gualú pudërë shtë galguti parë lëꞌë më. 10 Por galguti shtë më, bëdëꞌë më fin con pudërë shtë duldë; jamás gátiꞌ, perë iurneꞌ nabani më; unidë náhiꞌ con Dios parë siemprë. 11 Mizmë manërë gulë bëꞌnë tratë duldë nananú laꞌni ldúꞌul ziquë cusë naguti, nu gulë gubani tubi vidë cubi, mënë naquëgdëꞌnë cumplir voluntá shtë Dios purquë unidë na të con Jesucristo Shlámaꞌa.
12 Por ni adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí guënibëꞌa duldë lëꞌë të. Nanú deseo mal laꞌni cuerpë shtë të; cuerpë ni napë quë gátiꞌ, perë adë gúnëdiꞌi të cumplir lo quë narac shtuꞌu duldë gunë të. 13 Nu adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí parë ni tubi partë cuerpë shtë́nël gúniꞌ duldë, ni tubi partë guëzúꞌbë diáguëdiꞌi deseo mal. Mejurë gulë bëꞌnë intriegu cuerpë shtë të lu Dios, purquë na të ziquë mënë naná guti perë bëabrí guëbani të stubi. Gulë bëꞌnë intriegu grë partë shcuérpël lu Dios, cadë tubi partë cuerpë gaquin ziquë tubi trashtë parë dchiꞌni zaꞌquë shtë më 14 purquë duldë adë nádiꞌin shlámël, adë nádiꞌil bajo ordë shtë lëy sino bajo ordë shtë Dios naquëhunë zihani favurë parë lë́ꞌël.
Comparaciuni shtë el quë narunë sirvë tubi lamë
15 ¿Pë runë cuntienë ndëꞌë de quë nanú permisi guëdë́ꞌnaꞌa duldë purquë adë nádiꞌi hiaꞌa bajo ordë shtë lëy sino bajo ordë shtë Dios? Aquëdiꞌi. 16 Lëꞌë të nanë́ të bien, el quë narnibëꞌa lë́ꞌël nu rzuꞌbë diáguël shtíꞌdziꞌ, nall lamë shtë́nël. Znítiꞌi nahin si talë rzuꞌbë diáguël deseo mal nazeꞌdënú galguti u si talë rzuꞌbë diáguël shtiꞌdzë Dios parë guëbánil tubi vidë zaꞌquë. 17 Dushquilli Dios; antsë lëꞌë të na muzë shtë duldë perë iurneꞌ na të muzë shtë Dios. Bëzuꞌbë diaguë të con guëdubinú lduꞌu të enseñansë nabëꞌnë të recibir. 18 Dzë ni bëꞌnë më librar lëꞌë të lu pudërë shtë duldë nu bëꞌnë më parë gac të mënë narianaldë nezë zaꞌquë. 19 Cagníꞌihia comparaciuni rëꞌ të parë más nasesë tsasë́ të. Ziquë más antsë bëꞌnë të intriegu shcuerpë të parë cusë dzabë, hashtë bëꞌnë të cumplir grë duldë naná cuntrë lëy shtë Dios, iurneꞌ gulë bëꞌnë intriegu shcuerpë të parë cusë naná tubldí delantë lu Dios, con fin gac të mënë santu.
20 Iurë lëꞌë të todavía bëzuꞌbë diaguë të duldë, iurní adë nápëdiꞌi të libertá parë gunë të sirvë Dios. 21 ¿Pë provëchë gulú të de ra cusë mal, cusë nabëꞌnë të antsë perë iurneꞌ rtu lu të por duldë ni? Fin shtë duldë ni na galguti parë ra narianaldë tëchi cusë mal ni. 22 Perë iurneꞌ na të librë; ra cusë ni adë rnibë́ꞌadiꞌi lëꞌë të, sino quë na të muzë shtë Dios parë gunë të cumplir voluntá shtë më. Ndëꞌë sí, napin provëchë. Primërë napë të vidë sagradë narëuuꞌ lduꞌu Dios nu despuësë guëquëreldënú të lëꞌë më parë siemprë. 23 Lúniquë pagu narguilli duldë parë ra narunë duldë, na galguti, perë regalë shtë Dios na vidë sin fin por Jesucrito Shlámaꞌa.